Kronikk: Alt som før = stagnasjon

Nord-Norge skal få tilbake alt av ekstrautgifter når den differensierte arbeidsgiveravgiften endres. Foto: Linda Storholm
- NHO mener at dagens kommuner i Norge må reduseres fra dagens 428 kommuner til 77 kommuner. Mange vil synes at dette er vel drastisk, men samfunnet har endret seg enormt de de siste 50 årene, skriver regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland i denne kronikken.


Kommende kommune og fylkestingsvalg er viktig for hvordan Nordland skal utvikles de neste 40-50 årene. Innbyggerne har betydelige muligheter til å velge personer og partier som ønsker utvikling og som fremmer optimisme. Valget handler også mye om de ulike kandidatenes kompetanse og egenskaper.

NHO mener at dagens kommuner i Norge må reduseres fra dagens 428 kommuner til 77 kommuner. Mange vil synes at dette er vel drastisk, men samfunnet har endret seg enormt de de siste 50 årene og nå er tiden inne for å tenke 50 år fremover i tid.

Skal Nordland kunne konkurrere med andre regioner i Norge, er vi avhengig av at vi velger politikere som tør, vil og kan bygge nye store kommuner for å møte fremtidens utfordringer. Dagens kommunestruktur er for lengst gått ut på dato og det er nå politikerne må brette opp ermene og ta steget fullt ut. Men da må vi ha politikere som er fremsynt og inkluderende og som tør å ta nødvendige grep sammen med sine nabokommuner for å bygge fremtidens kommuner.

 
Hva vil så dette medføre for våre kommuner i Nordland?

NHO Nordland har tatt til orde for å redusere antall kommuner i fylket fra 44 til 8.

 Hvorfor vil næringslivet ha større kommuner?

  • Næringslivet taper på dagens kommunestruktur. Vekstkraftige kommuner er selvfølgelig til beste for innbyggere og næringslivet.

  • NHO ønsker større og sterkere kommuner som er bedre rustet til å møte næringslivets behov.   Kompetanse blir et enda viktigere ord for fremtiden. Her må kommunenorge legge til rette for å skape miljøer (størrelse) som tiltrekker seg dyktige fagfolk som kan gi innbyggerne og næringsliv garanti for kvalitet i tjenestene.

  • En kommunestruktur som ikke har endret seg på 55 år er ingen styrke for demokratiet og viser for all verden at begrepet "frivillighet" i kommunestrukturdebatten er ensbetydende med at de som minst ønsker endringer bestemmer tempo og utvikling.

  • Det skal fortsatt være attraktivt og mulig å bo i hele landet. Kommunereformen handler om å skape mer slagkraftige kommuner – ikke å legge ned lokalsamfunn.

 

Hva er så fordelene med større kommuner?

  • Effektiv og miljøvennlig arealbruk: Større kommuner kan se boligutbygging, næringsområder og transportbehov i sammenheng og dermed løse noen av vår tids store problemer knyttet areal, planlegging, miljø og kommunikasjon.

  • Bedre saksbehandling og økt rettssikkerhet: Kommunenes oppgaver blir stadig mer omfattende og komplekse. Det krever kapasitet og større fagmiljøer til ulike typer saksbehandling som skal gjøre kommunene i stand til å møte utfordringene på et sett av områder som skal ivareta innbyggernes interesser. Større kommuner vil bidra til gode og likeverdige tjenester for innbyggerne. For bedriftene er det innlysende at færre kommuner også betyr færre kontaktpunkter og raskere prosesser, i tillegg til bedre kompetansemiljøer i kommunene.

  • Færre kontaktpunkter og mer enhetlig planregime: Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene. Mange bedrifter må derfor forholde seg til flere ulike areal- og planregimer og flere ulike tekniske etater. Dette gjør det vanskelig for bedriftene å planlegge helhetlig.

  • Robuste kommuner: Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan ha en mer variert befolknings- og nærings sammensetning. Det gjør kommunene mer robuste for uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Større kommuner vil gi større handlingsrom i politikkarbeidet. Det er liten tvil om at en Nordlandskommune med 30000 innbyggere vil fremstå med adskillig sterkere politisk styrke enn en typisk Nordlandskommune med 1700 innbyggere.

  • Effektiv ressursbruk: Større kommuner gjør det lettere å drive effektivt og å sikre bedre anvendelse av arbeidskraften lokalt.

 

Hva med lokaldemokratiet?

  • Lokaldemokratiet: Større og mer robuste kommuner vil gi kommunene flere oppgaver. Dette vil gi større handlingsrom, økt makt og myndighet til kommunene og dermed økt lokalt selvstyre.

Når større kommuner skal bygges må en forutsette at de store samferdselsprosjektene i fylket får rask fremdrift slik at kommunene også bygges fysisk tettere sammen. Dette er viktig for å etablere større bo- og arbeidsmarkedregioner, bedre flyt av kompetanse og større valgmuligheter på jobbmarkedet uten at folk må flytte fra hjemstedene sine.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: