Skal utrede etablering av statlig kapitalforvaltning i nord

En ny arbeidsgruppe skal se på hvordan en ny enhet for kapitalforvaltning kan opprettes i Tromsø, hvordan den kan finansieres, hvilke aktivaklasser den bør investere i, egnet risikonivå og geografisk nedslagsfelt for investeringene. (Foto: Daniel Mikkelsen)

Mandag lanserte finansministeren en arbeidsgruppe som skal utrede struktur og investeringsunivers for en ny kapitalforvaltningsenhet i Tromsø. – En game changer som vil gi store ringvirkninger for nordområdene, sier byens ordfører om enheten.

– Nå starter arbeidet med å utrede hvordan vi kan styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.  

Mandag besøkte finansministeren Tromsø og gjorde kjent at en arbeidsgruppe skal se på etablering av en enhet for statlig kapitalforvaltning i byen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum med Tromsøs varaordfører Marlene Berntsen Bråten og ordfører Gunnar Wilhelmsen. (Foto: Tromsø kommune)

– Dette arbeidet er en del av regjeringens prioriterte satsing på Nord-Norge, og arbeidet med å bygge sterke miljøer og aktivitet i hele landet. En slik etablering vil kunne være en styrke for Nord-Norge og for kapitalforvaltningen, legger Vedum til.

Finansministeren drøftet den nye enheten med Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og varaordfører Marlene Berntsen Bråten (Sp) på byens rådhus.

– Dette blir en game changer som vil gi store ringvirkninger for hele landsdelen og nordområdene. Vi snakker altså om mellom 40-50 milliarder som skal investeres herfra. Mange kompetansearbeidsplasser. Utrolig viktig for nord! kommenterer Wilhelmsen på Facebook etter møtet.

Arbeidsgruppens medlemmer

  • Hans Christian Tronstad, fagdirektør i Finansdepartementet (gruppens leder)
  • Inger-Johanne A. Rygh, avdelingsdirektør i Finansdepartementet
  • Bjørn Hermansen, fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
  • Jørn Nilsen, direktør for operasjoner og IT i Folketrygdfondet
  • Egil Matsen, administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning AS
  • Katrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet

Følger opp stortingsmelding

Regjeringen lanserte målet om opprettelse av en kapitalforvaltningsenhet i Tromsø i vårens stortingsmelding om Statens pensjonsfond.

«Om dette skal være en ny enhet i Folketrygdfondet, underlagt Folketrygdfondet, en ny selvstendig enhet eller del av en annen statlig kapitalforvaltningsvirksomhet, er blant spørsmålene som må utredes videre. Det vil også utredes om enheten skal kunne investere i unoterte selskaper i og utenfor Norge.», skriver Finansdepartementet i stortingsmeldingen.

I sin innstilling til meldingen, uttrykker flertallet i Finanskomiteen (alle unntatt medlemmene fra Høyre) at de «imøteser konkretisering og videre utredning av ulike alternativer for en slik løsning».

Grunnriss

Den nye arbeidsgruppen som skal gi seg i kast med slik utredning, skal ta utgangspunkt i følgende grunnpilarer:

  • Overordnet formål med enhetsetableringen i Tromsø er å styrke statlig nærvær og skape solide miljøer for kapitalforvaltning i nord.
  • Formålet med investeringene i den nye enheten skal være høyest mulig avkastning etter kostnader over tid, hensyntatt akseptabel risiko.

I forlengelsen skal arbeidsgruppen ta for seg to sentrale problemstillinger: Styringsstruktur og organisatorisk oppsett for en ny enhet i nevnte by – samt investeringsunivers for enheten.

Gruppen skal også, som antydet av Tromsø-ordføreren, ta utgangspunkt i at statens første innskudd i fondet vil ha et øvre tak på rundt 40-50 milliarder kroner.

Den er bedt om å levere sin rapport innen 1. desember 2022.

Noen arbeidspunkter

Mer utdypende skal arbeidsgruppen blant annet se på alternative styringsstrukturer og oppsett, også i lys av lovene om Statens pensjonsfond og Folketrygdfondet, og vurdere hensiktsmessighet og kostnader ved forskjellige modeller.

I dette ligger det eksempelvis spørsmål om plassering av enheten innenfor Statens pensjonsfond Norge vil kreve en lovendring, om hvordan enheten bør finansieres – og om hvorvidt målet med den overlapper med Nærings- og fiskeridepartementets næringsrettede virkemiddelapparat.

Enhetens investeringsunivers skal vurderes både med hensyn til geografi, instrumentbruk og hva som kan regnes som et akseptabelt risikonivå for investeringene, inkludert investeringshorisont.

Innunder dette skal arbeidsgruppen blant annet komme med betraktninger rundt om enheten skal kunne investere i unoterte selskaper innenlands og utenlands.

LES OGSÅ:

Nøkkelord