Mener elektrifisering av Melkøya vil gå på bekostning av Øst-Finnmarks industriutvikling

Melkøya, Hammerfest
Foto av LNG-anlegget Melkøya like utenfor Hammerfest. (Foto: Ole Jørgen Bratland).

En elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest vil begrense mulighetene for å utvikle ny næring og industri i Øst-Finnmark, sier direktør Terje Skansen i Varanger Kraft.
– Elektrifiseringen vil kreve så mye nettkapasitet i regionen at det ikke vil være nok igjen.

Equinor skal endres til å bli et grønt energiselskap og ønsker å elektrifisere gassproduksjonen ved LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest i Vest-Finnmark. Anlegget tar imot og prosesserer naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

En elektrifiseringen av gassanlegget krever naturligvis enorme mengder strøm. Samtidig er kraftsituasjonen i Finnmark, og særlig Øst-Finnmark, allerede under press.

– I dag er det null ledig kapasitet igjen på strømnettet i Øst-Finnmark. Det betyr i praksis at om noen ønsker å starte en bedrift her, for eksempel et landbasert oppdrettsanlegg eller en liten industribedrift som krever noen få megawatt, vil de få avslag på tilknytning til nettet fordi det ikke er nok kapasitet.

Det poengterer administrerende direktør Terje Skansen i Varanger Kraft overfor High North News. 

Kraftlinjens avstikker til Hammerfest

Det foreligger planer om en 420kV kraftledning som skal gå fra Vest-Finnmark til Øst-Finnmark. Denne skal forbedre strømnettet i regionen. En av strekningene på linja, som går fra Lebesby til Varangerbotn og skal nettopp forbedre nettkapasiteten i Øst-Finnmark.

Videre har Statnett også søkt konsesjon for en 420kV-linje fra Skaidi til Hammerfest i vest.  Denne beslutningen bygger på Equinors planer om elektrifisering av sitt anlegg på Melkøya og strømbehovet dette utløser, skriver Statnett i en pressemelding.

Skansen forklarer at man gjennom linja inn til Hammerfest og Melkøya vil tappe nettet for store mengder strøm. Selv etter at 420kV-linja østover er bygd ser det derfor ut til at kapasiteten i østfylket fortsatt vil være begrenset.

Man har kanskje rett og slett ikke sett for seg den situasjonen som vil oppstå.
Terje Skansen, administrerende direktør i Varanger Kraft.

– De planene som foreligger i dag om elektrifisering av Melkøya vil ha noen kritiske konsekvenser for fremtidig industriutbygging i Øst-Finnmark. Det vil stjele så mye kapasitet i nettet at det ikke vil være nok igjen, sier kraftdirektøren og legger til:  

– Jeg skal ikke ta til orde for at man ikke skal ha god nok infrastruktur inn til Hammerfest, men jeg mener at elektrifisering av opptak av olje og gass ikke bør komme i første rekke i en grønn omstilling. Det bør heller ikke gå på bekostning av annen industri som skal inn i det grønne skiftet. Jeg tror ikke det har vært intensjonen fra politisk eller administrativt hold, men man har kanskje rett og slett ikke sett for seg den situasjonen som vil oppstå når man starter opp med elektrifisering av Melkøya, understreker Skansen.

Industrieventyr i Berlevåg

Næringsutvikler i Berlevåg kommune Kjell Richardsen er bekymret for den grønne industrisatsinga de er i gang med dersom planene om elektrifisering blir gjennomført.

Berlevåg er en av Norges nordligste kommuner og befinner seg ute på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark. Kommunen er i gang med å detaljregulere et større område for grønn industri.

– Satsinga vi har her i Berlevåg og Øst-Finnmark stopper opp hvis vi lar olje- og gassnæringa få lov til å bruke kraftoverskuddet vi har på land til å elektrifisere sin produksjon. Med Melkøya og eventuelt Wisting-feltet er det nesten ingen ting igjen. Kraften bør heller brukes til å satse grønt og utvikle næringer.

Mæringsutvikler i Berlevåg kommune, Kjell Richardsen
Næringsutvikler Kjell Richardsen i Berlevåg kommune sier den grønne industrisatsinga som skjer i kommunen blir vanskelig å gjennomføre dersom det ikke er nok kraftoverskudd i landsdelen. (Foto: Arne O. Holm).

En av bedriftene som er i gang med å starte opp i kommunen er hydrogenfabrikken Green Ammonia Berlevåg som eies av Aker Clean Hydrogen og Varanger Krafthydrogen As.

Richardsen forteller at selskapet har som plan å produsere 100 000 tonn grønn ammoniakk i 2025 ved hjelp av vindkraft fra Raggovidda. Det er snakk om å bruke vindkraft for å produsere grønt drivstoff til skipsfart.

– Prosjektet må i tillegg ha strøm fra nettet for å få balanse og nok spenning. Det blir veldig vanskelig å gjennomføre et prosjekt som dette uten at man har nok kraft, sier næringsutvikleren.

– Olje- og gassnæringa må ta ansvar

Næringsutvikler Richardsen poengterer at olje- og gassnæringa heller bør se på andre, langsiktige løsninger.

– Olje- og gassnæringa må, med sin lønnsomhet, selv ta ansvar og benytte seg av teknologen som utvikles innenfor Co2-fangst og lagring for å rense gassproduksjonen. Det er en bedre måte å løse problemet på, fremfor å tappe landstrømmen. Da blir det vanskelig med en satsing på grønn industriutvikling.

Infrastruktur og samfunn

I en nylig publisert kommentar, understreker sjefredaktør Arne O. Holm i High North News at det å tømme Øst-Finnmark for energi for å produsere «grønn» gass i Hammerfest er ei direkte oppskrift på å avfolke den østlige delen av Finnmark.

Poenget tas også opp av Richardsen i Berlevåg kommune som understreker at næringsutvikling er sårt trengt nordpå.

– Den eneste måten å snu fraflyttingstrenden som preger Nord-Norge er å skape attraktive og interessante arbeidsplasser, få til nye næringer og skape mer giv og engasjement som gjør at ungdom har lyst til å jobbe her.

Også Skansen i Varanger Kraft mener situasjonen for Øst-Finnmark og regionens utvikling er kritisk.

Strømnettet er livsviktig infrastruktur for utviklinga av et samfunn. En elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest vil begrense mulighetene for å utvikle ny næring og industri i Øst-Finnmark, med mindre man kan bygge ut enda mer nett. Det er én løsning på dette. Det ligger imidlertid ikke i planene til Statnett i dag. Da snakker vi langt ut på 2040-tallet, sier han og legger til:

– 420-linja vil heller ikke være på plass i Øst-Finnmark før tidligst i 2027-28. Det som skjer i mellomtiden er at man får ytterligere fraflytting fordi man får mindre muligheter til å utvikle arbeidsplasser og industri.

Det satses stort på grønn industri i Berlevåg, men kraftsystemet er ikke tilpasset det behovet kommunen vil ha framover. 

Utbygging av fornybar kraft

Skansen mener videre at myndighetene igjen må åpne for å søke konsesjon på vindkraft og få fortgang på utbyggingen i regionen.

– Vi har enormt med vind- og havressurser. Vi må få muligheten til å utnytte våre fortrinn, sier han og avslutter:

– Den politiske viljen ser ut til å være tilstede. Det gjelder i hvert fall i tale, når man hører statsministeren og øvrige statsråder snakke om at vi er nødt til å få fortgang på det grønne skiftet, bygge ut infrastruktur og fornybar energi. Men det går for tregt.

Les også

Nøkkelord