Nordisk ministermøte: – Vi må se på matproduksjonen med nye øyne

Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan, og inkluderer også  Færøyene, Grønland og Åland. Denne uken møttes ti nordiske ministre med ansvar for fiskeri og havbruk, mat, jord- og skogbruk i Tromsø. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Robust matforsyning i lys av Ukraina-krigen og klimakrisa var hovedtema på denne ukens nordiske ministermøte i Tromsø. Flere ministre tok til orde for mer samarbeid om miljø-og klimaomstilling i matproduksjonen, og norsk-svensk reindriftsdialog ble revitalisert.

Onsdag hadde Nordisk ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk møte i Tromsø. Her deltok ti ministre fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, samt selvstyreområdene Færøyene, Grønland og Åland.

Fremst på agendaen var matsikkerhet i kjølvannet av Ukraina-krigen, som medfører høyere priser på energi, gjødsel og mat. I forlengelsen drøftet ministrene hvordan de kan samarbeide for å sikre matproduksjonen i krisetider, også med vekt på klimakrisa.  

– Vi ser hvor avhengig Norden er av importert kunstgjødsel og kraftfôr til dyra i landbruket. Jeg vil at Norden skal ta initiativ til felles løsninger som også er miljøvennlige. Det skal handle om å utvikle alternative proteiner og gjødslingsmidler som kan erstatte det vi importerer, uttaler Norges landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.   

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd, det offisielle organet for nordisk regjeringssamarbeid på mange politikkområder. I forlengelsen var Borch vert for møtet, der også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) var med.

Det som en gang var science fiction, er vårt daglige liv i dag.
Svandís Svavarsdóttir, Islands minister for mat, fiske og jordbruk

Matsikkerhet i et klimaperspektiv

Flere av ministrene på møtet var opptatte av at Ukraina-krigen ikke må overskygge fokus på klimaomstilling i matproduksjonen. Det melder nettsidene for det offisielle nordiske samarbeidet og Nordisk genressurssenter, norden.org og nordgen.org.

– Det som en gang var science fiction, er vårt daglige liv i dag. Vi er ikke bare i en krisesituasjon, dette er en ny virkelighet, og vi må se på matproduksjonen med nye øyne. Vi kan ikke la den akutte krisen bli en grunn til å utsette tiltakene for å løse klimakrisen, sa Svandís Svavarsdóttir (Grønn-Venstrealliansen), Islands minister for mat, fiske og jordbruk. 

– I Norden har vi allerede et godt samarbeid, men mer kan gjøres. Det finnes de som sier at grønn omstilling av landbruket må utsettes grunnet krigen, men jeg vil si at det er helt motsatt. Vi må bruke muligheten til å oppskalere innsatsen nå, uttalte Rasmus Prehn (S), dansk minister for mat, landbruk og fiskeri.

Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) ga uttrykk for samme syn:

– Situasjonen viser at klimaomstillingen er viktigere enn noensinne, ikke minst for å bryte avhengigheten av russisk olje og gass. Det er fortsatt et stort potensial i nordisk samarbeid for bærekraftige matsystemer. I fortsettelsen vil det også styrke matforsyningen, sa hun.

Like etter Russlands invasjon av Ukraina bestilte Nordisk ministerråd en forstudie om hvordan nordisk bioøkonomi (havnæringene og jord- og skogbruk) kan bli mer hardfør, og en arbeidsgruppe jobber nå med å identifisere felt som bør styrkes med felles nordiske grep.

Det er fortsatt et stort potensial i nordisk samarbeid for bærekraftige matsystemer.
Anna-Caren Sätherberg, Sveriges landsbygdsminister

Norsk-svensk dialog om reindrift

Under møtet i Tromsø ble også Norge og Sverige enige om en videre prosess for grensekryssende reindrift, opplyser Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Nabolandene har lenge arbeidet med å få på plass en ny reinbeitekonvensjon for gjensidig rett til vinter- og sommerbeite over landegrensa.

I 2009 signerte landene en ny reinbeitekonvensjon etter at den gamle fra 1972 sluttet å gjelde i 2005. Denne har imidlertid ikke blitt ratifisert av Sverige i lys av motstand fra samisk hold. I mellomtiden har Norge videreført 1972-konvensjonen, mens Sverige anvender Lappekodisillen fra 1751.

Ministrene Borch og Sätherberg enes om at fraværet av en felles konvensjon skaper utfordringer, og om å gjenoppta dialog for å se på mulige løsninger som ivaretar begge lands reindriftsinteresser.

Etter ministermøtet reiste Borch til Finnmark for å få orienteringer om reindriften fra utøvere og forvaltningen. I dag, fredag, skal hun treffe reindriftsutøvere i Øst-Finnmark med håndteringen av beitekrisen som tema, samt besøke Sametinget.

Mange nordiske ministermøter

Denne forsommeren har det vært og skal det være en rekke møter mellom nordiske ministre også på andre politikkområder.

Nordens forsvarsministre har møttes tre ganger i nordlige sammenhenger siden slutten av mai, henholdsvis innenfor formatene NORDEFCO, Northern Group og Joint Expeditionary Force.

Som formann i Nordisk ministerråd er Norge for tiden vertskap for flere møter.

Mandag traff de nordiske justisministrene hverandre på Finnskogen, og de ble da enige om å opprette en nordisk arbeidsgruppe mot menneskehandel.

I neste uke skal de nordiske utenriksministrene, samarbeidsministrene og finansministrene møtes henholdsvis i Bodø, Halden og på Eidsvoll.

LES OGSÅ:

Nøkkelord