Girjas sameby vant fram i svensk høyesterett: Kan få konsekvenser i andre land

Stockholm, Högsta Domstolen, Girjas sameby vant fram. Foto: Patrick Trägårdh    

En historisk dom i svensk høyesterett gir Girjas sameby enerett til småviltjakt og fiske i området ovenfor forvaltningsgrensen, og samebyen trenger nå ikke statens samtykke. 

Girjas sameby ligger i Gällivare, nord i Sverige. I over ti år har det pågått rettsaker mellom Girjas sameby og den svenske staten. Tvistens kjerne er spørsmålet om det er det samiske reinbeitedistriktet eller den svenske stat som har rett til å forvalte småviltjakt og fiske i området. 

Svensk høyesterett, Högsta domstolen, avgjorde torsdag 23. januar at det er samebyen Girjas som har enerett til å tillate hvem som får drive småviltjakt og fiske innenfor dens forvaltningsgrense. Med andre ord er det samebyen som har eksklusive rettigheter til å utstede jakt og fiskelisenser i forvaltningsområdet.  

Foto: Patrick Trägårdh

Et tiårs arbeid

Åsa Larsson Blind, Samerådets president og leder av Sámiid Riikkasearvi, var tilstede i rettsalen da dommen ble avsagt. Til High North News sier Larsson Blind at stemningen i rettsalen var spent. 

Åsa Larsson Blind, Sámiráddi/ Saami Council/ Samerådet. Foto: Magnus Hallgern (Dagens Nyheter) 

- Vi hadde en veldig forventning. Dette har vært en lang prosess og selve rettsprosessen har pågått i ti år. Det er mange års arbeid som ligger bak og det er mange som har arbeidet hardt og vært veldig investert i dette arbeidet. Det var en spent forventning og nervøsitet før dommen ble avsagt, sier Larsson Blind. 

Det samiske reinbeitedistriktet begjærte at svensk høyesterett skulle slå fast at samebyen har enerett til å bestemme om andre skal få jakte og fiske på samebyens område. Girjas mente at slike eksklusive rettigheter stammer fra reindriftsloven, eller at det ville være basert på sedvane eller på bakgrunn av nedarvede rettigheter. Staten motsatte seg dette. 

Foto: Patrick Trägårdh

Ifølge en pressemelding fra svensk høyesterett kom retten fram til at reindriftsloven ikke gir samebyen rett til å tillate jakt og fiske i området der den samiske landsbyen driver reindrift, men at samebyen likevel har enerett på å tillate jakt og fiske i området som en følge av historiske omstendigheter som gjelder for det aktuelle området: ‘urminnes hävd’ eller nedarvede rettigheter. 

Det har blitt vist stor interesse for rettsavgjørelsen, sier Larsson Blind. 

- Det var fint å se at det var så stor interesse og støtte før denne dommen skulle komme. Det viser også hvilken betydning denne dommen og prosessen har. 

Hun legger til at årsaken til at denne rettsprosessen har startet, kommer fra en oppfatning og erfaring av at det nasjonalt i Sverige har vært vanskelig å komme videre med de samiske spørsmålene og spesifikt med jakt- og fiskespørsmålene gjennom politikken. 

- Derfor tok man en beslutning om å prøve spørsmålene i en rettsprosess for å klargjøre den juridiske statusen og komme videre  - og det er det vi fikk i går.

Åsa Larsson Blind, Sámiráddi/ Saami Council/ Samerådet. Foto: Magnus Hallgern (Dagens Nyheter) 

Mulige konsekvenser utenfor Sverige

I etterkant av dommen har spørsmålet om hvilken betydning avgjørelsen i den svenske domstolen vil ha i andre deler av Sápmi blitt tatt opp. Sápmi er den tradisjonelle betegnelsen på samenes nasjon, som strekker seg over de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Russland. 

- Dette en dom som behandler Girjas sameby, i den svenske delen av Sápmi, og deres område ovenfor forvaltningsgrensen. Når vi prater om dommen må man forholde seg til hva retten formelt tar stilling til. Det er jo naturligvis Girjas sameby, sier Larsson Blind.

- Dette er en svensk domstol, men Sápmi strekker seg over fire stater. Vi må forholde oss til den nasjonale retten og der ser vi at det er store forskjeller på ulike deler av landegrensene og at samer lever med ulike forhold. Dette er en prosess som har gått gjennom det svenske rettssystemet, og der kan vi ikke dra en direkte parallell til andre deler av Sápmi, ettersom nasjonal lovgivning ser annerledes ut. 

- Likevel finnes det en oppfatning fra samisk hold at den samiske retten ser likedan ut, men vi har fått ulike erkjennelser av rettighetene i de ulike delene av landegrensene i Sápmi. 

Foto: Patrick Trägårdh

Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT), sier til NRK at det er en banebrytende og historisk dom og at saken kan få betydning for norske rettsavgjørelser. Han påpeker til NRK at sedvaneretten kan ha betydning i et naboland som Norge da samer er et folk som befinner seg i fire land, men med felles sedvanerett og rettstradisjon.  

Larsson Blind sier også at det finnes elementer som gjør at dommen kan få betydning utover Sverige: 

- Det kommer jurister til å få analysere og titte på i etterkant. Denne dommen berører Girjas sameby, men det finnes elementer og grunndeler av dette juridiske resonnementet som retten gjør som har betydning for hvordan man ser på samiske rettigheter. Så har man jo erkjent ‘nedarvede rettigheter’ i denne dommen. Det har blitt argumentert med at det har ligget til grunn for de samiske rettighetene, og det har man fått gehør får. Og det er sånne saker som kan få betydning.

- I dag er første dag vi lever med denne ordningen. Det er mye som skal komme på plass og det er mye arbeid som gjenstår. Men dette er en ny juridisk status og vi kommer til å jobbe for at den svenske staten skal analysere hva denne dommen kommer til å få, og burde få, av konsekvenser ovenfor andre samer.
 

Nøkkelord