Skaper et felles filmselskap i nord

Filminnspilling på Fløya, Tromsø
Innspilling på fjellet Fløya i Tromsø til de nordnorske film- og dokumentarproduksjonene There’s Always Next Season og 1997 Forever. (Foto: Daniel Mikkelsen)

Nå har fylkestingene i Nord-Norge vedtatt sammenslåing av landsdelenes tre filmselskaper. Dette vil styrke regional filmsatsing og den nordnorske posisjonen innenfor nasjonal filmpolitikk, framholder fylkestingene.

English version.

Denne uka har Troms og Finnmark fylkesting og Nordland fylkesting besluttet å slå sammen de tre filmvirksomhetene i nord.

Disse er aksjeselskapene Nordnorsk filmsenter, Filmfond Nord og Nordnorsk filmkommisjon, som alle eies av de to fylkeskommunene i fellesskap.

Marlene Berntsen Bråthen (Sp), fylkesråd på kulturfeltet i Troms og Finnmark. (Foto: Sunniva Tønsberg Gaski)

Initiativet til samordningen kommer fra styrene i selskapene.

– Nord-Norge er et kraftsenter på film. En omstrukturering av selskapene vil forsterke Nord-Norge sin posisjon i den nasjonale filmpolitikken, og styrke den regionale filmsatsingen, sier Marlene Berntsen Bråthen (Sp), fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø i Troms og Finnmark.

Det nordligste fylkestinget vedtok fusjonen på tirsdag, tett etterfulgt av Nordland fylkesting onsdag ettermiddag.

Vedtaket i sistnevnte fylke peker også samme gevinster regionalt og nasjonalt.

Midt-Troms
Samling av de ulike filmressursene i nord skal etter planen gi landsdelens filmindustri sterkere muskler, og bidra til at flere filmproduksjoner legges til lokasjoner nordpå. Bilde fra Midt-Troms. (Foto: Daniel Mikkelsen)

Den nye organisasjonsmodellen skal ta hensyn til anbefalingene fra styrene om en mor-datter-modell, samt ivaretakelse av dagens lokasjoner i Tromsø og Bodø.

Troms og Finnmark fylkesting viser til en plan om ferdigstilling arbeidet i løpet av 2023, med iverksetting fra 1. januar 2024.

Bedre stilt i kampen om midler

Det var i januar at styrene kom med en enstemmig anbefaling til sine eiere om sammenslåingen.

Christian Torset (SV), fylkesråd på kulturfeltet i Nordland og leder for Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge. (Foto: Susanne Forsland)

Fylkesrådene lyttet og foreslo på nyåret behandling av en slik endring på fylkestingsmøtene denne junimåneden.  

Med denne samordningen vil nordnorsk filmindustri stå bedre rustet i konkurransen om nasjonale filmmidler vis-à-vis spesielt Oslo-miljøene, påpekte da Christian Torset (SV), fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland.

– Vi vil være en motkraft til Norsk filminstitutt som i liten grad har fulgt opp filmmeldingen, og som fortsatt styrer over 80 prosent av virkemidlene til film, sa Torset, som også er leder i Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge, og fortsatte: 

– Dette er et viktig grep for at mest mulig filmproduksjon skal kunne skje i nord.

Helhetlig strategi

Mer utdypende ser styrene et lovende grunnlag for utarbeidelse av en helhetlig strategi for å forsterke filmbransjen i Nord-Norge – og gjøre landsdelen til en mer attraktiv filmlokasjon.

En felles filmorganisasjon og strategi vil, ifølge styrene, bidra til følgende:

  • Målrettet bransjerekuttering, kompetansebygging og effektive økonomiske insentiver
  • Styrking av kultur- og næringspolitisk gjennomslagskraft for å øke det økonomiske grunnlaget for regional filmproduksjon
  • Styrking av den nordnorske filmbransjens vilje og evne til å ta i bruk ny teknologi og nye plattformer
  • Styrking av denne filmbransjens internasjonale nettverk og markedsposisjon

Om filmselskapene

– Overordnet sett arbeider de tre selskapene med å utvikle filmbransjen i nord gjennom tildeling av nasjonale og regionale tilskudd; tiltak for rekruttering, kompetanseheving og talentutvikling – samt investering i og promotering av filmproduksjoner i landsdelen.

– Nordnorsk filmsenter (Tromsø) tilrettelegger for utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, og skal bidra til kompetanseheving i det nordnorske filmmiljøet. Senteret har også ansvar for arbeid rettet mot unge talenter.

– Filmfond Nord (Bodø) toppfinansierer produksjon av spillefilmer, serier, lange dokumentarer og spill. Fondet har som mål å øke antall innspillinger i Nord-Norge, samt videreutvikle filmbransjen og skape flere filmrelaterte arbeidsplasser i landsdelen.

– Nordnorsk filmkommisjon (Tromsø) tilbyr gratis, skreddersydde kommisjonstjenester til store internasjonale og nasjonale film- og TV-prosjekter med filming i Nord-Norge, inkludert på Svalbard. Den tilrettelegger for profesjonelle partnerskap og samarbeid med regional filmindustri, og bidrar til at øvrige sidebransjer også får oppdrag tilknyttet filmproduksjon i nord.

LES OGSÅ:

Nøkkelord