Leserinnlegg: Svalbards reiseliv: – Svalbardmeldinga gir et positivt førsteinntrykk

Sjøforsvaret sender årlig en fregatt på Svalbardtokt for å hevde norsk suverenitet og vise tilstedeværelse. Her er KNM Thor Heyerdahl ved Longyearbyen under et slikt tokt i 2021. (Foto: Helene Synes/Sjøforsvaret)

Sjøforsvaret sender årlig en fregatt på Svalbardtokt for å hevde norsk suverenitet og vise tilstedeværelse. Her er KNM Thor Heyerdahl ved Longyearbyen under et slikt tokt i 2021. (Foto: Helene Synes/Sjøforsvaret)

Dette er et debattinnlegg skrevet av eksterne bidragsytere. Alle meninger og oppfatninger er forfatterens egne.

Reiselivet i Longyearbyen har ventet i spenning på fremleggelsen av den nye Svalbardmeldinga, og vi er lettet over at førsteinntrykket i all hovedsak er positivt. Vi er glade for at Svalbardministeren peker mot det seriøse, organiserte reiselivet, og gir tydelige signaler om at vi lyttes til og satses videre på.

Statsråd Mehl og regjeringen har også omfavnet det lokale reiselivets budskap om økt verdiskaping fremfor økt volum; det tar vi som en anerkjennelse av ansvarligheten som legges ned av virksomhetene organisert i Svalbard Reiselivsråd.

Positive grep

Det er flere konkrete grep vi er positive til i meldinga, som bl.a. allmenngjøringsloven, innføring av besøksbidrag, opprettholdelse av ferdselsmuligheter for individuelle tilreisende innenfor forvaltningsområde 10, og at arbeidet med guidesertifisering skal sluttføres. At hundeloven og dyrehelsepersonelloven innføres anser vi også som viktig, og vi støtter selvsagt forsterket innsats mot marin forsøpling.

Av forhold utenfor næringa, så legger vi spesielt merke til at det fortsatt skal satses på Arctic Safety Centre, noe vi mener er viktig for den videre utviklingen av sikker ferdsel. Og vi registrerer at Svalbard Museums planer for et naturinformasjonssenter gledelig nok omtales, dette vil være et viktig tilskudd for fortsatt utvikling av bynær helårsturisme. Og til sist nevner vi gjennomgangen av høstingsregelverket, som vi velger å fortolke som at det kan bli økt tilgang på lokale råvarer i mattilbudet.

Cruisetrafikken under press

Det foreslås videre at cruiseutvalgets anbefaling om antallsbegrensning på personer om bord i cruiseskip til Svalbard nå skal realiseres, noe vi antar vil bety en kraftig reduksjon i konvensjonelle cruiseanløp til Svalbard. Dette vil da spesielt ramme de store skipene som anløper Longyearbyen havn. Da utvalgets rapport var til høring hadde Reiselivsrådet ingen innsigelser mot forslaget, gitt begrunnelsen med beredskap. Denne holdningen står seg også i dag.

Innenfor ekspedisjonscruisesegmentet varsles det mulige endringer i forhold til antall skip i samtidighet som opererer rundt øygruppa, men hva som ligger i dette gjenstår å se. Visit Svalbard har tatt til orde for et lisens-/konsesjonsregime for all organisert turismeaktivitet i naturen, til sjøs og til lands, og det kan være at regjeringens forslag må ses i lys av dette.

Vi er fornøyde med de tydelige signalene om at staten skal ta større ansvar for kritisk infrastruktur

I sum vil uansett cruiseaktiviteten til Svalbard reduseres, noe som vil få økonomiske konsekvenser for lokalt næringsliv og havneinfrastruktur – her forventer vi at myndighetene vil vurdere avbøtende tiltak for å dempe konsekvensene.

Kritisk infrastruktur

Vi er fornøyde med de tydelige signalene om at staten skal ta større ansvar for kritisk infrastruktur, og vi tolker det også slik at selvkostprinsippet skal fravikes. Gitt de enorme investeringene Longyearbyen står ovenfor i årene som kommer, ref. energi, vann, avløp, boligmasse, mv., så greier ikke et samfunn på drøye 2500 mennesker å finansiere dette alene. Statlige bidrag må til for å sikre tilstedeværelsen, det er et viktig prinsipp vi nå oppfatter bli uttrykt fra regjeringens side.

Utrede og vurdere

Det er altså mye bra i meldinga, men også mye som skal utredes og vurderes. Herunder forhold knyttet til skatt, avgifter og trygd, som vil kunne påvirke nærings- og arbeidslivet i den ene eller den andre retning. Det samme gjelder signalene om insentiver for å øke attraktiviteten ovenfor nordmenn, for å styrke den norske tilstedeværelsen. Hvordan disse ulike elementene skal virke ovenfor hverandre og i sammenheng er vi spente på å se.

Vi antar mange i lokalsamfunnet vil være ekstra opptatt av forhold knyttet til disse spørsmålene i tiden som kommer.

I tillegg henger det fortsatt en mørk sky over boligsituasjonen, hvor det er vanskelig å fortolke følgene av det som sies i meldinga. Som f.eks. at boligmassen ikke skal økes ut over 2015-2017-nivå, samtidig som det både skal ryddes i «villboing» og den statlige aktiviteten skal øke. Det er fortsatt slik at når glasset er fullt, så må noe ut for at mer skal inn – og frykten er at det er privat næringsliv og deres ansatte som fortsatt vil lide under boligmangelen.

Konklusjon; her er mye bra når det kommer til reiselivets aktiviteter, men fortsatt også stor usikkerhet rundt rammevilkår som tilgang til bolig. Så jobben er ikke gjort etter første omgang fra Regjeringen – det er i andre omgang med Stortinget det skal avgjøres til høsten, og der skal vi være på ballen.

Les også:

Nøkkelord