Nå er det satt en frist for utredningen av jernbane Fauske - Tromsø

Norske myndigheter ønsker at en etablering av en samarbeidsenhet legges til Tromsø, nært Arktisk råds sekretariat. (Foto: Wikimedia Commons/Yngve Olsen Sæbbe)
Er det god samfunnsøkonomi å bygge en jernbane på strekningen Fauske - Tromsø? Det ønsker Jernbanedirektoratet å finne ut av, og i løpet av sommeren 2019 skal en analyse og et kostnadsoverslag være ferdig.

Er det god samfunnsøkonomi å bygge en jernbane på strekningen Fauske - Tromsø? Det ønsker Jernbanedirektoratet å finne ut av, og i løpet av sommeren 2019 skal en analyse og et kostnadsoverslag være ferdig. 

Det kommer frem i Jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029 som ble offentliggjort i går.

Normalt er det slik at det for alle samferdselsprosjekt, med kostnad på over 750 millioner kroner, skal utarbeides en konseptvalgutredning (KUV) som skal kvalitetssikres før regjeringen beslutter hvilket konsept som eventuelt skal planlegges.

I dette tilfellet skal en KVU-metodikk følges så langt det er hensiktsmessig, men uten de formelle og prosessuelle krav som settes til en KVU, opplyser direktoratet.

I 2011 ble det gjort et grovt kostnadsanslag som viste at en utbygging ville koste mellom 40 og 60 milliarder kroner.

Hva Nordland gjelder er det særlig kapasiteten for godstrafikken som skal forbedres i planperioden fram mot 2029. Ofotbanen og Nordlandsbanen er helt sentrale i vareforsyningen nordover og for eksporten sørover.

Hvert døgn ruller fem lange kombitog nordover, og etterspørselen er ifølge direktoratet stor. For å møte etterspørselen, og for å legge til rette for at mer av godstrafikken kan overføres fra veg til bane, skal kapasiteten økes.

Det betyr, for Ofotbanen og Nordlandsbanens del, at tiltak både på bane og terminaler er prioritert.

Innen 2022 planlegges det å øke kapasitet for lengre godstog på strekningen Trondheim – Bodø, og i den forbindelse skal det blant annet gjøres sportiltak i Mo i Rana og på Dunderland stasjon.

De neste seks årene skal kapasiteten på knutepunktene Fauske godsterminal og Narvikterminalen økes. 

Ifølge Jernbanedirektoratet planlegges det også for at godshåndteringen på kombi- og malmterminalen på Ofotbanen, i løpet av 2022, skal bli mer rasjonell.

På Ofotbanen er det malmtrafikk fra gruvene i Kiruna-området, der det i dag kjøres 11-12 malmtogpar i døgnet. Fra og med  sommeren av kommer et nytt selskap i gang med malmtogkjøring, og det vil bety ytterligere to togpar per døgn.

Ofotbanen har også en økende rolle i turistsatsingen i Ofoten, og fra sommeren av kommer det et nytt persontogpar på strekningen i tillegg til de to togparene som kjøres hele året.Tags