Foreløpig ingen plan for alternativ energi på Svalbard

Gruva i Svea skal stenges. Her fra kullkaia i Longyearbyen. (Foto: Arne O. Holm)
Haster med en løsning: Etter at store mengder smeltevann inntok Gruve 7 på Svalbard i juni, har Store Norske jobbet iherdig med å tømme gruva for vann. Gruva er fremdeles ute av drift og er den eneste kilden til strøm og varme til Longyearbyen. Her fra kullkaia i Longyearbyen. (Foto: Arne O. Holm, High North News).
Gruve 7 på Svalbard er fremdeles er ute av drift og kullkraftverket har nok kull til kun seks måneder for å forsyne Longyearbyen med energi. Per i dag finnes det ingen klar plan for alternativ energiforsyning til det sårbare samfunnet.

I juni kollapset Gruve 7 på Svalbard da smeltevann oversvømte kullgruva, som fremdeles er ute av drift. Kullkraftverket Longyear energiverk har nok kull til kun seks måneders drift for å forsyne Longyearbyen med strøm og varme.

Etter dette finnes det ingen klar plan for videre energiforsyning til Longyearbyen, om ikke Gruve 7 er tilbake i drift i oktober som, gruveselskapet Store Norske håper på. Ikke en som er offentliggjort, i alle fall.

I utgangspunktet er det planlagt drift i gruva til 2038. Men kollapsen av Gruve 7 viser hvor sårbart systemet er for endringer i klima og hvor viktig det er å få på plass en permanent løsning.

Ingen konkret plan

Det er allerede vedtatt at et nytt energisystem skal bygges, men en konkret plan er fremdeles ikke kommunisert ut av Olje- og energidepartementet (OED).

Det siste dokumentet i saken er datert til juli 2018 og er en mulighetsstudie utført av Thema og Multiconsult på oppdrag fra OED, der de lister opp de mest sannsynlige løsningene for nytt energisystem på Svalbard etter gruvedriften er lagt ned.

Kommunikasjonsrådgiver i OED, Peder Qvale, kan ikke si noe om prosessen med ny energiløsning i Longyearbyen så langt:

Kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i OED. Foto: OED.
Kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i OED, kan ikke si noe om ny energi på Svalbard. Foto: OED.
Ikke klar: Kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i OED, kan ikke si noe om ny energi på Svalbard. Foto: OED.

– Når det gjelder denne saken er det fortsatt interne prosesser og vil være det en god stund fremover, sier Qvale når High North News spør om status for arbeidet med alternativ energiforsyning på Svalbard.

– Vi har tidligere fått vurdert ulike alternativ. Vi har nylig fått utført en tilstandsvurdering av kraftverket, som gir viktige innspill til videre arbeid med ny energiforsyning. Det arbeides nå i OED med flere sider av saken, med bistand fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), fortsetter Qvale.

– For tidlig å si

Når samme spørsmål blir stilt NVE, henvises det tilbake til OED for mer informasjon.

Qvale legger til at også andre departementer er inne i arbeidet.

Vi kjører egne prosesser hvor sikker energiforsyning er første prioritet.
Leder av Svalbard lokalstyre, Arild Olsen (Ap).

– En ny energiløsning må være sikker, bærekraftig, kostnadseffektiv og realistisk, samt gjennomførbar innenfor det tidsperspektiv som dagens energiverk legger for gjennomføring. Det er nok det mest detaljerte svaret jeg eller noen andre i departementet kan gi nå, sier Qvale.

– Kan dere si noe om hvilke løsninger som er aktuelle?

– Nei, dessverre. Det er for tidlig å si noe om det, avslutter Qvale.

Les også:

Utdatert

Longyearbyen får i dag elektrisitet og varme fra Norges eneste kullkraftverk, Longyear energi. Og sett med klimaøyne, er kull en versting. Billig er det heller ikke.

Driftskostnadene for kullkraftverket fram til 2038 er beregnet til 1,8 milliarder kroner. Og i innen 10-20 år vil begge de største strømkundene i Longyearbyen sannsynlig forsvinne: Gruve 7 og kullkraftverket står tilsammen for 30 prosent av forbruket.

Kullkraftverket Longyear energiverk ble bygget i 1982 og nå er det i ferd med å gå ut på dato. Det ble for eksempel full stopp i produksjonen da en kjele nylig stoppet opp. Det – i tillegg til kollapsen i Gruve 7 – sier noe om hvor sårbar forsyningslinjen er.

Ønsker diesel

- Dette har vi følt på kroppen lenge, og klimarapporten er et viktig bidrag til det arbeidet vi allerede har startet for et forandret Svalbard, sier lederen i Longyarbyen lokalstyre, Arild Olsen (A) til High North News. (Foto: Arne O. Holm).
- Dette har vi følt på kroppen lenge, og klimarapporten er et viktig bidrag til det arbeidet vi allerede har startet for et forandret Svalbard, sier lederen i Longyarbyen lokalstyre, Arild Olsen (A) til High North News. (Foto: Arne O. Holm).
Håper på en løsning: Leder i Svalbard lokalstyre, Arild Olsen, har ventet lenge på signaler fra sentralt hold.

Leder Arild Olsen i Longyearbyen lokalstyre ønsker å fase ut driften lenge før det planlagte driftstoppet og mener det kan gjøres med og gå over til diesel som en sikker energiforsyning til Longyearbyen over tid.

– Dette vil gi umiddelbar effekt og er ett første steg for en mer miljøvennlig løsning i fremtiden. Diesel er ikke et hvileskjær. Tvert om, sier Olsen.

Vi har påpekt problemstillingen overfor Regjeringen i en årrekke. Vi fikk endelig dette med i en stortingsmelding i 2016 og som resulterte med en utredning fra OED, og kanskje ser vi en ende på dette nå, sier Olsen.

Han mener at det til tross for oppgraderinger ikke er bærekraftig å støtte seg til et 36 år gammelt kostbart kullkraftverk, selv om det finnes en vedlikeholdsplan for å holde det gående til 2038.

Egne prosesser

Vi snakker 1,8 milliarder kroner i driftsutgifter til 2038. Og nåværende energiforsyning gir oss ikke mulighet til å benytte oss av fornybar energi, eller mulighet for å skalere driften etter det faktiske energibehovet.

Lokalstyret har ikke fått noen signaler fra øvrig hold om når rapporten er klar.

– Vi er spente på den endelige rapporten fra OED og vil selvsagt jobbe konstruktivt med den, men vi må ha kontroll på dagens energiverk. Derfor kjører vi egne prosesser også, sier lederen for Svalbard lokalstyre til High North News.

– Imens kjører vi egne prosesser hvor sikker energiforsyning er første prioritet.

Alternativene som blir trukket fram i oppsummeringen til Thema og Multiconsult og holdt opp mot hverandre er:

  • å legge en strømkabel fra Finnmark
  • en kombinasjonsløsning med vindkraft og gass
  • en kombinasjonsløsning med solkraft og gass
  • en kombinasjon med vind-, solkraft og hydrogen
  • en kombinasjon med vind-, solkraft og batteri
  • pellets
  • gasskraft med og uten CO2-fangst og lagring
  • biokull
  • en videreføring av dagens kullkraft med og uten CO2-fangst og lagring

Nøkkelord