Ekspertutvalg skal vurdere oppdrettsregler

Nærings- og fiskeridepartementet har satt sammen en ekspertgruppe som skal vurdere om landbasert oppdrett skal ha samme regler som sjøanlegg.
Nærings- og fiskeridepartementet har satt sammen en ekspertgruppe som skal vurdere om landbasert oppdrett skal ha samme regler som sjøanlegg.

Bakgrunnen er utviklingen av teknologi både i Norge og internasjonalt, som legger til rette for å produsere laks i lukkede enheter.
- Hvordan vi skal håndtere lukkede anlegg på land i et vekstperspektiv er noe vi ønsker å få utredet nærmere, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
 
Anlegg for matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret på land har i dag de samme kravene om akvakulturtillatelse som tradisjonell oppdrett i merd. 

Gruppen som nå er satt sammen skal utrede hvilken betydning det skal ha at oppdrett skjer helt eller delvis på privat grunn, og om dette bør innebære at det åpnes for å gi løpende og vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett, eventuelt et begrenset antall tillatelser hvert år. Gruppen skal også vurdere de økonomiske konsekvensene forslagene vil ha for havbruksnæringen i Norge. 

Rapporten skal være ferdig 15. januar 2015, og vil innarbeides i den kommende stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. 

Disse skal sitte i arbeidsgruppen: 

- Jens Christian Holm, Fiskeridirektoratet (leder)
- Kristin Vassbotten, Fiskeridirektoratet
- Heidi Hansen, Miljødirektoratet
- Inger Eithun, Mattilsynet
- Otto Andreassen, Nofima
- Frank Asche, Universitetet i Stavanger
- Frode Reppe, Norske sjømatbedrifters landsforening
- Jon Arne Grøttum, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: