Opprettholder smolt- og fôrhandel med Russland

Brønnbåt ved laksemerd
Brønnbåt står klar til å hente laks ved oppdrettsanlegg. (Illustrasjonsfoto: Thomas Bjørkan / Wikimedia Commons).

Flere selskaper som opererer i Norge har valgt å fortsette leveransene av smolt og fôr til russiske oppdrettsselskaper. Praksisen er lovlig i henhold til sanksjonene og i tråd med føringer fra norske myndigheter. iLaks-redaktør mener moral og etikk settes til side.

Saken har blitt oppdatert med kommentarer fra Nærings- og fiskeridepartementet

Mens enkelte selskaper har valgt å bryte handelssamarbeidet med russiske selskaper, opprettholder flere norske og utenlandske selskap med drift i Norge handelen med Russland. 

Dette gjelder blant annet rederier som fortsetter å frakte smolt og fiskefôr til russiske oppdrettere. Hverken smolt [ung laks til oppdrett] eller fiskefôr står på sanksjonslisten fra Vesten i etterkant av Russlands angrepskrig mot Ukraina. 

I tråd med myndighetenes føringer

De to store fôrprodusentene, amerikanske Cargill og nederlandsk-eide Skretting, driver fabrikker i Norge og er blant selskapene som opprettholder leveransene til Russland.  Til High North News understreker kommunikasjonssjef Kjartan Mæstad i Cargill Norge at selskapet følger alle nasjonale og internasjonale sanksjoner. I en uttalelse skriver Cargill at selskapet på grunn av situasjonen i Ukraina trapper ned virksomheten i Russland. De har også stoppet investeringer og driver kun sentrale mat- og fôranlegg. Sistnevnte begrunnes i hensynet til matforsyning. 

Problematikken rundt de fortsatte leveringene av smolt og fôr til Russland har vært omtalt av nettavisen iLaks, som nylig kunne melde at to brønnbåter fra det norske rederiet Rostein seilte inn i russisk farvann for å betjene sine russiske kunder. Smolten ble levert til det russiske oppdrettsselskapet Russian Aquaculture som driver anlegg i fjordene på Kolahalvøya.

High North News har vært i kontakt med styreleder Glen Allan Bradley i Rostein. Han henviser til et intervju med kyst.no. Der understreker han at selskapet har stanset inngåelser av nye kontrakter med russiske kunder, men er forpliktet til å seile på allerede inngåtte kontrakter. 

I intervjuet viser han til at norske myndigheter ønsker at samarbeidet fortsetter. 

– Inngåtte kontrakter mellom smolt-leverandører, kunder og Rostein som transportør, er vi forpliktet til å gjennomføre i følge jurister, sier han til Kyst.no. Det opplyses videre at dersom Norge skulle innføre sanksjoner på de russiske produsentene, vil både salget og transporten stanse umiddelbart. 

– Derfor er dette et politisk spørsmål, og til nå har myndighetene ønsket at samarbeidet skal fortsette. De har til og med presisert at såkalte “private sanksjoner” er uønsket innen fiskeri- og havbruk, sier Bradley og legger til: 

– Det kan være en totalvurdering av Norges samlede interesser som ligger bak og den kjenner vi ikke til. Vi vil alle lojalt måtte følge eventuelle endringer, som da måtte komme i form av sanksjoner som fristiller leverandørene fra inngåtte avtaler. Så sanksjoner er det som avgjør dette på kortere sikt.

Mener frakten bør stoppes

En av dem som stiller seg kritisk til aktiviteten er redaktør Aslak Berge i iLaks. Han mener det er problematisk at forretningene med salg av smolt, brønnbåttjenester og fiskefôr opprettholdes til tross for at Russland har startet en angrepskrig mot Ukraina. 

– Praksisen er lov, men også etisk problematisk, sier Berge til High North News. 

Har ikke egenproduksjon av smolt

To av de store selskapene som driver i den nordvestlige delen av landet er Russian Aquaculture og Russian Salmon. Førstnevnte har også kjøpt opp to norske smoltanlegg; Olden og Villa Smolt. 

– Det har vært viktig for Russland å bli selvforsynt på laks, som er populært der borte. Produksjonen har blitt trappet opp ganske markant de siste årene. Landet mangler imidlertid egen smoltproduksjon, men har et anlegg under oppføring. De mangler også fôrproduksjon, men holder på å utvikle egne fôrfabrikker. De er imidlertid langt unna å bygge kapasitet som kan betjene egen produksjon av laks og ørret, forteller Berge.

Dette må importeres fra utlandet og mesteparten kommer fra Norge, forklarer han.

– For å sikre forsyningene fortsetter denne trafikken nå. Det er klart at norske aktører er bundet opp i juridiske avtaler for å sikre leveransene, men vi har sett at en rekke multinasjonale selskaper, som også har juridiske avtaler, har sagt opp disse og kuttet handelen fordi de anser dette som problematisk, legger han til.

– Videreføringen av forsyningene er et eksempel på at man driver kortsiktig jag etter profitt, og setter til side moral og etikk, mener redaktøren.

I en kommentar til HNN legger Bradley i Rostein til at de er bundet av kontrakter inngått i 2021, til samme priser selskapet benyttet i Norge i fjor. Han presiserer også at selskapet heller ikke inngår nye kontrakter.

Fôrfrakt og omgåelse av havneforbudet

Den 8. mai trådte havneforbudet mot russiske skip i kraft i Norge. Forbudet unntar imidlertid fiskefartøy. I forbindelse med levering av fôr har russiske fôrfraktebåter dermed ikke lenger tilgang til norske havner. Berge i iLaks mener det er merkverdig at norske skip har tatt over slik aktivitet.

– Det er åpenbart en omgåelse av havneforbudet, mener han.  

Når det gjelder smolt har Russland ingen høyteknologiske brønnbåter til å frakte den levende fisken og norske skip har tradisjonelt stått for denne transporten, legger han til.

High North News har kontaktet Nærings- og fiskeridepartementet om saken. Etter publiseringstidspunkt skriver senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Nermark følgende i en mail: 

Vi kan ikke se at det er i strid med havneforbudet at norske aktører («rederier») transporterer smolt til Russland. Forbudet gjelder russiskflaggede fartøys anløp til norske havner. Dersom et norskflagget fartøy ønsker å transportere varer til Russland rammes ikke dette av forskriftens § 19a. En skal selvfølgelig likevel være oppmerksom på at det kan være andre restriksjoner som kan komme til anvendelse ved transport av varer til eller fra Russland. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom foretaket en handler med er listeført, skriver Nermark. 

Norge har innført de strengeste sanksjonene noensinne i norsk rett. Hvorvidt et selskap ønsker å ha virksomhet i Russland eller med russiske aktører, innenfor gjeldende sanksjonsregelverk, er opp til hvert enkelt selskap å vurdere. Norges reaksjoner er rettet mot russiske myndigheter og det russiske regimet.

Russisk import av laks og smolt

I 2014 stanset Russland all import av laks fra Norge etter Vestens sanksjoner mot Russland som følge av Krim-annekteringen.

Fram til 2013 var Russland det største eksportmarkedet for norsk sjømat.

Russland åpnet likevel for import av fiskefôr og smolt [ung laks til oppdrett].

Les også

Nøkkelord