Svensk industri får fortsatt sement - etter domstolavgjørelse

LKAB driver gruvedrift i Norrbotten i Nord-Sverige
Cementa er Sveriges største sementprodusent og står for 75 prosent av Sveriges sementforsyning. Cementa leverer blant annet enorme mengder av produktet til gruveselskapet LKAB i Nord-Sverige. Det brukes i produksjonen av betong som skal forsterke vegger og tak i underjordsgruvene, som her ved LKABs gruve i Kiruna i Nord-Sverige. (Foto: Fredric Alm / LKAB). 

Etter mange kontroverser får Cementa drive kalkutvinning for sementproduksjon i fire år til. Mye stod på spill for svensk industri ettersom selskapet står for hele 75 prosent av sementforsyningene i Sverige. 

Store investeringer i industri og klimaomstilling sto på spill før den svenske Mark- og miljødomstolen i dag kom med sin dom angående Cementas søknad om videre kalkutvinning.

Cementa utvinner kalk for sementtilvirkning på øya Gotland i Østersjøen, og produserer i dag inntil tre fjerdedeler av sementen som brukes i Sverige. 

Tirsdag kunne Mark- og miljødomstolen meddele at selskapet får fortsette å utvinne kalk ved fabrikken i Slite på Gotland i fire år til. 

Som High North News tidligere har omtalt kunne et stopp i sementproduksjonen ved Gotland få store konsekvenser, blant annet for industrien i Nord-Sverige. 

Viktig for industriboomen i nord

I Nord-Sverige pågår det for tiden en enorm klimaomstillingen i industrien. Det satses blant annet stort på fossilfri produksjon, grønt stål, batterier og vindkraft. 

Gruveselskapet LKAB er en sentral aktør i denne omstillingen. Selskapet driver jernmalmutvinning i Norrbotten og kjøper årlig inn cirka 150.000 tonn sement for å produsere betong. Mesteparten av dette kommer fra Cementa. For LKAB er betong sentralt for forsterke vegger og tak i underjordsgruvene.

Direktør Linda Nilsson i Norrbottens Handelskammer har tidligere presisert overfor HNN at situasjonen ikke bare var alvorlig for LKAB, men for Norrbotten og hele den svenske økonomien. 

– I tillegg til byggebransjen i landet påvirkes gruvenæringen, infrastruktur; havner, vei, jernbane, vindkraftverk og fly. I Norrbotten bygges for tiden det som forventes å være Europas største landbaserte vindkraftpark, Markbygden, hvis fundament det går svært store mengder sement og betong til. Og denne investeringen er på rundt 60 milliarder SEK alene, presiserte Nilsson. 

Det svenske statseide gruveselskapet LKAB er den største jernmalmprodusenten i Europa. Selskapet driver jernmalmgruve i byen Kiruna, nord i Sverige. Foto: Arne O. Holm. 

– Må bli mer forutsigbart

– Råvareforsyningen er en del av Sveriges nasjonale beredskap. Det er vanskelig å utruste sykehus, jernbaner og tilfluktsrom uten betong, sier Catharina Elmsäter-Svärd, administrerende direktør i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Byggföretagen.

Ifølge Byggföretagens siste konsekvensutredning var det anslått 160 000 tapte arbeidsplasser i 2023 ved produksjonsstans i Slite, forutsatt at noe produksjon kunne opprettholdes ved hjelp av ekstern stein.

I en pressemelding påpeker de at tillatelsesprosessene må bli mer forutsigbare, og ta hensyn til behovet for sikker råvareforsyning på en bedre måte enn i dag.

– Tilgjengelighet av sement er også en forutsetning for å drive den grønne omstillingen i form av utvidet vindkraft, sier Elmsäter-Svärd i Byggföretagen i meldingen.

– Byggebransjen vil følge den pågående juridiske prosessen, legger hun til. 

Stor usikkerhet

Det har over tid vært stor usikkerhet hvorvidt Cementa ville kunne fortsette sin sementproduksjon.

I 2021 ble det varslet sementkrise da Mark- og miljødomstolen først avviste Cementas søknad om fornyet utvinning ved deres kalkstenbrudd etter 1. november samme år.

For å sikre sementforsyningen i Sverige kom den svenske regjeringen tilslutt på banen med forslag om en tidsbegrenset tillatelse som ble godkjent i Riksdagen, og som selskapet til nå har jobbet innenfor rammene av. Denne tillatelsen utløper imidlertid 31. desember 2022. 

I april i år sendte Cementa inn søknaden om tillatelse til å fortsette gruvedriften i Slite for en periode på fire år. 

Selskapet presiserer at en slik kortere tillatelse på fire år er en nødvendig løsning for å opprettholde sementforsyningen i Sverige i den tiden Cementas søknad om lengre tillatelse på 20–30 år behandles. Cementa planlegger å sende inn en søknad om lengre tillatelse i 2023.

Miljøhensyn

Drikkevannhensyn og miljøvern på Gotland har vært sentralt i saken om Cementas videre produksjon. 

Da Mark- og miljødomstolen i 2021 avviste fornyet tillatelse for kalkutvinning ble dette begrunnet med at påvirkningen på grunnvannet i området ikke er tilstrekkelig undersøkt.

"Myndigheter og enkeltpersoner har protestert mot at Cementas utredning, som støtter søknaden, ikke tar hensyn til påvirkningen gruvedriften, og fremfor alt avledning av grunnvann, i Slite har hatt så langt," påpeker Mark- og miljødomstolen i en pressemelding. 

Ifølge retten var det imidlertid ikke grunn til å avslå Cementas søknad.

– Cementa har lagt fram et tilstrekkelig grunnlag for den undersøkelsen som Mark- og miljøretten skal foreta, og det grunnlaget viser at fortsatt grunnvannsavledning over en periode på fire år ikke vil skade naturtypene i Natura 2000-områdene og heller ikke sette drikkevannsforsyningen i fare, sier rettens ordførende rådmann Karin Röckert. Natura 2000 er et EU-nettverk som jobber for å beskytte og bevare biologisk mangfold.

Les også

Nøkkelord