Splittet vilje og tro for videre Nord-Norgebane

Hverken fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark (t.v.) eller fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland har noen tro på forlengelse av Nord-Norgebanen i overskuelig fremtid. Norvoll er redd et utspill om Nord-Norgebane nå vil forstyrre både Ofotbanens dobbeltspor og nødvendig utbedring av Nordlandsbanen. Bildet er tatt på Saltfjellet. (Foto: David Gubler, Wikimedia Commons, FFK og NFK).
Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for jernbane har i et brev til de tre nordlige fylkeskommunene bedt om felles front for realisering av Nord-Norgebanen. De blir ikke bønnhørt.

 

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for jernbane har i et brev til de tre nordlige fylkeskommunene bedt om felles front for realisering av Nord-Norgebanen.

I forbindelse med at de statlige fagetatene overleverte sine forslag til nasjonal transportplan (2018-2029) til samferdselsministeren den 29. februar, sendte de to organisasjonene (Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for jernbane) brev til Nordland, Troms og Finnmark og ba om felles front for mer jernbane i nord.

Fylkesrådslederne Tomes Norvoll (Nordland), Cecilie Myrseth (Troms) og fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad, oppfordres sterkt til å komme med et felles utspill om at:

«Konkret forslag til planlegging og oppstart av Nord-Norgebanen bør inn i NTP 2018 – 2029»

Blir neppe bønnhørt

Men selv om de to organisasjonene peker på at det er mange, både nye og gamle, argumenter for jernbane mellom nord og sør i landsdelen, og minner om at indre uenighet ofte blir brukt mot tiltak i nord, er det lite som tyder på at de blir bønnhørt.

Vi har god dekning for å kunne uttale at det som er bra for Nord-Norge er bra for Norge. For å styrke vår ressursrike landsdel må transportinfrastrukturen ikke ligge tilbake i forhold til øvrige deler av landet, men bidra til å legge forholdene til rette for økt verdiskaping. En utbygd jernbane nord/sør i landsdelen vil gi store ringvirkninger for hele landet, heter det i brevet fra de to.   

Men Tomas tviler

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (A) i Nordland ser ikke for seg at det vil komme noe felles innspill fra det tre nordlige fylkeskommunene om Nord-Norgebanen til NTP 2018-2029.

- Vi registrerer at Tromsø fylkeskommune har ønsker om en jernbane videre nordover, og i Nordland har vi ikke fattet noen beslutning vedrørende det ønsket. Imidlertid er det viktigste for oss nå dobbeltspor på Ofotbanen, og videreutvikling av Nordlandsbanen, slår Norvoll fast.

Frykter konkurranse

- Er du redd for konkurranse dersom det spilles inn krav eller ønsker om Nord-Norgebane nå?

- Vi vet jo at ting henger i hop, og ja, jeg er vel litt redd for at det å spille inn nye, store prosjekter nå kan virke forstyrrende. Det er behov for store investeringer på Nordlandsbanen, og investeringer i milliardklassen på Ofotbanen.

For gods mer enn for folk

Fylkesrådslederen i Nordland understreker likevel at han ikke vil stille seg imot infrastrukturtiltak lenger nord, men at det må være et eksportbasert næringsliv som etterspør det.

- Vi bygger jernbane for gods, ikke for folk i vår landsdel. Vi må innse at vi ikke snakker om slike høyhastighetstog som kan gå mellom europeiske storbyer, sier Tomas Norvoll.

En avventende holdning

Fylkesordfører Runar Sjåstad (A) i Finnmark synes holdningen til nye store jernbaneprosjekt er veldig avventende og defensiv i Norge.

- Jeg føler vel, dessverre, ikke at dette er noen nært forestående nei, svarer Sjåstad på spørsmål om eventuell videreføring av Nord-Norgebanen.

- Men jeg er glad for at det er noen som klarer å holde tanken i live, understreker Sjåstad, og viser til initiativet fra Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for jernbane.

Ikke nært forestående

- At mer og mer av godset fraktes på vei er jo i strid med nasjonale mål, men likevel ser jeg at en ny jernbane i nord ikke er nært forestående. Jeg tror det kommer, men hvor og når er veldig usikkert, sier Runar Sjåstad i Finnmark fylkeskommune.

Som fylkesrådsleder Norvoll i Nordland, ser Sjåstad at det er «kjøttvekta» som teller når det planlegges tog rettet mot persontrafikk. Dette ble også understreket da plangrunnlaget for nye Nasjonal transportplan ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Positive i Troms

I Troms er man adskillig mer positivt innstilt til, og opptatt av, videreføring av jernbanen. Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth sier til High North News at det utelukkende er godstransport man da tenker på, og at  hverken fylkestinget ellers fylkesrådet har tatt stilling til hvor en ny togforbindelse bør gå. Men det er uansett ikke snakk om noen konkurranse med Ofotbanen, presiserer fylkesrådlederen.

- Nord-Norge står jo frem som det nye batteriet i den norske økonomien, og det er viktig å ta stilling til hvordan godstransporten kan bli både mer effektiv og mer miljøvennlig. Og det er to hovedveier for gods ut av landsdelen; Den ene gjennom Sverige, og da via Ofotbanen, den andre via Finland, og da fra Skibotn eller Krikenes. Men Tromsø kan ikke dra lasset alene, sier Myrseth.

- NTP-forslaget er et bestillingsverk

- Fremlegget av forslagene fra fagetatene til Nasjonal transportplan var kanskje ikke egnet til å øke din optimisme?

- Det viktigste med forslaget fra de ulike fagetatene er at det er regjeringen som har lagt premissene for det hele. Etatenes forslag bygger på en bestilling. Nå er det opp til de politiske myndighetene, sier Myrseth.

Her kan du finne de samferdselsprosjektene som er foreslått i Nord-Norge i fagetatenes forslag til nasjonal transportplan.   

Fylkesrådsleder i Troms;  Cecilie Myrseth, ivrer for forlengelse av Nord-Norgebanen, men mener Troms ikke kan dra lasset alene. (Foto: Arbeiderpartiet).
Fylkesrådsleder i Troms; Cecilie Myrseth, ivrer for forlengelse av Nord-Norgebanen, men mener Troms ikke kan dra lasset alene. (Foto: Arbeiderpartiet).

Tags