Forsvarsministeren: Utforsker samarbeid med USA og Storbritannia om maritim overvåkning fra Evenes

maritime patruljefly
Et av de nye maritime patruljeflyene av typen P-8A Poseidon på Evenes flystasjon, nord i Nordland fylke. Norge har bestilt fem av disse fra USA. (Foto: Philip Linder/Forsvaret)

I juni ble de nordnorske militærbasene på Evenes og i Ramsund til norsk-amerikanske «omforente områder» etter en ny forsvarsavtale. På blokka nå er utvikling av samarbeid på basene om luftbåren maritim overvåkning og maritim logistikk, sier forsvarsminister Gram.

Etter Stortingets godkjenning trådte Norges tilleggsavtale med USA om forsvarssamarbeid i kraft i juni 2022.

Med dette fikk USA rett til uhindret tilgang og bruk av fire «omforente områder» (militærbaser) i Norge, hvorav to av dem i nord: Evenes flystasjon og Ramsund orlogsstasjon.

Avtalen åpner også for å gi USA eksklusiv adgang og bruksrett til deler av områdene etter særskilt avtale, samt for vid amerikansk myndighetsutøvelse overfor norske borgere som måtte komme i befatning med disse områdene. 

Åtte måneder senere sjekker High North News status i prosessen med å gjøre de to basene om til omforente områder i praksis.

– Det pågår fortsatt arbeid for å legge til rette for den praktiske implementeringen av avtalen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til HNN og fortsetter:

– På Evenes tas det sikte på utvikling av samvirke mellom norske, britiske og amerikanske P-8 maritime overvåkingsfly – i samsvar med investeringene som gjøres i Forsvarets langtidsplan.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sammen med Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace (Det konservative parti) etter et møte i det nordeuropeiske sikkerhets- og forsvarsforumet Northern Group i november. Dette foregikk på det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth ved Oslo havn, der også britisk kjøp av norske sjømålsmissiler ble annonsert. (Foto: Forsvarsdepartementet)

Med øye for russisk aktivitet

Evenes flystasjon er Luftforsvarets framskutte base for kampflyene F-35 og Natos kampflyberedskap, samt hovedbase for de nye maritime patruljeflyene P-8A Poseidon – som Norge kjøper fra USA.

De første P-8A Poseidon-flyene ankom Evenes sist vinter og vår. De to siste skal være på plass i løpet av 2023. Flyene kan dekke store havområder på kort tid – og har evne til å oppdage, identifisere, følge og ramme mål under vann, altså ubåter.

Samarbeid med USA rundt maritime patruljefly på Evenes har vært nevnt tidligere, mens britisk deltakelse i dette er nytt. Overraskende er det imidlertid ikke. Sist vinter varslet Storbritannia bruk av sine P-8A Poseidon i Arktis for å følge med på russisk ubåtaktivitet, som del av sin nye arktiske strategi.

Norge og Storbritannia har også et tett forsvarssamarbeid, og britiske styrker øver med jevne mellomrom i Nord-Norge, så vel som amerikanske.

I november ledet ikke bare USA, men også Storbritannia ulike luftoperasjoner under øvingsaktivitet i det nordlige Nordland og sørlige Troms. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter deltok norske F-35 jagerfly i den britiskledede operasjonen.

Logistikk-knutepunkt

Ramsund orlogsstasjon er på sin side tenkt som et logistikk-knutepunkt for norske, amerikanske og andre allierte maritime fartøy. Den er Sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge, og har forsyningstjenester og vedlikeholdsverksted. 

– I Ramsund tas det sikte på å utvikle maritimt logistikksamarbeid. I gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren legges det opp til at Ramsund orlogsstasjon får en utvidet rolle som Sjøforsvarets base i nord – og at basen videreutvikles for å understøtte Sjøforsvaret og allierte, inkludert utvidet kaianlegg, lagring av ammunisjon, logistikk og vedlikehold. Denne videreutviklingen ses også i sammenheng med utbyggingen av Evenes flystasjon, sier Gram og fortsetter:

– Våre NATO-allierte trener og øver regelmessig i Norge, noe som også kan innebære periodevis tilstedeværelse i forbindelse med logistikkstøtte. Økt samarbeid med USA og andre allierte på Evenes og Ramsund er ønsket, og vil gi stordriftsfordeler og økt operativt utbytte.

Ramsund orlogsstasjon ligger ved et tettsted med samme navn i Tjeldsund kommune i Sør-Troms. Stasjonen er fra tidligere tenkt som framskutt base for nye norske ubåter. Disse skulle leveres fra 2029, men er forsinket. Arbeidet med oppgradering av fasilitetene pågår imidlertid, og sjøarealet ønskes utvidet. Nylig inviterte Forsvarsbygg til infomøte i kommunen rundt ny detaljregulering for stasjonen. (Foto: Forsvaret)

Konkretisering gjenstår

Den nye forsvarsavtalen mellom Norge og USA kom i stand på amerikansk initiativ – og avtaleinngåelsen ble satt som «ufravikelig krav» for nye infrastrukturinvesteringer i Norge.

Med hensyn til amerikanske investeringer i infrastruktur ved Evenes og Ramsund, uttaler forsvarsministeren følgende:

– Framtidige amerikanske infrastrukturprosjekter forutsetter planprosesser på amerikansk side, samt tildeling av midler over USAs forsvarsbudsjett. Det er derfor for tidlig i prosessen til at vi kan si noe om konkrete prosjekter på Ramsund og Evenes nå.

Inntil videre synes det som at amerikanske ubåter og andre maritime fartøy benytter Grøtsund havn i Tromsø for nye forsyninger og eventuelle mannskapsbytter. I høst anløpte atomubåtene USS Newport News og USS New Hampshire denne havna, ifølge den amerikanske marinen.

Til ovennevnte amerikanske luftøving var det for øvrig flystasjonen på Andøya som ble brukt. 

Høstens USA-besøk

Kanskje var spørsmål om utformingen av samarbeidet rundt de to militærbasene, inkludert mulige amerikanske infrastrukturinvesteringer, noe Gram og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) drøftet da de besøkte USA i september.

Da var nettopp videreutvikling av forsvarssamarbeidet på agendaen, og de to møtte ledere i den amerikanske marinen og ved Natos operative hovedkvarter i Norfolk.

– At USA har reetablert marinens 2. flåte og etablert et NATO-hovedkvarter i Norfolk, er et tydelig uttrykk for at Nord-Atlanteren og nordområdene blir viktigere og viktigere. For Norge er disse områdene svært sentrale, og vårt samarbeid om den maritime aktiviteten i nord betyr mye for vår felles sikkerhet. Vi er enige om at vi trenger god oversikt og forståelse for det som foregår i våre nærområder, sa forsvarsministeren under besøket.

Gram traff også USAs forsvarsminister Lloyd Austin (D) og kongressrepresentanter, som henholdsvis er ansvarlige for å utforme og vedta forsvarsbudsjettet.

– Å møte sentrale parlamentarikere i den amerikanske kongressen er viktig. Det bilaterale forholdet til USA er svært godt, men det er viktig å fortsette å utveksle synspunkter, ikke minst om utviklingen i nord, kommenterte han.

Mye tyder altså på at man kan vente mer amerikansk militær aktivitet i nordområdene framover. På den nylige konferansen Arctic Frontiers i Tromsø, framholdt også en høytstående embetsmann i USAs utenriksdepartement at mer avskrekking av Russland i Arktis er påkrevd.

LES OGSÅ:

Nøkkelord