Vi ruster nordområdene for fremtiden

Vi har kunnskapen til å utvikle Arktis, og kanskje er vi kloke nok til å bruke den, skriver Christin Kristoffersen.
KRONIKK: Høyre-topper i nord: - Vi tar nordområdesatsningen ett skritt videre – fra dialog til handling.

Høyre-topper i nord: - Vi tar nordområdesatsningen ett skritt videre – fra dialog til handling.

For den sittende regjeringen er ikke nordområde-satsningen noe mer enn en glanset brosjyre, påsto Jonas Gahr Støre i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte.

Han sa at regjeringen ikke har noen plan, ingen fremdrift, ingen ambisjoner og ingen vilje. Dette er useriøse påstander og virker desperat av en partileder som tilsynelatende har behov for å komme på banen fordi Arbeiderpartiet ser hvordan regjeringen leverer – også på nordområdesatsingen.

 Vi jobber målrettet og helhetlig i nord. Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Bevilgningen til nordområdetiltak over statsbudsjettet for 2015 er på nærmere 2,7 milliarder kroner, noe som utgjør en økning på nesten 350 millioner kroner fra 2014.

Vi prioriterer infrastruktur, samferdsel, kunnskap og verdiskaping.

Vi står opp for folkeretten og internasjonale kjøreregler sammen med resten av Europa og våre allierte i NATO når det gjelder Russlands handlinger i Ukraina og folkerettsstridige annektering av Krim.
Russland er vår nabo i nord, og vi ønsker å styrke folk-til-folk-samarbeidet i en tid med utfordringer på andre områder. Dette har regjeringen sendt et klart signal om ved å øke den treårige avtalen med Barentssekretariatet med 18 millioner kroner.
Vi ønsker at Arktis forblir en fredelig og stabil region, og at havretten og etablerte forvaltningsregimer etterleves. Vi fortsetter det praktiske samarbeidet med Russland når det gjelder blant annet sjøsikkerhet, fiskeriforvaltning, miljø og atomsikkerhet. Vi forstår hvor viktig det er ikke bare å videreføre dette arbeidet, men å styrke det.

I nordområdene ligger en vesentlig del av de norske havområdene, og det er av stor betydning at vi har god oversikt over all aktivitet både på, over og under havoverflaten. Derfor har vi styrket Kystvakten, vi har satellittprogrammer som bidrar til informasjon, og god Orion-kapasitet for å følge med på hva som skjer. Flyene er mer på vingene og skipene er mer på havet. 

Vi satser på kunnskapsdrevet næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap for å utnytte ressurser og muligheter.

Vi tar nordområdesatsningen ett skritt videre – fra dialog til handling – ved å styrke koblingen mellom kunnskap og næringsliv. Vi står for en resultatorientert politikk hvor vi legger til rette for sterke næringsklynger, og for at forskning i større grad skal resultere i kommersielle ideer. Regjeringen har nylig foreslått å legge et eget såkornfond til Nord-Norge. Slik blir Nord-Norge en av landets mest nyskapende og bærekraftige regioner.

Også i nord er etter- og videreutdanning av lærere viktig for oss. God utdanning er det viktigste vi gjør for at landsdelens egen ungdom kan gripe de mulighetene som er her - og som kommer. 

Vi har en ja-holdning til økt verdiskapning. På mange områder er det store potensialer: innen mineralnæringen, marine næringer, olje og gass, leverandørindustri. Utlysningen av 23. konsesjonsrunde viser dette. For første gang siden 1994 gis det tilgang til nye letemuligheter etter olje og gass i Barentshavet sørøst.
Regjeringen er også i gang med etablering av en miljø- og oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.

Vi er innforstått med at ressursene i nord må forvaltes med respekt for natur og miljø.

Nord-Norge står for omtrent 30 prosent av sjømatnæringens nasjonale verdiskaping og har siden 2004 hatt en årlig vekst på over 20 prosent. Regjeringen ser nå på hva som er nødvendig for å sikre sjømatnæringen fortsatt konkurransekraft og stabile rammevilkår. Det ventes kraftig vekst i nordnorsk eksport også de neste årene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjente i mars 2014 reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Det er viktig å utnytte gode mineralforekomster, og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling. Gruvevirksomheten vil gi om lag 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen. For Kvalsund kommune som i dag har cirka 1000 innbyggere, er dette en uvurderlig satsning. 

Et annet eksempel er støtten til investeringsselskapet Forny Invest. De har fått støtte fra Innovasjon Norge for å gjennomføre en forstudie for etablering av et gründernettverk og inkubatormiljø i Sør-Varanger.

 

Jonas Gahr Støres uttalelser om vårt arbeid i nord faller på sin egen urimelighet. Vår nordområdesatsning er nemlig langt mer enn en glanset brosjyre. Med våre nye ideer og bedre løsninger ruster vi også vår nordligste landsdel for fremtiden.

.

Nøkkelord