Ber regjeringen trekke Svalbard-høringer

Terje Aunevik.

– Vi ber justisministeren og klima – og miljøministeren om å resette prosessen og involvere fagmiljøer og lokal kompetanse i å arbeide frem et nytt forslag, sier daglig leder Terje Aunevik i Svalbard næringsforening. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

Næringslivet på Svalbard krever at regjeringen trekker høringer med «inngripende reguleringsforslag». – Når så inngripende forslag for et helt lokalsamfunn skal utformes, forventer vi å bli involvert og lyttet til, sier daglig leder Terje Aunevik i Svalbard næringsforening.

I september sendte Solberg-regjeringen ut høringer med forslag til nye reguleringer for Svalbard.

Sammen med The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) og Svalbard næringsforening, ber nå Visit Svalbard regjeringen trekke begge høringene tilbake og starte prosessen på nytt, for både feltsikkerhetsforskriften og svalbardmiljøloven (se faktabokser).

Ronny Brunvoll i Visit Svalbard

Ronny Brunvoll i Visit Svalbard må òg kutte utgifter under corona-krisa. Det gjer selskapet dårlegare rusta til å jobbe med føringane frå regjeringa om framtidas reiseliv. (Foto: Line Nagell Ylvisåker/High North News)

Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard. (Foto: Line Nagell Ylvisåker)

– Vi ber den nye regjeringen trekke tilbake de inngripende reguleringsforslagene fra den forrige regjeringen. Forslagene bærer i preg av hastverk, skaper usikkerhet rundt rammebetingelsene for reiseliv, øvrig næringsliv,  sysselsetting og investeringer i hele Svalbard-samfunnet, skriver daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard i en pressemelding.

Store endringer

Han understreker at både Visit Svalbard, AECO og Svalbard næringsforening stiller seg fullt og helt bak formålet i forslagene, som er å ivareta sårbart naturmiljø, beskytte kulturminner og ivareta sikkerheten til gjester i felt.

Ronny Brunvoll sier at de mange ulike reguleringsforslagene innebærer store endringer for reiselivet og for lokalsamfunnet. Det foreslås blant annet en ny sertifiseringsordning for alle guider, forbud mot cruisefartøy med flere enn 200 passasjerer og med noen unntak, et generelt ferdselsforbud for cruiseturister i verneområdene.

Alle som ikke er fast bosatt på Svalbard vil også bli nødt til å søke om formell tillatelse til å bevege seg utenfor planområdene fire uker i forkant.

– Tretti års lokal erfaring i reiselivet er i liten grad lyttet til.

Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO

Mot faglige råd

Et samlet næringsliv på Svalbard mener at det har vært en dårlig prosess frem til forslagene ble sendt på høring og at forslagene mangler empiri og analyser bak tiltakene.

Brunvoll mener at flere av tiltakene går mot faglige råd fra blant annet Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt, og at forslagene baserer seg på føre-var-prinsippet, selv der hvor nødvendig fagkunnskap finnes eller kunne vært fremskaffet.

Direktør Frigg Jørgensen i AECO. (Foto: AECO)
Direktør Frigg Jørgensen i AECO jobber for et bedre samspill mellom turisten som kommer til nordområdene og lokalbefolkningen. (Foto: AECO)
Direktør Frigg Jørgensen i AECO. (Foto: AECO)

– Tretti års lokal erfaring i reiselivet er i liten grad lyttet til, mens kunnskap og verktøyer som finnes har blitt oversett, sier Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO.

Krever nytt forslag

– Det er alvorlig at konsekvensene for bedrifter, lokalbefolkningen og for lokalsamfunnet ikke er utredet bedre, eller på de fleste områder er helt fraværende. Når så inngripende forslag for et helt lokalsamfunn skal utformes, forventer vi å bli involvert og lyttet til, sier daglig leder Terje Aunevik i Svalbard næringsforening.

– Derfor ber vi justisministeren og klima – og miljøministeren om å resette prosessen og involvere fagmiljøer og lokal kompetanse for å arbeide frem et nytt forslag.

Visit Svalbard, Svalbard næringsforening og AECO sier i en samlet uttalelse at de ønsker å ivareta et sårbart naturmiljø, beskytte kulturminner og ivareta sikkerheten til gjester i felt. De sier også at de støtter målet om at useriøse og uansvarlige reiselivsaktører ikke skal operere på Svalbard.

De mener imidlertid at forslagene i liten grad er egnet til å oppnå disse målene.

– Trekker den nye regjeringen forslagene tilbake, står en samlet reiselivsnæring på Svalbard klar til å bidra til gode løsninger i en ny og inkluderende prosess, heter det i uttalelsen.

Høringsforslag - svalbardmiljøloven med tilhørende forskrifter:

 • Regulere turistvirksomheters løyve til å gå i land fra båt i verneområder. Gå fra prinsippet om at ferdsel som hovedregel er lov, til at det i utgangspunktet blir forbudt i verneområdene annet enn på 42 kartfestede områder.
 • Cruiseskip som ferdes i verneområdene kan maks ha 200 passasjerer om bord.
 • Skjerping av forbudet mot å oppsøke isbjørn og et krav om å holde minst 500 meters avstand.
 • Forbud mot motorferdsel på sjøis i flere områder fra 1. mars.
 • Forbud mot bryting av fastis og is som er i ferd med å legge seg, med unntak av havnene i Longyearbyen, Barentsburg og Ny-Ålesund.
 • Fartsgrense i sjø på 5 knop i et område 500 meter fra utvalgte fuglefjell fra 1. april til 31. august.
 • Minsteavstand på 300 meter fra liggeplassene til hvalrosser, når en kjem fra sjøen.
 • Forbud mot bruk av undervannsfartøy.
 • Krav til søknad for telt- og leiropphold i turist-, felt-, forskings- og utdanningsvirksomhet. Andre må søke om de skal telte samme sted i mer enn en uke. Krav til våken isbjørnvakt.
 • Forbud mot droner og fjernstyrte eller autonome ubemannede innretninger i lufta og på bakken og under vann i verneområder. Forbud mot bruk av droner nær 500 meter fra fuglefjell i tiden 1. april til 31. august.

Høringsfrist er 3. februar 2022.

Høringsforslag: Turistforskrift blir feltsikkerhetsforskrift

 • Krav til sertifiserte Svalbard-guider.
 • Turist- og feltaktører må søke om lov til ferdsel og aktivitet over hele Svalbard. Tidligere var det meldeplikt.
 • Forsking- og utdanningsaktivitet får også forsikringsplikt, på lik linje med turist- og feltaktører.
 • Tidligere fastboende blir regnet som turister/individuelle reisende etter forskrifta.
 • Krav til å ha med våpen og skremmemidler for jaging av isbjørn utenfor bebodd område. Fastboende har selv ansvar for å vurdere når våpen skal være med.
 • Pakkelova blir gjeldende for Svalbard.

Høringsfrist 1. februar 2022.

Les også:

Nøkkelord