Kronikk: Russere og nordmenn har ulike oljeforventninger

Naryan-Mar er hovedstaden i Nenetsregionen i Russland. Innbyggerne her har helt andre forventninger til oljeindustrien enn det innbyggerne i Hammerfest har. (Foto: Peter Prokosch)
Deler av lokalbefolkningen i Arktis har store forventninger til hva petroleumsproduksjon kan bety for dem. Forventningene er imidlertid forskjellige på norsk og russisk side av grensen.


Deler av lokalbefolkningen i Arktis har store forventninger til hva petroleumsproduksjon kan bety for dem. Forventningene er imidlertid  forskjellige på norsk og russisk side av grensen.

Oljeselskapenes samfunnsansvar er tema for prosjektet  «Sustainability and Petroleum Extraction: Corporate and Community Perspectives in Northern Norway and the Russian Arctic» finansiert gjennom NORRUSS-programmet til Norges forskningsråd.

Forskere i prosjektet  har intervjuet representanter for lokalbefolkning, myndigheter og selskaper i fire Arktiske områder med olje- og gassaktivitet: Hammerfest, Murmansk, Komi og Nenets.

Målet har vært å avdekke hva ulike aktører tenker om oljeselskapers ansvar for mennesker og miljø. Hva gjør selskapene for lokalsamfunnet – og hva mener folk de burde gjøre?

Statoil er involvert i petroleumsutvinning både i norsk og russisk Arktis. I Norge er selskapet operatør for Snøhvit-feltet og LNG-anlegget i Hammerfest, mens det i Nenets-regionen i Nordvest-Russland er partner i Kharyaga-feltet der franske Total er operatør. I begge områdene gjennomfører Statoil tiltak som faller innenfor betegnelsen «samfunnsansvar».

Det er imidlertid stor forskjell på hva befolkningen i disse to områdene forventer at oljeselskaper skal bidra med lokalt.

I Hammerfest legger flertallet av respondentene vekt på behovet for arbeidsplasser for å hindre fraflytning. Olje- og gassnæringen ansetter folk lokalt, og bidrar i tillegg til andre ringvirkninger. Det er stor tillit til at norske myndigheter sørger for at miljøkrav blir fulgt. Kritiske stemmer finnes, men en felles suksess-historie dominerer. Olje og gass-næringens inntog førte til at «framtiden kom tilbake» til Hammerfest, forteller flere.

I den russiske Nenets-regionen er svarene svært forskjellige. Det har vært olje og gass-produksjon der i flere tiår, og befolkning, organisasjoner og myndigheter har lang erfaring i å forholde seg til oljeselskaper. Det er imidlertid få personer blant lokalbefolkningen som jobber i petroleumsnæringen, arbeiderne flys inn og ut fra andre steder. Svært få respondenter uttrykker forventninger om arbeidsplasser. Miljø er heller ikke et stort tema. I stedet etterspørres sosiale goder, bedre kompensasjonsordninger for urbefolkning som berøres direkte av olje- og gassvirksomhet, og støtte til kulturelle arrangementer.

Forskjellene har historiske røtter. Mens man i vestlige land har hatt økende oppmerksomhet mot bedriftenes samfunnsansvar siden 1990-tallet, har man i Russland en lang tradisjon for at store selskaper bidrar til befolkningens sosiale velferd. Under Sovjetunionen var dominerende bedrifter ansvarlige for alt fra skolegang til helsetjenester og offentlige bad i lokalsamfunnet. Denne tradisjonen ser man fortsatt spor av i dag.

Når utenlandske oljeselskaper kommer inn i Russland har befolkningen klare forventninger til hva de bør bidra med lokalt. Disse forventningene kan stå i motsetning til selskapenes praksis, viser funn i prosjektet. I hvilken grad bør selskaper prioritere kortsiktige, lokale ønsker framfor langsiktige, men mindre populære tiltak?

Respondentene hadde også svært ulike meninger om hvorvidt utenlandske selskaper skal bidra økonomisk til hele regionen i samarbeid med regionale myndigheter – eller om selskapene i større grad bør gjennomføre tiltak de velger ut selv, uavhengig av myndighetene.  Begge tilnærminger har fordeler og ulemper. Enkelte uttrykker også at selskapene ikke bør bidra med penger og utstyr fordi de ønsker å opprettholde en tradisjonell livsstil.

Det som først og fremst etterspørres av respondenter i Nenets-regionen er imidlertid at selskapene skal bruke mer tid på å forstå situasjonen lokalt. Det er store forskjeller mellom hvordan folk lever i hovedstanden Naryan-Mar og i resten av regionen.

De fleste respondentene er positive til olje- og gassproduksjon – men ønsker økt nærvær: «Snakk med folk der de bor om hva de trenger» sier flere. Dermed kan reelle behov avdekkes, og man forhindrer at midler brukes på symbolske tiltak som kun gavner noen få, ressurssterke grupper.

 

 

 

 

Fakta

Prosjekt: Sustainability and Petroleum Extraction: Corporate and Community Perspectives in Northern Norway and the Russian Arctic, Finansiert gjennom Norges forskningsråd, NORRUSS-programmet. Prosjektet ledes av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Sigra Group, Sampo Energy and Environment Research og ECW Energy.

Publikasjon: Resultatene fra case-studiene i Hammerfest og Nenets-regionen er presentert i to forskningsartikler som er sendt til vurdering for publisering. Resultater fra prosjektet er også omtalt i Nikitina, E. Poussenkova, N. Loe, J.P. Kelman, I. 2015. Sustainable Oil & Gas Practices in the Arctic: Business Responsibility towards Communities and Environment. Arctic Herald. No 3 (14). 2015

 

 

Nøkkelord