Regjeringen vil forsterke Forsvaret langs kysten

Kystjegerkommandoen opererer under alle forhold i kystsonen, og skal kunne oppdage, rapportere og analysere en motstanders kapasiteter og intensjoner i hele konfliktspennet. Nå foreslår regjeringen blant annet oppgradering av kommandoens materiell, som snart når sin tekniske levealder. (Foto: Jakob Østheim/Forsvaret)

Kystjegerkommandoen med base i Harstad foreslås oppgradert og modernisert til 2,5 milliarder kroner i en ny proposisjon til Stortinget. – Regjeringen vil styrke situasjonsforståelsen og forsvarsevnen i kystsonen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

English version.

Fredag la regjeringen fram en proposisjon til Stortinget om investeringer i Forsvaret. 

Blant grepene som foreslås er forsterkning av Kystjegerkommandoen. Denne kampenheten tjener som Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten, og er stasjonert på Trondenes i Harstad.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. (Foto: Synne Nilsson/Forsvaret)

– Regjeringen vil styrke situasjonsforståelsen og forsvarsevnen i kystsonen. Vi legger derfor fram forslag om oppgradering og modernisering av Kystjegerkommandoen gjennom investeringer i både materiell, eiendom og infrastruktur. Dette inkluderer autonome systemer og nye ubemannede sensorer, og vil bidra til å styrke Forsvaret langs kysten, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Stortinget har vedtatt at denne kommandoen skal videreutvikles med evne til å bygge et godt situasjonsbilde langs kysten, levere måldata til langtrekkende våpensystemer – samt til å bidra med bordingskapasitet under maritime overflateoperasjoner.

I samsvar med denne vedtatte ambisjonen lanserer regjeringen et sammensatt prosjekt for å forbedre og fornye Kystjegerkommandoens utstyr og infrastruktur.

Nedenfor følger en oversikt over foreslåtte investeringer:

Nytt materiell

– Fem nye fartøy som erstatning for dagens seks eksemplarer av typen Stridsbåt 90N. På 1990-tallet ble 20 slike hurtiggående fartøy anskaffet fra det svenske selskapet Dockstavarvet, og de nevnte seks ble oppgradert for rundt 10 år siden.  

– Nye ubemannede luftbårne systemer av ulik størrelse – altså droner.

– Nye bordingsbåter for understøttelse av maritime overflateoperasjoner.

– Annet mindre materiell som sensorer, kommando- og kontrollsystem, samband og kjøretøy.

Kystjegerkommandoen opererer mye med fartøy av typen Stridsbåt 90N i grunt kystfarvann. Nå foreslår regjeringen anskaffelse av nye fartøy til kommandoen for skarpe svinger i høy hastighet langs kysten. (Foto: Forsvaret)

Ny infrastruktur

– Investeringer i eiendom, bygg og anlegg (EBA) ved Trondenes leir i Harstad kommune, Kystjegerkommandoens base. Blant annet foreslås bygging av en ny båthavn på Trondeneshalvøya.

– Investeringer i EBA ved Ramsund orlogsstasjon – Sjøforsvarets hoved- og logistikkbase i Nord-Norge. Trondenes leir har flere støttefunksjoner knyttet til denne stasjonen, som ligger i Tjeldsund kommune (ca. 50 min. kjøring fra Harstad). Stasjonen foreslås blant annet tilført nye vedlikeholdsfasiliteter.

– Ramsund orlogsstasjon er for øvrig et norsk-amerikansk omforent område. Den er planlagt som framskutt base for Norges nye ubåter, som skal leveres i 2029 – samt som et logistisk knutepunkt for norske, amerikanske og andre allierte maritime fartøy. Stasjonen skal få et utvidet kaianlegg, samt nye bygg for vedlikehold og drift. Ramnes skyte- og øvingsfelt i Tjeldsund er også under utvikling.

– Viktig kompetanse  

Total kostnadsramme for nevnte anskaffelser og oppgraderinger med sikte på Kystjegerkommandoen er som nevnt 2,5 milliarder kroner (helt spesifikt 2 520 mill. kr), inkludert usikkerhetsavsetning, gjennomføringskostnader og merverdiavgift.

– Norge er en maritim nasjon med store havområder og en lang kystlinje. Derfor er det viktig å ivareta og styrke den kapasiteten Kystjegerkommandoen har, poengterer Gram og fortsetter:

– Kystjegerkommandoen har også vært sentral i Forsvarets bidrag til trening av ukrainske soldater for småbåtoperasjoner. De har viktig kompetanse, som det er viktig at vi underbygger med tilstrekkelig og fremtidsrettet utstyr og fasiliteter.

Regjeringen meldte sist torsdag at den vil framskynde Norges oppnåelse av Nato-målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar.

Fredag 5. april vil regjeringen også legge fram sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

Kort om Kystjegerkommandoen

– Kystjegerkommandoen (KJK) er en kampenhet i Sjøforsvaret med kort reaksjonstid. Den består hovedsakelig av yrkessoldater spesialisert for kystnære operasjoner – både på land og til sjøs.

– Kommandoen er organisert som en avdeling i Marinen, og stasjonert ved Trondenes leir i Harstad kommune.  

– KJK ble vedtatt etablert av Stortinget i 2001, dels som en erstatning for Kystartilleriet. Den ble da bemannet med 430 soldater fordelt på to kystjegerkompanier, lette missilavdelinger, logistikkavdeling og stab.

– Kommandoen ble erklært operativ i 2005. Da hadde allerede deler av styrken blitt satt inn i operasjoner i Afghanistan.

– I 2016 foreslo regjeringen Solberg nedleggelse av KJK i ny langtidsplan for Forsvaret (2017-2020). Stortinget vedtok imidlertid å videreføre avdelingen, og som nevnt bestemt at den skal videreutvikles.

– Den samlede styrken besto per 2021 av rundt 130-140 personer fordelt på ledelse og stab, samt fem tropper: tre tropper med kystjegeroperatører, en fartøytropp og en støttetropp.

LES OGSÅ:

Nøkkelord