Nærmere kobberdrift

Det at regjeringen har gitt klarsignal for Nussir i Finnmark er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen, mener Sandberg.

Nussir rykker et hakk nærmere gruvedrift i Repparfjorden etter at Nærings- og fiskeridepartementet har sendt en ny anbefaling til Kommunaldepartementet.

-Vi har i dag god nok kunnskap til å kunne konkludere med at sjødeponi i Repparfjorden ikke vil ha uakseptable negative konsekvenser for sjømatnæringen. Både mattryggheten og gyteplasser i fjorden er tilstrekkelig ivaretatt gjennom reguleringsplanen. Det skisseres et godt opplegg for miljøovervåking, og både Norges Fiskarlag og våre fiskerifaglige etater har gitt viktige bidrag inn i prosessen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

-Nussir-prosjektet er et stort mineralprosjekt som kan gi grunnlag for mange distriktsarbeidsplasser og positiv næringsutvikling i Finnmark. Prosjektet har potensial for å gi en betydelig, langsiktig verdiskaping og et vesentlig bidrag til en verdiskapende og lønnsom mineralnæring, sier næringsminister Monica Mæland.

Tidligere har også Landsbruks- og matdepartementet tiltrådt gruvedrift i Repparfjorden, etter at departementet konkluderte med at innsigelsene fra reindriftsnæringa ikke skulle tas til følge.

Nussir ASA gruveplaner i Repparfjorden har vært utsatt en rekke ganger. Gruvene inneholder store mengder kobber, kanskje de største forekomstene i Norge.

Den endelige reguleringsplanen for området avgjøres av Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: