Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker

Erlend Bullvåg
Erlend Bullvåg, prosjektleder for Indeks Nordland og professor ved  Handelshøgskolen Nord universitet, la fram Indeks Nordland tirsdag. Rapporten gir grunn til både glede og bekymring. (Arkivfoto: Siri Gulliksen Tømmerbakke)

Næringslivet får godkjentstempel i Indeks Nordland, med en lønnsomhet på langt over landsgjennomsnittet. Men befolkningsutviklingen bekymrer. 

I 2019 hadde Nordland fylke rekordeksport av både fisk og mennesker. 

- Den ene er veldig gledelig, den andre skaper utfordringer, sa Erlend Bullvåg, prosjektleder for Indeks Nordland og dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet, da han presenterte funnene fra Indeks Nordland for et fullsatt Sinus tidlig tirsdag morgen. 

- Nord-Norge blir stående i en spagat. Folk forlater regionen mens verdiskapingen utvikler seg i positiv retning, noe som øker behovet for sysselsetting. Det gjør at vi får et fylke med drivstoffmangel, beskriver han.

Full sal på Sinus i Bodø da Indeks Nordland 2020 ble presentert. Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Næringslivet i Nordland hadde en lønnsomhet på over 10 prosent, noe som er langt over landsgjennomsnittet.

Og fylket satte nok en gang eksportrekord i 2019, og passerte 30 milliarder kroner i eksportleveranser. Samtidig er det klart at befolkningen falt med over 800 innbyggere i løpet av året.

- Den norske kronen svekket seg gjennom 2019. Kombinert med gode priser for både oppdrettet- og villfanget fisk gjorde det året vi har lagt bak oss til et svært godt år. At befolkningstallene faller er alarmerende, og vil skape utfordringer for fylket når vi skal utnytte det potensialet som ligger i våre ressurser på sikt, sier Bullvåg videre. 

Et godt eksempel på en vellykket eksportbedrift er Vesteraalens på Sortland. Les mer om deres Kina-eventyr her: Tar norsk «nasjonalrett» til det kinesiske markedet

Her kan du lese hele rapporten

Also read

 

Indeks Nordland

  • Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med Norge.
  • Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland fylkeskommune, DNB, Innovasjon Norge – Nordland, NHO Nordland, Kunnskapsparken Bodø og NAV Nordland.
  • Indikatorene presenterer tallstørrelser eller indekser der utvikling sammenlignes med et fast tidspunkt. Tallene er sammenlignbare på tvers av fylker, overordnede bransjer og regioner.

Håper det ikke er en trend

At Nordland er nettoeksportør av folk til andre fylker i Norge, er ikke noe nytt. Det som særlig er annerledes nå er at innvandringen faller.

- Det må tilrettelegges for økt arbeidsinnvandring og tilførsel av kompetanse og kapital fra resten av verden i årene som kommer. Tilgang på arbeidskraft kommer til å bli en flaksehals for utviklingen i mange viktige sektorer fremover, sier Bullvåg.

En negativ befolkningsutvikling over tid vil også få store økonomiske konsekvenser både for fylkeskommunene og kommunene, hvor inntektsgrunnlaget henger sammen med befolkningsutviklingen. 

- Jeg håper virkelig ikke at befolkningsnedgangen i 2020 er starten på en trend, sier Bullvåg.

Andre hovedtrekk i rapporten som ble presentert tirsdag er: 

  • Det er 118.000 mennesker i arbeid i Nordland
  • I 2019 ble det skap 1105 nye jobber 
  • Bare 1,9 prosent er arbeidsledige 

 

Also read

Adressere utfordringer

I Indeks Nordland adresserer styringsgruppen, bestående av representanter fra Nordland fylkeskommune, DNB, Innovasjon Norge Nordland, NHO Nordland, Kunnskapsparken Bodø og NAV Nordland særlig tre områder det må jobbes med. 

Vi blir færre nordlendinger. En negativ befolkningsutvikling over tid vil også få store økonomiske konsekvenser både for fylkeskommunene og kommunene. Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

- Vi må bli bedre på å handle lokalt, og benytte oss av kompetansemiljøene som finnes i nord. Handelsbalansen der er svært negativ, til tross for at vi har en rekke kunnskapsbedrifter i regionen som er nasjonalt ledende, og som nesten utelukkende leverer sine tjenester utenfor regionen. Både privat og offentlig sektor må bidra og bli bedre på lokal handel. Det er i tjenesteytende sektor at jobber skapes nasjonalt, for de med høyere utdanning, sier Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland og medlem av styringsgruppen i Indeks Nordland i en pressemelding. 

 

Also read

- Fra næringsliv og offentlig sektor sin side er det svært viktig at vi spiller på lag med utdanningsinstitusjonene i nord. De må få den oppmerksomhet og det handlingsrom de fortjener for å utdanne arbeidstakerne vi trenger, både med tanke på dagens og fremtidens behov, fortsetter Bjarmann-Simonsen.

Det siste punktet som trekkes frem er sentraliseringen som både skjer nå og vil forsterkes ytterligere.

- Vi må tørre å prate om den. Mange kommuner, og da særlig distriktskommunene står overfor store utfordringer både når det gjelder økonomi og demografi. De tappes for innbyggere, samtidig som andelen eldre og pleietrengende vokser raskt. Ungdommen velger å bosette seg i kommunene som oppfattes som mer attraktive. Vi må lære av og gjøre mer av det som fungerer for byer og tettsteder som har lyktes, som for eksempel Svolvær, Bodø, Tomma og Lovund. Vi lykkes hvis by- og omlandskommunene utvikler sin attraktivitet både økonomisk, miljømessig og sosialt. Det kan vi bare lykkes med ved å jobbe på lag, avslutter regiondirektøren i pressemeldingen.   

Velfungerende næringsliv

Leder av styringsgruppen for Indeks Nordland, Hanne Østerdal, som også er nærings- og utviklingssjef i Nordland fylkeskommune, er samstemt med Bjarmann-Simonsen og Bullvåg om at utfordringene må adresseres, og at de må jobbes aktivt med for å løses.

Samtidig påpeker hun at det er svært mye positivt å lese ut av årets Indeks Nordland.

Also read

- Næringslivet i Nordland går svært godt. Det settes omsetningsrekord både for nasjonale leveranser og leveranser ut av landet. Nordland blir stadig viktigere for nasjonaløkonomien, og vi skapte over 1 000 nye arbeidsplasser til tross for at vi antall innbyggere falt med over 800. Arbeidsledigheten er rekordlav.

Ikke minst påpeker Østerdal lønnsomheten for bedriftene i Nordland.

- De er lønnsomt å drive bedrift i Nordland. Driftsmarginene for Nordlandsbedriftene var i 2019 10,1 prosent mot 6,8 prosent nasjonalt. Utsiktene for 2020 er også positive for Nordland overordnet, selv om vi venter noe lavere veksttakt sammenlignet med et godt 2019. 

Also read

Nøkkelord