Tiltakslisten for sjømatnæringen er klar

Fiskeri- og næringsdepartementet møtte i dag fiskerinæringen for å diskutere Russlands importforbud og tiltak for å hjelpe bransjen i den vanskelige situasjonen. 

- Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding. 

Tiltak som er besluttet satt i verk: 

  • Økte midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet. 
  • GIEK bruker U-landsordningen til å reforsikre GIEK Kredittforsikrings nye og eksisterende forsikringer uten mislighold for kjøpere i Ukraina. På grunn av et tapsfond knyttet til U-landsordningen kan GIEK dermed ta noe mer risiko. 
  • Det er tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina. 
  • Forhandlingene om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina er i sluttfasen, og intensjonen er å signere avtalen i høst. Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina.
  • Vi tar kontakt med Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle deres eksportavgift på 2 DKK pr. kg sild og makrell ved landing i Norge.  

I tillegg skal disse tiltakene vurderes nærmere: 

  • Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for laks og ørret. 
  • Overføring av sildekvoter til 2015.

I tillegg vil man fortløpende vurdere andre mulige tiltak som kan begrense skadevirkningene for sjømatnæringen. 

- Det er ingen tvil om at sjømatnæringen i hvert fall på kort sikt står overfor en krevende situasjon. Særlig ser vi utfordringer innen sild og ørret. De første tiltakene er allerede igangsatt, og flere er på trappene. Når det gjelder tiltak for oppdrettsnæringen er vi blitt enige med næringen at vi trenger noe mer tid til å vurdere situasjonen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening sendte tidligere denne uken et brev til Utenriksminister Børge Brende, Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og Europaminister Vidar Helgesen hvor de redegjør for situasjonen og ber om hjelp gjennom en rekke tiltak som kan begrense effekten av den russiske importstoppen. 

Les hele brevet her.

 

Tags