EU-ja til omstridt snøkrabbefiske ved Svalbard

Å gi tillatelse til snøkrabbefangst på norsk kontinentalsokkel er i følge Høyesterett forbeholdt norske myndigheter. (Photo: Havforskningsinstituttet) 

EU legger nok en gang opp til å utstede 20 lisenser til å drive snøkrabbefiske ved Svalbard, i strid med en dom i Høyesterett.

Norge er i sin fulle rett til å nekte EU-landene å fiske snøkrabbe i vernesonen rundt Svalbard. Det slo norsk Høyesterett fast i februar 2019. 

Men i dag ble det kjent at EU nok en gang vil utstede 20 lisenser til å drive snøkrabbefiske ved Svalbard,  stikk i strid med avgjørelsen fra februar. 

EU mener Norge bryter Svalbardtraktaten fordi norske og utenlandske fartøy blir forskjellsbehandlet. 

Høyesterett behandlet derimot ikke Svalbardtraktaten i snøkrabbesaken.

Lang prosess

Det var det latviske rederiet SIA North Star som gikk til sak mot norske myndigheter etter at de ble stoppet under fiske etter snøkrabbe i vernesonen for snart tre år siden.

Also read

Båten viste da til en fiskerilisens fra EU, en lisens norske myndigheter har bestridt gyldigheten av. I Øst-Finnmark tingrett ble skipper og rederi ble ilagt bøter og inndragninger for 1,3 millioner kroner, en dom som ble stadfestet i lagmannsretten etter at rederiet anket dommen.

Arrestasjonen av den latviske båten med EU-lisens har ført til strid mellom Norge og EU om rettighetene til fiske i Svalbardsonen, og det er mer enn snøkrabbe striden egentlig handler om.

Jussen er klar

Havrettsekspert Øystein Jensen hos Fridjof Nansens Institutt (FNI) mener det er Norge som er kyststat, også på Svalbard.

- Jussen er klar, sa han i et intervju med HNN i 2017. 

Jensen poengterte videre at Norge etter havretten har eksklusiv kompetanse til å lisensiere fangst etter snøkrabben i norske havområder.

- Det er overraskende at EU fortsatt synes å blande sammen spørsmålet om hvem som har rett til å regulere norske havområder, og hvem som har rett til kvoter.

Ble grillet av EU

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg var blant dem som frontet Norges standpunkt overfor EU.

Viktigere enn krabben er kanskje retten til å forvalte det som er på og under havbunnen, ressurser som olje, gass og mineraler.

– Andre land kan se snøkrabbespørsmålet i sammenheng med olje og gass. Dermed kan det bli større spenning og større strid om havområdene rundt Svalbard, sa professor Geir Ulfstein til NRK i fjor.

Les også: Rydder i regelverket for snøkrabbe 

Nøkkelord