Sysselmesteren kan foreta personkontroll på Svalbard fra 6. mai, men lufthavnen melder om plassmangel

Svalbard lufthavn i Longyearbyen. (Foto: Erlend Bjørtvedt/Wikimedia Commons)
Svalbard lufthavn i Longyearbyen. (Foto: Erlend Bjørtvedt/Wikimedia Commons)

– Det er nødvendig å få på plass personkontroll også på Svalbard, sier justis- og beredskapsministeren. Ifølge Svalbard lufthavn er det imidlertid ikke tilgjengelige lokaler for utføring av verken personkontroll eller vareførselkontroll.  

Den nye grenseloven trådte i kraft i går, søndag. Med hjemmel i denne loven, har regjeringen fastsatt en ny forskrift om personkontroll på Svalbard som blir gyldig kommende fredag 6. mai.

Dette er blant regjeringens tiltak for å styrke sikkerheten i nord i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

Forskriften gir Sysselmesteren på Svalbard mulighet til å foreta identitets- og legitimasjonskontroll av personer som reiser til eller fra Svalbard med fly og båt.

I startfasen vil personkontrollen være sporadisk, og særlig rette seg mot charterfly som kommer direkte til Svalbard fra utlandet, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det er nødvendig å få på plass personkontroll også på Svalbard, slik at vi er bedre rustet til å hindre blant annet grensekryssende kriminalitet, ivareta offentlig orden og andre nasjonale behov, og sikre oppfyllelsen av våre internasjonale forpliktelser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en pressemelding fra departementet på fredag.

Sammen med regjeringens forslag om innføring av kontroll med vareførsel til og fra Svalbard, vil dette styrke norske myndigheters mulighet til å føre kontroll på øygruppen.
Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp)

Tollkontroll

– Sammen med regjeringens forslag om innføring av kontroll med vareførsel til og fra Svalbard, vil dette styrke norske myndigheters mulighet til å føre kontroll på øygruppen, sier også Mehl.

Med dette sikter ministeren til at regjeringen også vil innføre tollkontroll i Longyearbyen i mai for å unngå at Svalbard skal kunne fungere som «smutthull» for inn- og utførsel av sanksjonsbelagte varer til og fra Russland.

Regjeringens forslag om at tolloven nå også skal gjelde øygruppen, ble vedtatt av Stortinget tidligere i april.

Fredag var det høringsfrist for regjeringens forslag til forskrift om vareførselkontroll på Svalbard.

Lufthavnen er allerede for liten til å håndtere den passasjerflyten vi har.
Svalbard lufthavn i sitt høringsvar til Finansdepartementet 28. april

Svalbard lufthavn melder om plassmangel

I sitt høringssvar til Finansdepartementet har ikke Svalbard lufthavn noen merknader direkte til forskriften, men melder om at den per i dag ikke har tilgjengelige lokaler for utføring av verken personkontroll eller varekontroll.

«Lufthavnen er allerede for liten til å håndtere den passasjerflyten vi har.», skriver Svalbard lufthavn, som eies og drives av Avinor AS. 

Eksisterende terminal ble bygd i 2007. 

Svalbard lufthavn viser i fortsettelsen til et prosjekt gjennomført i samarbeid med Tolletaten og Sysselmesteren for et år siden som omhandlet kartlegging av i hvilket omfang flyplassen må utvides for at det skal kunne utføres person- og varekontroll der.

Gjennom dette er det skissert et behov for utvidelse av lufthavnen med rundt 2300 kvadratmeter til et kostnadsestimat på mellom 135 til 155 millioner kroner, ifølge lufthavnen. Den skriver også at det trengs ekstern finansiering for å gjennomføre denne utvidelsen.

Midler til Sysselmesteren og Tolletaten

Tilknyttet den nye grenseforskriften for Svalbard, foreslo regjeringen 1. april å øke bevilgningen til Sysselmesteren med 8 millioner kroner for å innføre personkontrollen.

Pengene skal gå til utstyrs- og datasystemanskaffelser og stillinger hos Sysselmesteren.

Regjeringen foreslo samtidig å bevilge 12 millioner kroner ekstra til Tolletaten for å dekke dens utgifter med å etablere vareførselkontroll på Svalbard.

Midlene skal blant annet gå til lønn til tjenestemenn på Svalbard, lokaler/husleie, transportkostnader, nødvendige midlertidige systemtilpasninger og kontrollutstyr.

Disse ekstraordinære tilskuddene inngår i regjeringens større budsjettforslag om økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina. Forslaget skal behandles av Stortinget i plenum i morgen, tirsdag.

4. april sa tolldirektør Øystein Børmer til NRK at Tolletaten var i gang med å forberede etablering av kontrollvirksomhet på Svalbard, og tok sikte på å ha evne til tollkontroll der fra 1. mai, altså i går.

LES OGSÅ

Nøkkelord