Regjeringen nekter å svare om Svalbard lufthavn. Departementer krangler

- Not my table, says Minister of Transportation, Ketil Solvik-Olsen (FrP), and forgot the numbers in his Office. - It's your report, and your table, replies his collegue in the Ministry of Justis, Per-Willy Amundsen (left in pic.). Between the tables; Svalbard Airport. (Photo: Rafael Matelak/Wikimedia Commons and Norwegian Government).
Regjeringen hemmeligholder tallene som skal ligge til grunn for degraderingen av Svalbard lufthavn. Departementer peker på hverandre.


Regjeringen hemmeligholder tallene som skal ligge til grunn for degraderingen av Svalbard lufthavn. Departementer peker på hverandre.

Trass i gjentatt spørsmål, fra Stortinget, fra svalbardsamfunnet og ikke minst fra High North News: Regjeringen nekter å gi fra seg regnestykket som sies å ligge bak beslutningen om å nedgradere Svalbard lufthavn (LYR) fra internasjonal til nasjonal.


Vedtak i all stillhet

Helt fra vedtaket i Samferdselsdepartementet ble gjort kjent, gjennom en pressemelding som ble lagt ut på Luftfartsverkets hjemmesider i all stillhet, har regjeringen sagt at det er økonomiske grunner til degraderingen. 

Så vel samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som hans statssekretær Tom Cato Karlsen, har understreket den økonomiske siden, og vist til en formidabel utvikling av lufttrafikken siden LYR ble internasjonal – i 1975. 


«Betydelige investeringer»

Senest i Stortingets spørretime (25. oktober) sa Solvik-Olsen at regjeringen har styrket Sysselmannen på Svalbard, men for faste ruteflyginger fra utlandet vil det trenges (sitat) "betydelig større investeringer. Jeg har ikke kronebeløpet her og nå, men vi har sett på hva som har vært nødvendig". 

Statsråden svarte da på et spørsmål fra Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen om hva som skal til for at LYR skal kunne fortsette som internasjonal flyplass.

Solvik-Olsen bekrefter med andre ord at det er et investeringsspørsmål, noe han understreket ved å føye til at "man skal ikke overinvestere"


"Ikke vårt bord"

På spørsmål om å fremskaffe de tallene samferdselsministeren ikke hadde med seg "der og da" svarer Samferdselsdepartementet i en epost til High North News at;

"Vi har vurdert dette slik at det er Justisdepartementet som bør svare, da spørsmålene gjelder JDs budsjett. Vi har derfor oversendt saken til JDs kommunikasjonsavdeling".

Igjen bekreftes det at saken er av budsjettmessig karakter, eller at det dreier seg om penger, men nå penger fra Justisdepartementet.


"Ikke vårt bord heller"

I vårt spørsmål understreket vi at dette ikke kunne eller skulle kobles til vårt krav om innsyn i saksdokumentene (se lenger ned i artikkelen), all den tid Ketil Solvik-Olsen – i åpent Stortingsmøte – har henvist til tallene, men bare hadde glemt dem på kontoret.

Etter nye purringer, til så vel Justis- som Samferdselsdepartementet, svarer Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling:

"Samferdselsdepartementet er utsteder av rapporten, og besvarer dermed spørsmål om innsyn i gruppens arbeid. Justis- og beredskapsdepartementet viser derfor til Samferdselsdepartementets utvidede begrunnelse for delvis avslag på innsynsbegjæring 7. november 2017."


Loven om sikkerhet

Justisdepartementets henvisning til "delvis avslag på innsynsbegjæring" viser til at Samferdselsdepartementet tidligere har avvist å gi High North News innsyn i underliggende dokumenter, så som konsekvensutredning, uttalelser fra berørte parter etc., med begrunnelse i Sikkerhetsloven og Offentlighetsloven:

Bakgrunnsmaterialet knyttet til vedtaket om endring av status for Svalbard lufthavn bygger på et internt arbeid i departementene. Dokumenter knyttet til dette arbeidet består av organinterne dokumenter som er utarbeidet for Samferdselsdepartementets interne saksforberedelse, av dokumenter som Samferdselsdepartementet har innhentet fra andre departement og dokumenter om innhenting av dokumenter fra andre departement
.

Det er etter vår vurdering nødvendig å unnta dokumentene fra innsyn for å sikre en forsvarlig ivaretakelse av myndighetenes interesser i saken.

Enkelte deler av bakgrunnsmaterialet inneholder opplysninger som er taushetsbelagte med hjemmel i sikkerhetsloven § 12 første ledd jf. § 11. Vi har vurdert at de taushetsbelagte opplysningene ikke skal omgraderes, jf. forskrift om informasjonssikkerhet § 2-10 og § 2-13. Opplysningene er nylig utstedt og relevante forhold som lå til grunn for graderingen av opplysningene har ikke endret seg. Disse opplysningene skal dermed unntas fra innsyn med hjemmel i offentleglova § 13 første ledd. Dokumentene vil også på dette grunnlaget unntas i sin helhet som følge av at de taushetsbelagte opplysningene utgjør de vesentligste delene, jf. offentleglova § 12 bokstav c.


Konsekvensutredet eller ei?

Fra Samferdselsdepartementets side hevdes det at man har fulgt regjeringens egen utredningsinstruks, uten at de vil fortelle hvordan. Fra eksperthold hevdes det en sak av denne karakteren burde vært konsekvensutredet.

Der, et sted mellom Samferdselsdepartementet (SD) og Justisdepartementet (JD) står saken. Det er et spørsmål om JDs budsjett, men om SDs "rapport" - og denne rapporten holder regjeringen tilbake.

Read this Article in English

Tags