Sametinget får 1 million til å holde tradisjonskunnskap om laksefiske i hevd

Tanaelva (Deatnu – 'stor elv') er Norges nest lengste elv, og blant verdens siste store laksevassdrag som fortsatt er forholdsvis lite preget av annen menneskelig aktivitet enn fiske. Elva renner gjennom kommunene Karasjok og Tana i Finnmark, og danner dels landets grense til Finland. (Foto: Agnar Kaarbø)

Klima- og miljødepartementet bevilger penger til videreføring av kunnskap om tradisjonelt samisk laksefiske i Tanaelva. Sametinget skal fordele midlene til institusjoner eller bestemte tiltak.

Sametinget (Sámediggi) mottar en million kroner til ivaretakelse av samisk tradisjonell kunnskap om laksefiske i Tanaelva (Deatnu) i Finnmark, skriver Klima- og miljødepartementet (KLD) i en pressemelding onsdag.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). (Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi)

– Det tradisjonelle samiske fisket etter tanalaks har foregått i flere tusen år, hvor tradisjonell kunnskap og erfaring om laksen og fisket har blitt overført fra generasjon til generasjon, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Samisk tradisjonskunnskap (árbediehtu) overleveres ofte gjennom læring og muntlig overføring, og har en spesiell status som urfolkskunnskap. Til denne knytter det seg internasjonale forpliktelser, eksempelvis i FNs konvensjon om biologisk mangfold.

I 2021 ble laksefisket i Tanavassdraget og Tanafjorden stengt da flere vesentlige fiskebestander ikke produserte et overskudd som kunne høstes, og denne stansen ble opprettholdt i år.

Følgelig har ikke den samiske befolkningen i området kunnet praktisere det tradisjonelle laksefisket de siste årene.

Innsats for å videreføre kunnskapen om dette fisket til neste generasjon, er avgjørende for at kulturen skal leve videre, påpeker sametingspresidenten.

– Viktig for forvaltningen

Dette stemmer klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i på:

– Laksefisket er en sentral del av samisk kultur og identitet. Nå er ikke laksebestandene i Tanavassdraget sterke nok til at vi kan åpne for et fiske. Den tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen er viktig for forvaltningen av vassdraget. Derfor må vi sikre at denne kunnskapen ikke går tapt mens laksefisket er stanset, sier Barth Eide.

Sametinget, som skal fordele støttemidlene til institusjoner og tiltak, skal selv vurdere hvilke mottakere og grep som er best egnet.

Sametinget og departementet deler en opptatthet av at overlevering av samisk tradisjonskunnskap om laksefiske i Tanaelva må inkludere ulike aspekter ved samisk fiskekultur. I forlengelsen skal innsatsen på feltet ivareta både språk, kultur, verdier og tradisjonell kunnskap om dette fisket.

At innsatsen rettes mot barn og unge, som er de som vil oppleve en forsinket kunnskapsoverføring grunnet fiskestansen, trekkes også fram som viktig.

LES OGSÅ:

Nøkkelord