Debatt: Med dype røtter står industrien støtt!

Mo industripark
Mo industripark i Rana kommune er et av Norges største industrimiljøer med rundt 2 335 ansatte fordelt på 110 bedrifter. (Foto: Mo industripark)

Industrifellesskapet i Mo industripark står støtt. Vi har siden oppstart opplevd eierskifter, konjunktursvingninger og pandemi, men med dype røtter i industrien, kompetente fagfolk og et godt samhold, klarer vi å sikre våre lokale arbeidsplasser, skape nye og investere i prosjekt som plasserer oss i front for det grønne skiftet, både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Alle meninger og oppfatninger er forfatterens egne.

Sammensetningen av prosessindustri, verkstedindustri og servicebedrifter har fått grobunn i Mo i Rana, takket være gode rammebetingelser og et industrifellesskap som samarbeider. Bedriftene tilknyttet Mo Industripark sysselsatte i underkant av 2.900 i 2022.

En økning på nær 600 sysselsatte siden 2017. De største eksportbedriftene er Celsa Nordic, Elkem Rana, Rana Gruber, Ferroglobe Mangan Norge. Rana er største eksportkommune i Nord-Norge, blant annet takket være disse bedriftene.

Hver og en av oss har visjoner for eget selskap og fremtidige generasjoner, men felles for oss alle er visjonen er å bli en grønn industripark i verdensklasse. Dette viser vi ved konkrete handlinger.

Her er noen gode eksempler

Industrien har gjennom flere tiår jobbet med sirkulær økonomi, og vi har mange gode eksempler på dette. Blant annet blir CO-gass fra Ferroglobe brukt av Celsa Armeringsstål til produksjon av armeringsstål i valseverket.

Glødeskall, som er et biprodukt av Celsa Armeringsståls stålproduksjon blir utnyttet av Elkem og Ferroglobe i deres verdikjeder. Slagg fra Elkem brukes i prosessen til Ferroglobe.

Videre muligheter for utvikling av sirkulær økonomi er mange

Prosessindustrien er energikrevende, og overskuddsvarmen fra Elkem brukes på nytt til oppvarming via Mo Fjernvarme. Det inkluderer både gatenett, fotballbane, svømmehall og offentlige bygninger.

Videre muligheter for utvikling av sirkulær økonomi er mange, blant annet har Elkem og Ferroglobe nettopp fått innvilget støtte fra Enova til pre-studie for økt energigjenvinning, kombinert med karbonfangst.

Industriparken har en fantastisk leverandørindustri, som støtter prosessindustrien. Leverandører som Momek og Imtas har utviklet seg og er med på å skape betydelige ringvirkninger lokalt. Disse er viktige leverandører også utenfor industriparken og Norges landegrenser.

Leverandørindustrien støtter prosessindustrien både med daglig vedlikehold og i store prosjekter, slik som robotisering, oppgraderingsprosjekter, ovnsombygginger med mer. Når vi finner muligheter i fellesskap kan vi oppnå mer enn hver bedrift klarer hver for seg.

Bedriftene innenfor industriparkens porter har industrialisert sirkulære verdikjeder. Dette bidrar til lavere utslipp, lavere energiforbruk og mindre bruk av naturressurser.

Les også (teksten fortsetter):

Sammen med flere høykompetente forskningsmiljøer har vi gjennom konkrete prosjekter høstet erfaringer med hvordan sirkulære verdikjeder etableres og hvordan man lykkes. Derfor kan vi hevde oss både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Nøkkel til suksess

Industrien står støtt i det grønne skifte. Bedriftene i Mo industripark har hver for seg egne mål og strategier, og de kommende årene vil vi jobbe for overgangen til bruk av fossilfrie energikilder.

Da vil bedriftene kunne ta et kvantesprang i å redusere utslipp i egne verdikjeder, enten det gjelder produksjonsprosesser eller transport. Industrien i Mo industripark er internasjonal.

Vi har både lokale, nasjonale og internasjonale eiere i ryggen. I framtiden er det svært viktig at investorer vil satse på både eksisterende og nye industribedrifter i Mo i Rana. Det er allerede investert betydelige summer i banebrytende prosjekter blant industrifellesskapets medlemmer.

Bedrifter med fremtidsrettede eiere, med et globalt perspektiv, som setter bærekraftig utvikling på agendaen, og som bidrar med tung industrikompetanse inn i våre bedrifter for å skape lokale resultater. Mo industripark er en nøkkel for at vi skal lykkes.

At det er brukerne som eier Mo industripark har vært en nøkkel til suksess

Med attraktive rammebetingelser, fornybar kraft, tilgjengelige arealer og en etablert infrastruktur legger Mo industripark et viktig grunnlag for at den enkelte bedrift kan stå for utvikling og innovasjon.

Da kan bedriftene legge grunnlaget for sunn økonomisk utvikling og trygge arbeidsplasser for fremtiden. At det er brukerne som eier Mo industripark har vært en nøkkel for suksess.

Summen av helheten har medført en årlig verdiskapning innenfor portene i Mo industripark på over 15 milliarder kroner og nesten 10 milliarder kroner i eksportverdi. Det gjør oss til en tungvekter i den nasjonale fastlandsindustrien.

Samfunnsansvar

Som hjørnesteinsbedrifter i lokalmiljøet er vi opptatt av å ta ansvar for omgivelsene våre. Derfor har vi bidratt økonomisk til ulike gode formål.

Men, det viktigste ansvaret vi tar, er å sikre en sunn styring og utvikling i bedriftene slik at de 2900 ansatte i Mo industripark har en trygg arbeidsplass å gå til hver dag i årene som kommer. Summen av helheten gjør at vi står støtt i både mot- og medvind.

Vi trygger arbeidsplassene, vi investerer i en bærekraftig framtid for framtidige generasjoner, vi bidrar med samfunnsutvikling og lokal verdiskaping.

Signert Utku Öner, CEO Celsa Nordic - Frode Johan Berg, verksdirektør Elkem Rana - Sven Ombudstvedt, admnistrerende direktør Mo Industripark AS - Ronald Utland, Site Manager Harsco - Wiggo Dalmo, styreleder Momek - Stein Rune Øijord, styreleder Øijord & Aanes AS - Roar Bustnes, Managing Director Ferroglobe - Johannes Sandhei, daglig leder Imta

Les også:

Nøkkelord