Nordområdemeldingen: Konkrete satsinger i Nord-Norge

Frode Mellemvik og Odd Emil Ingebrigtsen på Nord universitet. (Foto: Trine Jonassen, High North News)

Direktør ved Nordområdesenteret Frode Mellemvik (t.v), har gitt innspill til nordområdemeldingen. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen presenterte stortingsmeldingen på Nord universitet fredag 27. november. (Foto: Trine Jonassen, High North News)

Samfunnsutviklingen har fått et eget kapittel i den nye Nordområdemeldingen og det fokuseres på et sterkt, kompetent og livskraftig Nord-Norge. Det skal også etableres et eget investeringsfond med private og statlige midler i Nord-Norge.

Fredag 27. november presenterte Regjeringen stortingsmeldingen med den klingende tittelen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord».

Les hele stortingsmeldingen her.

Meldingen er ment å være retningsgivende for nordområdene de neste årene, og innleder med en beskrivelse av hvordan et kraftfullt Nord-Norge er viktig for hele Norge.

Regjeringen slår fast at Nordområdemeldingens overordnede mål er å hevde norske interesser i et sterkt og livskraftig Nord-Norge under følgende hovedpunkter:

 • Fred, stabilitet og forutsigbarhet
 • Internasjonalt samarbeid og rettsorden
 • Helhetlig og økosystembasert forvaltning
 • Økt jobb- og verdiskapning
 • Tettere samvirke mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner
 • Boattraktivitet og velferd.

Etablerer investeringsfond

Nordområdemeldingen 2020: Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Nordområdemeldingen 2020: Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

Nordområdemeldingen 2020: Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

En av de konkrete nyhetene i Nordområdemeldingen er et nytt investeringsfond i Nord-Norge:

«Regjeringen vil etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som forvaltes fra Nord-Norge. Regjeringen vil komme tilbake til innretning og budsjettering i revidert budsjett 2021».

Her skal det altså lyses ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler for å bedre kapitaltilgangen og fremveksten av gode forvaltermiljøer i nord.

Bedre ungdomsmedvirkning

En annen nyhet er at Regjeringen vil bevilge fire millioner kroner over tre år til et fond for unge gründere som retter seg særlig mot prosjekter som kobler forskning og verdiskapning.

Det skal også bevilges støtte til opprettelsen av en stilling som ungdomskoordinator ved Sekretariatet for regionalt nordområdeforum for å sikre bedre medvirkning fra de unge i landsdelen.

Et ungdomspanel med 50 medlemmer fra hele landsdelen har levert en egen nordområdemelding med helt konkrete punkter til økt bolyst for unge i nord.

Se egen sak.

Andre tiltak i Nordområdemeldingen:

 • Starte utbyggingen i 2022 med E8 inn mot Tromsø.
 • Styrke små byer og større tettsteder som kraftsentre, slik at de i større grad bidrar til vekst og utvikling i Nord-Norge.
 • Prøve ut en ny modell for "Statens Hus", med en pilotordning der mindre avdelinger av statlige etater samarbeider tettere med hverandre og skaper et større statlig fagmiljø på mindre steder.
 • Styrke Sekretariat for Regionalt nordområdeforum med en ungdomskoordinatorstilling i tre år.
 • Gi tilskudd til bredbåndsutbygging og tilskudd til telesikkerhet og beredskap.
 • Sette i gang forhandlinger for å inngå en byvekstavtale for Tromsø.
 • Delta aktivt i helsesamarbeidet i nordområdene gjennom Barents helsesamarbeid, Den nordlige dimensjons helsepartnerskap og regionalt helsesamarbeid mellom de nordlige regionene i Norge, Sverige og Finland.
 • Styrke det internasjonale Barentssekretariatets kapasitet med en millioner kroner årlig i tre år for å bidra til koordinering av ungdoms- og urfolksarbeid.
 • Øke tilskuddet til Redningsselskapet med 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø.
 • Anskaffe 16 nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King-flåten.
 • Forbedre værvarsling og beredskap i Finnmark ved å etablere en værradar på Finnmarksvidda.
 • Være en pådriver for miljøsamarbeidet innen arktisk råd, i det bilaterale miljøsamarbeidet med Russland og i det globale arbeidet med å begrense utslipp av klimagasser og miljøgifter som truer miljøet i Arktis.
 • Jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger skal ferdigstilles.
 • Det skal innføres kampluftvern i Hæren for luftvernbeskyttelse for norske militære styrker i Troms og Finnmark fylke.

Bredbånd og kultur

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen presenterer Nordområdemeldingen i Bodø. (skjermdump)

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen presenterer Nordområdemeldingen i Bodø. (Skjermdump/UD)

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen presenterer Nordområdemeldingen i Bodø. (Skjermdump/UD)

Under sin presentasjon i Bodø, trakk fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fram at meldingen vil videreføre satsing på utdanning i Nord-Norge med flere studieplasser og følge Andøya Space port opp.

- Skal det bo folk i nord, må det være bredbånd, jobber og kulturtilbud, sier Ingebrigtsen.

Han trakk fram kultursatsing med støtte til Bodø 2024 og europeisk kulturhovedstad, samt et helt nytt Vedbjørn Tandberg-museum i Bodø.

- Kultur gjør oss attraktive, sier fiskeriministeren.

USA-fokus

Det loves også økt tilstedeværelse på større Nordnorske arrangementer som Arctic Frontiers, Kirkeneskonferansen og High North Dialogue for å fremme norske interesser.

Oppmerksomheten rettes i stor grad her mot USA med støtte til Arctic Frontiers sitt utadrettede arbeid mot et internasjonalt publikum, spesielt amerikanske miljøer gjennom årlig bevilgning på 1,5 mill. kroner over en periode på tre år.

Regjeringen vil også aktivt informere befolkningen i Norge om den samfunnsmessige, økonomiske og sikkerhetspolitiske betydningen av et sterkt Nord-Norge for å sikre nasjonal oppslutning om nordområdepolitikken.

Skal sikre norske interesser

Arbeidet har vært ledet fra Utenriksdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Meldingen har oppdatert analysen av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene og gjør rede for regjeringen sine tiltak for å sikre norske interesser.

Regjeringens nordområdepolitikk handler i stor grad om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til Norges naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten, og om utviklingen i Nord-Norge.

Les også:

Nøkkelord