Kronikk Neste anløp

Det er om lag 150 anløpssteder for hurtigbåt i Nordland og anløpskostnadene varierer fra 0 til 1,5 millioner kroner per kai per år, skriver samferdselssjef i Nordland Odd Steinar Viseth i denne kronikken.(Illustrasjonsfoto: Linda Storholm).

Nordland fylkeskommune står overfor en ny økonomisk hverdag og kostnadene må reduseres, skriver samferdselssjef Odd Steinar Wiseth i denne kronikken.

De statlige overføringene til Nordland fylkeskommune reduseres med 459 millioner kroner i året. Fylkestinget har derfor vedtatt at anløpskostnader for hurtigbåt skal reduseres. Da må vi bruke fylkeskommunens egne ferjekaier der det går an, og vi må endre rutinene slik at flere kaier kan anløpes uten bruk av ekspeditør. Slik kan fylkeskommunen redusere samferdselsutgifter uten at nordlendingene får et dårligere rutetilbud.

Det er om lag 150 anløpssteder for hurtigbåt i Nordland og anløpskostnadene varierer fra 0 til 1,5 millioner kroner per kai per år.

Hurtigbåtflåten i Nordland fornyes raskt og snart leveres de to nye fartøyene til Nordlandsekspressen som skal gå mellom Sandnessjøen og Bodø, og mellom Bodø og Svolvær. De nye fartøyene er universelt utformet og bygget for bruk på Nordlandskysten. Det innebærer blant annet landgang med heis mellom dekkene tilpasset de store forskjellene på flo og fjære og varierende kaihøyder. Samtidig settes det opp nye fortøyningsinnretninger på kaiene. Da er det ikke lenger nødvendig at noen møter opp og tar imot tampen eller løfter opp landgangen når båten legger til kai og selve anløpet kan foregå ekspeditørfritt.

Det gjenstår fortsatt å løse noen utfordringer for å realisere flere ekspeditørfrie anløp. I Nordland tilbyr vi godstransport med hurtigbåtene våre, et viktig tilbud som fylkesrådet ønsker å videreføre. Uten ekspeditør må det etableres nye rutiner for sending og mottak av gods og for selve godshåndteringen på kaia. Vi går i retning av mer selvbetjening og digitale løsninger.

Det utarbeides nå en nettbasert løsning hvor avsender fyller ut digitalt fraktbrev. Denne løsningen gjelder både næringsliv og private. Fraktbrevet gir fartøyet den nødvendige informasjon og det genereres en SMS til mottaker om at godset er underveis og hentetidspunkt. Mottaker kvitterer ut forsendelsen på mottakssted. Hvis mottaker ikke er tilstede tas godset med tilbake til sendested. Eventuell behov for mellomlagring på kai blir et forhold mellom avsender/mottaker og kaieier.

I dag benyttes både private og offentlige kaier. Noen steder anløper vi fylkeskommunens egen ferjekai. Det er gratis. Vi klargjør nå flere ferjekaier for anløp av hurtigbåt. Det koster 100- 200 000 kroner, en investering som finansieres av reduserte anløpskostnader. Det blir opprettet beredskap for brøyting og strøing også på anløpssteder uten ekspeditør.

Vi vil også vurdere å legge ut flere flytekaier for hurtigbåtanløpene.

Båtene benytter også kommunale kaier en rekke steder, noe som ofte er økonomisk gunstig. Vi vil nå arbeide tettere med kommunene i denne endringsprosessen, både med tanke på kommunale kaier og for å styrke kommunenes involvering i endringene.

I dette arbeidet har vi med oss viktige erfaringer, både positive og mindre positive, fra Skutvik og Støtt, hvor vi har gått over til å benytte den fylkeskommunale ferjekaia, og fra ruter hvor det allerede anløpes ekspeditørfritt.

På noen kaier tilbys i dag venterom. Behovet for venterom reduseres nå som kundene får tilgang til avgangstidene i sanntid basert på GPS-informasjon fra båten. Det er venterom på mange av ferjekaiene. Venterom blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Noen ekspeditører har anløpene som sin hovedinntektskilde og andre har det som en biinntekt, så jeg forstår at den varslede endringen oppleves dramatisk for de det gjelder. Strukturendringen er vedtatt av Nordland fylkesting og vil bli gjennomført som planlagt. Nå legger samferdselsavdelingen en plan for gjennomføring, hvor vi også legger vekt på situasjonen for ekspeditør og ansatte, med tanke på blant annet varslingstid. 

Nordland fylkeskommune står overfor en ny økonomisk hverdag og kostnadene må reduseres også på samferdselssektoren. Reduserte anløpskostnader er et tiltak som samtidig gjør det mulig å opprettholde rutetilbud. Et godt rutetilbud er prioritert av fylkesrådet.

 

 

 

Nøkkelord