Regjeringen: Forventer at norsk næringsliv følger sanksjonene

Russisk tråler, Nord tral, til kai ved Kimek, Kirkenes
Den russiske fisketråleren Nord tral til kai i Kirkenes, Øst-Finnmark, like ved Kimek sitt verftsområde. (Foto: Astri Edvardsen)

Utenriksdepartementet har sendt ut en påminnelse om sanksjonene som gjelder ved russiske fiskefartøys havneanløp. Blant annet presiseres det at kun nødreparasjoner av russiske fiskefartøy er tillatt. Det kan ramme hjørnesteinsbedriften Kimek i Kirkenes hardt.

Utenriksdepartementet har i dag publisert en påminnelse om hva russiske fartøy har lov til og ikke ved havneanløp til norske havner. Alle tjenester til russiske fartøy ved havneanløp er i utgangspunktet forbudt.

– Vi har klare forventninger til at norsk næringsliv følger sanksjonene. Det er straffbart å bryte sanksjonene. Både forsettlige og uaktsomme handlinger blir rammet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Norge innførte havneforbud for russiske fartøy med unntak for fiskefartøy 8. mai 2022. Havneforbudet er et ledd i de historisk strenge sanksjonene Norge har sluttet opp om som svar på Russland sitt folkerettsstridige angrep på Ukraina.

I oktober 2022 ble havnetilgangen for russiske fiskefartøy ytterligere innsnevret til bare å gjelde for de tre havnene Båtsfjord, Tromsø og Kirkenes.

Påvirker mange sektorer

Formålet med unntaket har hele tiden vært hensynet til det bærekraftige fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland.

Sektortiltakene er ment å ramme bredt.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)

Unntak fra havneforbudet innebærer ikke unntak fra sanksjonene ellers. Dette er et budskap Utenriksdepartementet har uttalt seg om flere ganger.

– Sanksjonene mot Russland påvirker norsk næringsliv innen mange sektorer, være seg verftsindustri, olje- og gass, fiskeri med mer. Sektortiltakene er ment å ramme bredt. Formålet med disse er å redusere russisk mulighet til å finansiere krigføring i Ukraina, sier Huitfeldt.

For å understreke dette budskapet, publiserte Utenriksdepartementet i dag en påminning om forbudet mot faglig bistand til russiske fartøy

– Jeg håper påminningen fører til at flere aktører søker Utenriksdepartementet om rettledning og eventuelle unntak fra sanksjonene der det er grunnlag for det. Handlingsrommet for handel med Russland blir bare smalere. Det er lett å trå feil. Derfor ønsker vi nå å gå ut med en ekstra påminnelse om hvilke regler som gjelder ved havneanløp for russiske fartøy, sier Huitfeldt.

Kan miste livsgrunnlaget

Skipsverftet Kimek, i Kirkenes, er en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet med 74 ansatte og 13 lærlinger. Bedriften har lenge jobbet med å reparere russiske fiskefartøy. Men nå er det klart at verftet kun kan utføre nødreparasjoner.

Ordfører i Sør-Varanger Lena Norum Bergeng og Arbeiderpartiet støtter oppsigelsen av vennskapsavtalen med Severomorsk, men beholder Pechenga. (Arkivfoto: Trine Jonassen)
Ordfører i Sør-Varanger Lena Norum Bergeng og Arbeiderpartiet støtter oppsigelsen av vennskapsavtalen med Severomorsk, men beholder Petsjenga. (Arkivfoto: Trine Jonassen)
Ordfører i Sør-Varanger Lena Norum Bergeng. (Arkivfoto: Trine Jonassen)

Til NRK sier ordføreren i Sør-Varanger, Lena Norum Bergeng, at det vil gå ut over kommunen om Kimek mister arbeidsplasser.

Kommunen mottok tidligere denne uka en melding fra UD om at det ville komme en presisering av sanksjonsreglementet.

Ordføreren påpeker overfor NRK at dette har ligget i kortene lenge, og at de har kommet med innspill til regjeringen. Nå ønsker Bergeng en tettere dialog med UD rundt en eventuell permittering av ansatte i Kimek.

Få unntak

Russiske fiskefartøy kan gjøre følgende i de tre norske havnene:

  • Bytte besetning
  • Bunkre (uten annen tjenesteytelse)
  • Losse (forutsatt at det en skal losse ikke er i strid med importforbudene)
  • Proviantere
  • Gjennomgå kontroll

Det er mulig å søke unntak for tjenester «beregnet på maritim sikkerhet». Det er generell høy terskel for å innvilge unntak. En kan for eksempel ikke få unntak for planmessig vedlikehold.

For å få unntak må en søke om det i søknadsportalen e-lisens i Utenriksdepartementet. En må benytte skjemaet for «generell henvendelse» ved innsending.

Brudd på sanksjonsregelverket innebærer politianmeldelse med en øvre strafferamme på bøter eller fengsel inntil tre år eller begge deler. Uaktsomme brudd har en øvre strafferamme på bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler.

Les også:

Nøkkelord