Arktisk råd tar nytt avgjørende skritt framover

– Med bare et år igjen av det norske formannskapet, er jeg veldig glad for at arbeidsgruppene kan ta flere steg for å fremme sine prosjekter og initiativer, sier Morten Høglund onsdag. Han er Norges ambassadør for Arktis og leder for de arktiske embetspersonene i Arktisk råd under det norske formannskapet. (Skjermdump fra Arctic Frontiers)

Alle de arktiske statene enes om at Arktisk råds arbeidsgrupper kan gjenoppta offisielle møter i digital form. – Dette er kritisk for å gjøre rådet i stand til å respondere effektivt på klimaendringer og andre presserende spørsmål, sier Morten Høglund, leder for forumet under Norges formannskap. 

English version.

Arktisk råds medlemsstater og urfolksorganisasjoner (permanente deltakere) har over tid drøftet hvordan dets arbeid kan foregå på mer effektivt vis.

Nå har partene kommet til enighet: Offisielle møter i arbeidsgruppene skal gradvis gjeninnføres i et digitalt format.

Slik åpnes det for mer samspill og aktivitet på arbeidsgruppenivået der rådets hovedarbeid normalt foregår – og der arbeidsformen det siste halvåret har vært en tidkrevende skriftlig prosedyre.

– Som jeg tidligere har vektlagt, har vi ikke et Arktisk råd uten fungerende arbeidsgrupper, sier Morten Høglund, norsk ambassadør for Arktis og leder for rådets arktiske embetspersoner (Chair of Senior Arctic Officials) under Norges formannskap.

– I mai 2023 på Arktisk råds 13. møte bekreftet alle de arktiske statene og permanente deltakerne sin forpliktelse til å ivareta og styrke rådet. Å la arbeidsgruppene møtes virtuelt og fremme sitt arbeid er avgjørende for å møte denne forpliktelsen – og det ansvaret som rådet har for å spille en ledende rolle i å adressere spørsmål av framvoksende bekymring når det gjelder miljøvern og bærekraftig utvikling i Arktis, påpeker han.  

Bakteppe

– Arktisk råd er et mellomstatlig forum for samarbeid mellom regionens åtte land, urfolk og andre innbyggere i felles arktiske spørsmål – særlig innenfor bærekraftig utvikling og miljøvern.

– Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, ble Arktisk råds arbeid pauset i mars 2022 av Canada, Finland, Island, Danmark, Norge, Sverige og USA. Rådets russiske formannskap holdt fram med sitt program med deltakelse fra andre land.

– I juni 2022 revitaliserte de sju vestlige arktiske statene noe prosjektarbeid i rådet uten russisk deltakelse.

– Norge overtok formannskapet fra Russland i mai 2023, og tok fatt på arbeidet med å utmeisle framtidsløsninger for rådet.

– I august 2023 ble alle de arktiske landene enige om at arbeids- og ekspertgruppene kunne gjenoppta aktiviteter gjennom skriftlig prosedyre.

– Medio februar 2024 kunngjorde Russland at det fryser utbetaling til Arktisk råds sekretariat inn til rådet gjenopptar «fullverdig arbeid».

Produktiv dialog

– Beslutningen om å gjenoppta virtuelle arbeidsgruppemøter er et resultat av produktive konsultasjoner med alle de arktiske statene og permanente deltakerne som har funnet sted over de siste månedene, utdyper den norske toppdiplomaten.

Som SAO-leder vil Høglund spille en aktiv rolle i revitaliseringen av treffpunkter mellom arbeidsgruppene, som å bistå med veiledning ettersom gruppene kommer i gang med planlegging av virtuelle plenums- og prosjektmøter.

– Med bare et år igjen av det norske formannskapet, er jeg veldig glad for at arbeidsgruppene kan ta flere steg for å fremme sine prosjekter og initiativer for levering ved utgangen av vårt formannskap. Dette er kritisk for å gjøre rådet i stand til å respondere effektivt på raske klimaendringer og andre presserende spørsmål med påvirkning på regionen og utover, framholder han.

Mer utdypende om den nye enigheten

– Offisielle digitale arbeidsgruppemøter vil trinnvis gjenopptas over de neste tre til fire månedene.

– Muligheten for å møtes virtuelt strekker seg til alle team på prosjektnivå i arbeidsgruppene og ekspertgruppen.

– Rådets 38 observatører, hvorav 13 stater, og eksterne eksperter er inviterte til å delta på relevante møter.

– Møter på diplomatisk nivå mellom de arktiske embetspersonene forblir på pause inntil de arktiske statene, i konsultasjon med permanente deltakere, oppnår konsensus rundt slik gjenopptakelse.

Samtalens betydning

– Det er ganske enkelt ikke noe som kan erstatte forbindelsene og kreativiteten som genereres i interaksjoner mellom fageksperter i sanntid. Engasjement med våre motparter i sanntid er nøkkelen til kort- og langsiktig suksess for Arktisk råd, sier Patrick Huber.

Patrick Huber, leder for Arktisk råds arbeidsgruppe for handlingsprogram mot forurensning i Arktis. (Foto: Privat)

Han leder rådets arbeidsgruppe for handlingsprogram mot forurensning i Arktis (ACAP).

– Tillit, forståelse og respekt er hjørnesteinene som vi bygger vårt arktiske samarbeid på. Vi trenger å styrke disse elementene for å sikre levedyktigheten til vårt arbeid, påpeker Huber og fortsetter:

– Ettersom prosjektene nærmer seg viktige milepæler og godkjenning av sluttprodukter forberedes, vil rådets arbeidsgrupper trenge å handle med sikkerhet – og de vil ønske å sikre at de arktiske fellesskapene informeres og engasjeres til riktig tid.

 

Arktisk råds seks arbeidsgrupper og ekspertgruppe

– Handlingsprogram mot forurensning i Arktis (ACAP)

– Program for overvåkning av arktisk miljø og vurdering av miljøtilstand (AMAP)

– Bevaring av arktisk flora og fauna (CAFF)

– Beredskap og forebygging av ulykker (EPPR)

– Beskyttelse av det arktiske marine miljø (PAME)

– Bærekraftig utvikling (SDWG)

– Ekspertgruppe for svart karbon og metan

Urfolks stemme i rådet

Sara Olsvig, internasjonal leder for Inuit Circumpolar Council. (Foto: Wilson Center)

Viktigheten av at det gjøres vei i vellinga i den sirkumpolare arktiske samarbeidsrammen understrekes også av Sara Olsvig. Hun er internasjonal leder for Inuit Circumpolar Council – en av rådets permanente deltakere. 

– Arktisk råd er kritisk for arktisk samarbeid, og den permanente deltakelsen til urfolk er det som gjør dette organet unikt. Arbeidsgruppene i Arktisk råd sin evne til å fortsette å respondere effektivt på den miljømessige, klimatiske og sosiale utviklingen er av stor betydning for folkene i Arktis, poengterer Olsvig.   

– Å gjenoppta virtuelle møter i Arktisk råds arbeidsgrupper er et nøkkelsteg for å opprettholde og fremme de sterke partnerskapene som er bygget opp over flere tiår, samt for full og effektiv deltakelse fra de arktiske urfolkene i rådets arbeid, framholder hun.

Arktisk råds permanente deltakere

– Seks urfolksorganisasjoner har status som permanente deltakere i Arktisk råd. De har full konsultasjonsrett ved rådets forhandlinger og beslutningstaking, og anledning til å delta på alle dets møter og aktiviteter. 

– Samerådet / Sami Council (SC)

– Inuit Circumpolar Council (ICC)

– Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON)

– Aleut International Association (AIA)

– Arctic Athabaskan Council (AAC)

– Gwich'in Council International (GCI)

LES OGSÅ:

Nøkkelord