Svensk betalingsvilje for Ofotbanen

Ofotbanen natt over bjornefjell_juni2012
Ofotbanen, her Bjørnfjell på nattestid, er av stor betydning for utviklingen av næringslivet på hele Nordkalotten, mener fire store svenske industrikonsern. (Foto: Gustav Gunnarson, gjengitt med tillatelse fra FUTURUM, Narvik).
Tunge svenske industriinteresser åpner nå for å bidra direkte eller indirekte til finansiering av dobbeltspor på Ofotbanen.


Tunge svenske industriinteresser åpner nå for å bidra direkte eller indirekte til finansiering av dobbeltspor på Ofotbanen.

De fire svenske gigantforetakene, Sveaskog, LKAB, Boliden og SSAB, presser på for å få fortgang i planlegging og bygging av dobbeltspor på Ofotbanen.


Modell av Øresund

Selskapene konstaterer at det de mener er en høyst nødvendig investering i svært viktig infrastruktur, hverken finnes i norske eller svenske transportplaner. Nå forsøker de å «lokke» myndighetene med seg ved å åpne egne pengekasser.

I et felles notat peker de fire på byggingen av Øresundforbindelsen, der den svenske og den danske staten etablerte et eget selskap for prosjektet. Dette Selskapet tok opp de nødvendige lån, og nedbetalingen skjer nå ved bruk av bompenger.


Bidra via avgifter

"För att den (Ofotbanens dobbeltspor) inte ska tränga undan andra angelägna och redan planerade investeringar inom järnvägssektorn är den norrländska basindustrin - gruv-, stål-, verkstads- och skogsindustriföretagen – beredd att genom trafikavgifter fortsatt bidra till satsningar på transportinfrastruktur på samma villkor som näringslivet i andra delar av landet.


En modifisert modell?

Om det inte är tillräckligt för att inrymma även de nordliga transportbehoven i den nationella transportplanen är vi beredda att delta i en "Basindustriförhandling", en modifiering av den modell som har använts för byggande och drift av Öresundsbron, där i vårt fall våra industriinvesteringar kan växlas mot statliga satsningar i infrastruktur", skriver de fire selskapene i notatet.


Finland-Europa

Ifølge notatet fra industribedriftene vil økt kapasitet på Ofotbanen ha stor betydning for utvikling av næringslivet på hele Nordkalotten.

- Et dobbeltspor til havna i Narvik er ikke bare nødvendig for LKAB. Det vil åpne opp mulighet også for den finske industrien å nå ut til Atlanterhavet, og ikke bare den trange Bottenviken, sa LKABs administrerende direktør Jan Moström til avisa Fremover for noen dager siden


Solvik-Olsen vil ha OPS

Den norske samferdselsministeren, Kjetil Solvik-Olsen (FrP) har tidligere tatt til orde for at Ofotbanen måtte kunne utvides gjennom bruk av OPS; offentlig-privat samarbeid.

Under et besøk i Narvik i 2014, sa Solvik-Olsen (ifølge NTB), at:

"Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil reise 20 milliarder kroner til en hurtigutbygging av dobbeltspor på Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna.

Han sier det er uaktuelt å ta prosjektet inn i Nasjonal Transportplan.

- Her kan det ligge godt til rette for et offentlig og privatsamarbeid, et OPS-prosjekt der både norske og svenske myndigheter er med, og hvor LKAB går tungt inn på den private siden. En annen modell som kan være aktuell er et fellesstatlig norsk/svensk selskap som finansierer byggingen, sier samferdselsministeren".


I Stortinget i juni

I det forslaget som foreligger for Nasjonal transportplan (NTP) i Stortinget i øyeblikket finnes det da heller ingen bevilgning til utvidelse av Ofotbanen.

Fagetatene hadde, i sitt forslag, innstilt på to milliarder kroner til dette prosjektet, men dette er strøket i behandlingen i regjeringsapparatet. I det som er foreslått nå finnes det bare en slant til konsekvensutredning for dobbeltsporet.

Hele den norske nasjonale transportplanen (NTP 2018-29) er til behandling i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Komiteen skal, etter planen, avgi sin innstilling den 12. juni, mens endelig stortingsbehandling er satt til 19. juni.


Planlegging må fortsette

For forkjemperne for dobbeltsporet mellom Narvik og Kiruna var regjeringens fjerning av de to milliardene en nedtur.

Det man nå håper på er at Stortinget, i det minste skal sikre penger til planlegging av dobbeltsporet på norsk side.

High North News har spurt Samferdselsdepartementet om statsråd Solvik-Olsen fremdeles mener det han mente om denne saken i 2014, og vil publisere statsrådens svar så snart de foreligger.

Fakta om Ofotbanen Kiruna-Narvik

I 2016 ble det fraktet 20 millioner tonn malm med banen, og LKABs planer antyder en økning til mellom 30 millioner til 50 millioner tonn frem mot 2020.

I tillegg ble det fraktet 200.000 tonn sjømat ut av Norge på Ofotbanen, til en verdi av 12 milliarder NOK.

Kolonialgrossistene Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop i Finnmark, Troms og det nordlige Nordland frakter omkring 95 prosent av sine dagligvarer til landsdelen over Ofotbanen.

Dobbeltspor på hele strekningen er kostnadsberegnet til om lag 20 milliarder (norske) kroner, fordelt med ca. halvparten på hver side av grensen. 42 av banens totalt 172 kilometere ligger på norsk side, de resterende 130 i Sverige.

Ifølge Ofotbanealliansen kan dobbeltspor på hele strekningen øke kapasiteten fra dagens maksimalt 24 tog i døgnet, til 90 tog per døgn.

Malmselskapet LKABs planer innebærer alene en økning i antall tog fra dagens 10 til 17 tog per døgn. (Kilde: Ofotbanealliansen).Nøkkelord