Professor: – Kan komme til å se kinesisk fiskeflåte i Arktis

Øystein Tunsjø
Professor ved Institutt for forsvarsstudier, Øystein Tunsjø, informerte om konflikten mellom Kina og USA da han holdt et innlegg på Den norske Atlanterhavskomites seminar om demokrati og sikkerhet i regi av Nord universitet. (Foto: Trine Jonassen)

Kina eier verdens største fiskeflåte, og det er ikke usannsynlig at kinesiske fiskebåter kan finne veien til det rike Polhavet på et punkt, mener professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier.

Ikke bare har Kina verdens største marine med sine 370 skip. Landet kan også skilte med verdens største fiskeflåte, og det er ikke usannsynlig at kinesiske fiskebåter kan finne veien til det rike Barentshavet, mener professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier.

Ifølge New York Times, består Kinas fiskeflåte av rundt en halv million fartøy. Landet har i nyere tid også bygd opp en stor fjernfiskeflåte på opp mot 10 000 fartøy.

Og etter å ha utarmet egne farvann, vender den massive flåten blikket mot resten av verden.

Utfordringer

– Det er ikke usannsynlig at den kinesiske fiskeflåten kan komme Arktis, mener professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier.

Det vil i så fall by på utfordringer av flere slag.

Man aldri kan avskrive dette helt
Alf-Håkon Hoel, professor ved Norges fiskerihøgkole

I andre deler av verden er den kinesiske flåten knyttet til ulovlig aktivitet, inkludert inngrep i andre lands territorialfarvann, overfiske, misbruk av arbeidere og fangst av truede arter.

Ikke regulert

Kina er en stormakt, også innen fiskeri og akvakultur. Landet er i tillegg verdens største produsent og eksportør av sjømat.

Men kan Kinas massive fiskeflåte benytte seg av det rike fisket i Arktis?

FNs havrettskonvensjon - der også Kina er med - gir stater frihet til å fiske i det åpne hav. Det sentrale Polhavet rundt Nordpolen er delen av Arktis hvor ikke-arktiske stater innehar visse fiskerettigheter. Men denne delen av Polhavet pleide å være isdekket og dermed fri for kommersielt fiske. Og derfor ikke regulert.

Nå har klimaendringer har skapt et varmere Arktis, som har resultert i at fiskebestander migrerer lengre nord mot et stadig mer isfritt polhav. Dermed kan fiskeflåter følge etter.

Polhavet satellitt
Satellittfoto fra 2012 viser nivået på havisen i Polhavet i september. (Foto: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio)

"Nær arktisk stat"

Med dette som bakteppe signerte ni nasjoner og EU en avtale i 2018 kalt «Central Arctic Ocean Fisheries Agreement» – offisielt kjent som avtalen om å forhindre uregulert havfiske i det sentrale Polhavet – som begrenser fisket i det åpne havområdet i Arktis til forskning. Etter ratifisering trådte avtalen i kraft 25. juni 2021 og har en varighet på 16 år.

Også Kina signerte avtalen som en «nær arktisk stat», og vier i tillegg mye tid til tema fiske i sin arktiske strategi som kom i 2018.

Men avtalen er i beste fall skjør. Blant annet står landene fritt til å trekke seg når som helst, forutsatt at det gir skriftlig melding gjennom diplomatiske kanaler.

Tunsjø presenterte teorien under et foredrag i regi av Den norske atlanterhavskomite på Nord universitet nylig, sett i lys av Kinas globale fremvekst og konflikt med USA. Og ikke minst det strategiske partnerskapet med Russland.

– Usannsynlig

Men professor ved Norges fiskerihøgskole, Alf-Håkon Hoel, mener at det er lite sannsynlig at Kina sender fiskeflåten til Arktis.

Les også:

– Men man aldri kan avskrive dette helt, legger han til.

– Men man må spørre seg om hvorfor Kina fisker? Jo, det er for mat til folket, fiskefôr og geopolitiske motivasjoner. Men ingen av disse tilsier kinesisk fiske i Barentshavet. Hvorfor? Fordi det er etablert et forvaltningsregime hvor det ikke er mulig å trenge seg på uten store politiske omkostninger der utbyttet vil være minimalt, forklarer Hoel til High North News.

– Kan ta feil

Han sier at det ikke er noe særlig råstoff av interesse for Kina i Arktis og at Kina kan finne alt dette billigere andre steder.

Han tror heller ikke at det er sannsynlig at Kinas strategiske partner Russland, vil slippe den kinesiske fiskeflåten inn.

– Det vil Russland tape på, så det gir ingen mening.

– Jeg tror at dette neppe blir en situasjon, sier fiskeriprofessoren.

– Men jeg kan ta feil.

Les også:

Nøkkelord