Russland-sanksjoner: – Nå er det svært viktig at bedriftene som blir hardest rammet av sanksjonene får hjelp

Kimek i Kirkenes
Den russiske fiskeflåten i Barentshavet har utgjort et sentralt markedsgrunnlag for Kimek i Kirkenes siden bedriftens oppstart i 1986. På verftet er 70 prosent av omsetningen basert på oppdrag for russiske kunder, ifølge Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek. (Foto: Kimek Offshore).

De nye Russland-sanksjonene rammer nærings- og samfunnsliv i Øst-Finnmark hardt. – Hvis denne førstelinjen av virksomheter ikke overlever, vil det få store ringvirkninger. I verste fall kan 600 arbeidsplasser i Sør-Varanger forsvinne, sier Greger Mannsverk i den utsatte bedriften Kimek i Kirkenes.

I dag er Kirkenes destinasjon for både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). De skal få høre om det grensenære lokalsamfunnets utfordringer tilknyttet den nye økonomiske sanksjonspakken mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

I Kirkenes besøker begge ministre blant annet Kimek, som driver med skipsreparasjon og industrielle tjenester og har et avgjørende russisk kundegrunnlag. Bedriftens budskap til Vedum og Vestre er tydelig:

Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek. (Foto: Peter Bakkemo Danilov)

– Vi vil be dem om en akutt støttepakke, sier Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek, til High North News.

– Nå er det svært viktig at bedriftene som blir hardest rammet av sanksjonene får hjelp. Hvis denne førstelinjen av virksomheter ikke overlever, vil det få store ringvirkninger. Flere underleverandører og andre tilknyttede bedrifter vil også kunne ryke. I verste fall kan 600 arbeidsplasser i Sør-Varanger forsvinne, understreker Mannsverk.

Direktøren etterspør følgende målrettede hjelpetiltak overfor disse bedriftene: Rimelige statsgaranterte likviditetslån, reduksjon av varslings- og betalingsplikt ved permitteringer fra to uker til to dager, samt regelendringer tilknyttet arbeidsgiveravgiften.

– Denne støtten er nødvendig for å danne grunnlag for omstilling av virksomhetene på lengre sikt. En slik omstilling krever at folk blir værende. Vi kan ikke bygge noe nytt hvis vi mister våre viktigste byggeklosser, som er våre ansatte. Nå har vi nylig hatt et allmøte i Kimek der vi har orientert om situasjonen, og forsøkt å bidra til at folk ikke mister motet.

Vi har russiske kunder som vi har jobbet med i en årrekke og har et gjensidig avhengighetsforhold til.
Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Maritime bedrifter er mest utsatte

I respons på russisk krigføring i Ukraina, har Norge som kjent sluttet seg til den kraftig forsterkede økonomiske sanksjonslinjen mot Russland fra EU og andre stater.

“Sanksjonene vil isolere Russland finansielt ved å ramme sentralbanken og ta en del russiske banker ut av betalingssystemet Swift”, skriver det norske utenriksdepartementet. Utestengelsen av visse banker fra det internasjonale systemet Swift vanskeliggjør pengeoverføringer og dermed handel over landegrenser.

Særlig maritim sektor i Sør-Varanger kommune er sterkt tilknyttet det russiske markedet og dermed særlig sårbare for negative ringvirkninger av sanksjonene. Den russiske fiskeflåten kommer vanligvis ofte til Kirkenes for forsyninger og reparasjonstjenester.

Kimek og Henriksen shipping er i første omgang de mest utsatte virksomhetene i grensebyen. I rollen som havneagent, er sistnevnte leverandør av ulike tjenester til forskjellige fartøy som legger til kai her. For Kimek er russiske flåter for fiske og krabbefangst hovedkundene.

– På verftet vårt er 70 prosent av omsetningen basert på et russisk kundegrunnlag. Kimek ble etablert i 1986 opp mot den russiske fiskeflåten. Vi har russiske kunder som vi har jobbet med i en årrekke og har et gjensidig avhengighetsforhold til, sier Mannsverk.

Vi har egentlig godt med ordrer inne. Imidlertid kan vi ikke starte arbeid med nye oppdrag for russiske kunder som de kan bli avskåret fra å betale for. 
Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Stor usikkerhet

– Utfordringen i dag er at vi ikke vet om sanksjonene har trådt i kraft rent praktisk. Swift sier at utestengelsen av visse russiske banker ikke iverksettes før 10. mars. Vi har opplevd utfordringer med pengeoverføringer, men vet ikke nøyaktig hva det skyldes, påpeker Mannsverk.

Problematikken rundt det å få betaling for tjenester og produkter fra russisk side nå, varierer mellom virksomheter ut fra hvilke bankforbindelser man har både på russisk og norsk side, ifølge Magnus Mæland, daglig leder i Kirkenes næringsforening.

– For de som for eksempel har brukt den nå sanksjonsbelagte Sberbank, Russlands største bank, er det store utfordringer med pengeoverføringer, sier Mæland.

Kimek erfarer også at norske bedrifter har innført egne Russland-sanksjoner som involverer at de sier nei til å levere reservedeler til montering på russiske fartøy, ifølge Mannsverk. Han etterlyser også fra regjeringen at den skal stadfeste at sanksjoner kun skal innføres av den selv, og ikke enkeltstående næringsaktører.

Utfordringene på både på kort og lang sikt er svært store. Inntil videre forsøker samtidig Kimek å drifte sånn noenlunde normalt, forteller direktøren.

– Ingen av våre kunder er sanksjonsbelagte per nå. Vi har egentlig godt med ordrer inne. Imidlertid kan vi ikke starte arbeid med nye oppdrag for russiske kunder som de kan bli avskåret fra å betale for, sier Mannsverk og forteller at dette fort vil tvinge bedriften til å foreta permitteringer.

Dersom havnene stenges for Russland, må også vi stenge helt ned.
Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Bekymret for nye problemstillinger

– Så fremst det ikke kommer noe radikalt nytt tilknyttet eksisterende nye sanksjoner eller nye sanksjoner, som utestengelse av russiske fartøy fra norske havner, kan vi holde det gående hvis vi får hjelp, forklarer Kimek-direktøren og fortsetter: 

– Dersom havnene stenges for Russland, må også vi stenge helt ned. Da frykter jeg òg for at norsk-russisk felles fiskeriforvaltning og Svalbard-traktaten står på spill, noe som er svært alvorlig, sier han. 

Å stenge norske havner for Russland er et aktualisert straffetiltak som regjeringen fortsatt synes å ha til vurdering.

Konsekvensen av et slikt grep vil trolig være full stans for også for annen maritim virksomhet i Kirkenes, sier Mæland i næringsforeningen.

Utestengelse av russiske fartøy fra fisking i norsk økonomisk sone er nå utelukket, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i går til Fiskeribladet

Vi må huske på at vår grense til Russland blir værende, og vi er nødt til å ha et naboforhold også framover.
Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Viktig balansegang

I forlengelsen av budskapet om at Kirkenes-virksomheter nå trenger støtte fra sentralt hold for å håndtere sanksjonsrelaterte konsekvenser, poengterer Mannsverk at norske myndigheter har oppmuntret til næringsmessig samspill over russegrensa.  

– Norsk-russisk næringssamarbeid er villet politikk. Vi har blitt oppfordret til å arbeide med russiske aktører. Nå er det viktigste å fortsette med det samarbeidet som ikke er underlagt sanksjoner, og ikke sette betydningsfullt bilateralt norsk-russisk samarbeid på spill. Når vi sier dette i dagens kontekst, blir vi trolig misforstått sørpå, sier han og utdyper:

– Vi må støtte Ukraina, ta sterk avstand til det russiske lederskapet og være med på EUs sanksjonslinje. Samtidig er Norge i en særstilling. Vi må huske på at vår grense til Russland blir værende, og vi er nødt til å ha et naboforhold også framover.

– Det er også i den norske nasjonens interesse at folk bor i grenseområdet i nord, og de må ha et livsgrunnlag. Å skille mellom det russiske regimet og det russiske folk er også sentralt. Vi må avstå fra å stigmatisere et helt folk. Dette er vanskelig, men nødvendig balansering.

Russiske ansatte

For Kimek er nåtidens situasjon ekstra spesiell i lys av at bedriften ikke bare har et stort russisk kundegrunnlag, men også delvirksomhet på russisk side med i underkant av 20 ansatte i henholdsvis Murmansk, Arkhangelsk og St. Petersburg.

I Kirkenes har bedriften også flere russiske ansatte som har flyttet til byen med familien sin eller pendler over grensa.

– Her kommer russiske ansatte på gråten inn til personalsjefen. Vi har fokus på å ivareta dem så godt vi kan, sier Mannsverk.

 

LES OGSÅ

Nøkkelord