Nesvik strammer grepet mot Norwegian Gannet

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (innfelt) vil ikke la Hav Lines slaktebåt Norwegian Gannet seile til Hirtshals i Danmark med produksjonsfisk (skadet/såret fisk) av hensyn til omdømmet til norsk laks. Nå har NFD endret forskriften før striden er avgjort. (Foto: Hav Line og NFD).
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (innfelt) vil ikke la Hav Lines slaktebåt Norwegian Gannet seile til Hirtshals i Danmark med produksjonsfisk (skadet/såret fisk) av hensyn til omdømmet til norsk laks. Nå har NFD endret forskriften før striden er avgjort. (Foto: Hav Line og NFD).

Regjeringen innskjerper kravet om at produksjonsfisk (skadet oppdrettsfisk) skal sorteres innenlands. Vil stanse slaktebåten Norwegian Gannet.

Etter en kort høringsrunde - fra 31. januar til 15. mars – presiserer regjeringen og Mattilsynet nå at all produksjonsfisk fra norske oppdrettsanlegg SKAL sorteres innenlands.

Langvarig strid om tolkning

Innskjerpingen er et resultat av en langvarig strid mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og rederiet Hav Line om tolkningen av fiskekvalitetsforskriftens paragraf 17.

Hav Lines nye slakteskip, Norwegian Gannet, skal etter planen ta oppdrettslaksen direkte om bord og sortere og prosessere fisken underveis til mottaksanlegg i Danmark. Mange mener dette vil true et stort antall norske arbeidsplasser, og NFDs motstand har dessuten vært begrunnet med bekymring for norsk oppdrettslaks’ anseelse og omdømme i utlandet.

Retten gikk imot regjeringen

I januar besluttet Bergen tingrett, i en midlertidig forføyning mot Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), at departementet ikke hadde rett til å nekte Norwegian Gannet å ta med såkalt produksjonsfisk til Hirtshals.

Dermed (den 21. februar) begjærte NFD og fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) nytt rettsmøte i saken, i et forsøk på å få omstøtte rettens midlertidige forføyning.

Ikke avholdt nytt møte

Foreløpig er det ikke avholdt noe nytt møte i Bergen tingrett om denne konflikten, slik at rettens midlertidige forføyning fremdeles står ved makt, og Norwegian Gannet går til Hirtshals som planlagt.

I mellomtiden har altså Mattilsynet sendt et forslag om å endre fiskekvalitetsforskriften paragraf 17 ut på høring. Her ble det presisert at sortering av oppdrettsfisk skal skje innenlands.

Trer i kraft umiddelbart

Høringsfristen gikk ut 15. mars 2019, og nå slår departementet fast at den reviderte forskriften trer i kraft umiddelbart.

Kommunikasjonssjef Martine Røiseland i NFD sier til High North News at Forskriftsendringen presiserer kravet om innenlands sortering av oppdrettsfisk.

- Kravet gjelder for alle aktører. Den konkrete saken med Hav Line er fortsatt under behandling, presiserer Røiseland.

Sprikende høringssvar

De ulike høringsinstansene har inngitt svært sprikende høringssvar i forkant av forskriftsendringen.

Mens Sjømatbedriftene har sluttet seg til forslaget og innskjerpingen, har NHO-avdelingen Norsk industri gitt uttrykk for at innstrammingen er unødvendig, og ikke tilpasset dagens reelle situasjon.

Næringen må selv ta ansvaret for at fisk med dårlig kvalitet og/eller skader ikke havner ute i markedet, mener Norsk industri.

"…den er helt ubegrunnet"

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel-arbeiderforbund (NNN) støtter forslaget om endring i fiskekvalitetsforskriften § 17, også begrunnet i hensynet til laksens omdømme, mens Danish Seafood Associations Pul Melgaard Jensen i sitt høringssvar med tittelen "Kære Mattilsynet", blant annet skriver:

"Vi beder Mattilsynet om at paragraf 17 ændres eller helt ophæves – den er efter vores opfattelse helt ubegrundet."

"Kortsiktig proteksjonisme"

Advokatfirmaet Thommessen AS, som representerer Hav Line i striden med NFD, advarer i et 38 siders høringssvar mot at "kortsiktig motivert proteksjonisme" blir en bremse for fremtidens løsninger, og mener også at regjeringens motstand står i strid med regjeringserklæringens formuleringer om å være en "aktiv pådriver for frihandel" og "å sikre EØS-avtalen som bærebjelke for norske arbeidsplasser og verdiskaping".

Den nye endringen i kvalitetsforskriftens paragraf 17 vil i praksis begynne å gjelde fra det øyeblikket den er kunngjort i Norsk lovtidend. 

 

Nøkkelord