Kronikk: Svakheter er avdekket, beredskapen til havs i nord må bli bedre

90% av Norges havområder ligger i nordområdene. Behovet for styrking av beredskapen knyttet til sjøsikkerhet, søk og redning er derfor stort. (Foto: Nordområdesenteret)
Nordområdene er i vinden som aldri før. Og, som man stadig blir minnet om, er den fremtidige bruken av havområdene selve bærebjelken både for verdiskaping og strategisk tilstedeværelse.Nordområdene er i vinden som aldri før. Og, som man stadig blir minnet om, er den fremtidige bruken av havområdene selve bærebjelken både for verdiskaping og strategisk tilstedeværelse.


Potensialet er stort og framtidsutsiktene lyse. Men for å lykkes med en bærekraftig utvikling i nordområdene er det avgjørende med gode og stabile rammebetingelser som gir perspektiver fremover. Noen av de mest kritiske faktorene her er:

  • Økt satsing på kompetanse - forsknings- undervisnings og formidlingskapasiteten.
  • Styrking av beredskapen knyttet til sjøsikkerhet og redningskapasitet.

 

Nødvendige forbedringer

De fleste maritime næringene satser nå i nord, det være seg sjøtransport, turisme, fiskeri eller olje-/gass-næringene. Etter hvert som trafikken øker og nye aktører entrer banen, vil behovet for et søk- og redningssystem som er bedre enn det vi har i dag, være en forutsetning for fremtidig positiv næringsutvikling, strategisk tilstedeværelse og verdiskaping. 90 % av Norges havområder ligger i nordområdene. Behovet for styrking av beredskapen knyttet til sjøsikkerhet, søk og redning er derfor stort. 

Etter initiativ fra en rekke næringsaktører knyttet til det maritime systemet har Maritimt forum Nord ledet arbeidet med å få etablert et stort forsknings- og utviklingsprosjekt – SARINOR -  med sikte på å forbedre det norske SAR-systemet (søk- og redningssystemet) i nordområdene. Universitetet i Nordland er prosjektleder for dette arbeidet og koordinerer det viktige arbeidet sammen med næringen og andre kunnskapsleverandører på dette feltet.

Bredt samarbeid

Et fremtidig SAR-system som er tilpasset aktivitetsnivå og krav til sikkerhet og beredskap, hviler på to faktorer:

1) Forskning, utdanning og opplæring.

  Forskning, utdanning og opplæring.

2) Forbedring av SAR-strukturene i forhold til i dag.

SARINOR er et finansielt og faglig samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører som i sum representerer betydelig kompetanse, kunnskap, erfaring og behov for søk og redning i nordområdene. Prosjektet er eid av Maritimt forum nord og er finansiert av Utenriksdepartementet, Nordland fylkeskommune,  Fiskeri – og havbruksnæringens Forskningsfond, Rederiforbundet, Fiskarlaget, Sjømannsforbundet og en rekke industriaktører som ENI, Statoil, Lundin, Shell, HRS, Kystverket for å nevne noen. UiN /Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø har prosjektledelsen.

Formålet med SARINOR er å identifisere områder ved SAR som kan og bør forbedres. Basert på denne kunnskapsbasen skal det lages et veikart for hvordan SAR-systemet kan forbedres. 

Helhetlig system

Prosjektet består av flere delprosjekt som hver for seg tar for seg kritiske aspekter ved SAR-systemet; Alarmering og varsling, søk, redning, overlevelse i kaldt klima, delt situasjonsforståelse og kommunikasjon, internasjonalt samarbeid. Alt dette henger selvsagt sammen, men samtidig utgjør hver av disse også kritiske faktorer i en kjeden som et helhetlig SAR-system består av.

En stadig økende trafikk og økt aktivitet i nord medfører økt risiko for større sjøulykker med tap av menneskeliv, materiell og eller miljømessige konsekvenser.  Arbeidet med å avdekke denne risikoen bør intensiveres, slik at SAR-systemet blir mer effektivt.

 

Kritiske faktorer

Arbeidet med SARINOR har nå pågått i halvannet år og har generert interessante resultater knyttet til alarmering, varsling og søk ved en SAR-hendelse til havs. Noen av resultatene peker på kritiske faktorer der det er behov for forbedringer dersom man skal kunne ivareta den fremtidige utviklingen i nord: Dagens radiosamband og satellittkommunikasjon mangler pålitelighet og dekning i nord.

Dagens søkekapasitet er svekket blant annet på grunn av nedskaleringen av Orion P3 bemanning. Evakuering av personell fra livbåt/flåte til redningsfartøy eller helikopter er ikke tilfredsstillende og representerer stor usikkerhet for liv i kritiske situasjoner. Dette har betydning for både redning og overlevelse i kaldt klima. Dagens krav til redningsutstyr i fartøy tilfredsstiller ikke nødvendige krav til sikkerhet i arktiske strøk


Ta tak i utfordringene

SARINOR arbeider for at regjeringen skal ta tak i utfordringene ved svakhetene i dagens SAR-system, som en viktig del i den maritime strategien. Kunnskap og kompetanse og et solid sikkerhet og beredskapssystem er en forutsetning for dette. Utviklingen av en kunnskapsbasert næringsvirksomhet i Nord er viktig for å realisere regjeringa sine mål i nordområdesatsingen. 

Tags