Når Svalbard omstiller

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er hjørnesteinsbedriften i Longyearbyen, men hva skal den drive med, ut over kullgruvedrift? Det skal Longyearbyen lokalstyre uttale seg om, men først i neste uke. (Foto: Mateusz War, Wikimedia Commons).
LESERINNLEGG: -Hvis Næringsdepartementet skal bruke 50 millioner kroner på næringsutvikling på Svalbard bør ikke beløpet gå til en aktør, til Store Norske Utvikling, men komme alle i Svalbardsamfunnet til gode, skriver styreleder Bjørnar Olsen i LNS Spitsbergen.

Svalbardsamfunnet står foran store utfordringer når Store Norske har blitt tvunget til å redusere arbeidstokken med over 100 stillinger og kullproduksjonen ned til «sparebluss». Konsekvensene av de reduksjonene SNSK nå gjør vi slå inn på alle områder i et lite og sårbart samfunn oppunder iskanten og Nordpolen.

Vi i LNS Spitsbergen var gjennom noe av det samme i 2011 da vårt engasjement i Svea for SNSK ble avsluttet og vi måtte finne nye oppgaver for de av våre medarbeidere som ønsket å fortsette å jobbe hos oss, enten på Svalbard eller i LNS konsernet med andre oppgaver enn de vi hadde i Svea.

Med hjelp fra LNS konsernet som hadde alternative jobber til noen av disse og eiere som valgte å satse på LNS Spitsbergen, har vi bygd opp en organisasjon med ca 70 ansatte og med en relativ allsidig virksomhet med utgangspunkt i Longyearbyen.

Vår satsing med å bygge leiligheter til salg og utleie på Elveslette har så langt vært vellykket og vi opplever at både de som har kjøpt leiligheter og de som leier er tilfreds med det produktet vi har levert. På samme måte har vår anleggsavdeling betydelige oppdrag for lokalstyret og andre næringsaktører i byen.

Med utgangspunkt fra Svalbard og Longyearbyen har vi over mange år levert tjenester til K-Sat og Sval-Sat, både på Svalbard, på fastlandet og i Antarktis og nå sist sommer på Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen blant annet for Statsbygg.

At vi har kjøle- og fryselager i tilknytning til By kaia og at våre folk håndterer lossing og lasting av båter som anløper Longyearbyen, er en annen del av den virksomheten vi har omstillet LNS Spitsbergen til å kunne tilby.

Via aviser og media har vi fått innsyn i noen av de planene styret og ledelsen i Store Norske arbeider med for å skaffe selskapet et økonomisk fundament for videre drift i Svea og øvrig virksomhet i til videre drift av SNSK.

Vi håper eierne av SNSK bidrar med tilskudd til selskapets egenkapital på en måte som sikrer driften av selskapet i fremtiden.

Da er vi nok betydelig mer betenkt over at det via media og av avisinnlegg, senest i Svalbardposten i denne uka, synliggjøres at styret og ledelsen i SNSK ønsker 50 millioner i tilskudd til «forretningsutvikling» av nye muligheter for SNSK på Svalbard.

Vi forstår det slik at dette er midler som skal forvaltes av et eget selskap innenfor SNSK (Store Norske Utvikling)

Vi har problemer med å se hvordan dette skal skje uten at det går på bekostning av allerede eksisterende virksomhet på Svalbard og i Longyearbyen.

Den eneste måten denne typen midler kan bidra til flere næringer og utvikle flere forretningsområder, må være at midlene (50 millioner) stilles til rådighet for Lokalstyret og brukes til investeringer i tiltak som kan komme alle eksisterende virksomheter i Longyearbyen til gode.

Målet med disse midlene må være å legge til rette for «forretningsutvikling» basert på kompetansearbeidsplasser og virksomhet som kan bidra til å utvide tilbudet, styrke lokalsamfunnet og i større grad enn hittil skape muligheter for all virksomhet på Svalbard og i Longyearbyen.

Vi i LNS Spitsbergen er klar til å være med i den tøffe jobben dette vil være, helst i samarbeid med øvrige næringsaktører, lokale, regionale og sentrale myndigheter.

Lykkes vi ikke med en slik løsning, vil vi fortsette arbeidet med å utvikle LNS Spitsbergen med basis i våre ansatte og vår unike kompetanse og med utgangspunkt på Svalbard.

Tags