Leserinnlegg: Eierstriden i Mo industripark: – Viktig å sette sluttstrek

Mo industripark
Mo Industripark er et industrielt tyngdepunkt i nord, og en av Norges største industriparker. Industriparken rommer over 100 bedrifter, 2400 ansatte og står for 20 prosent av eksportinntektene i Nordland. (Foto: MIP Info)

– Den siste tiden har det blitt framsatt kritikk og påstander som Celsa Armeringsstål ikke kjenner seg igjen i. Dette bildet ønsker vi å nyansere ved at også vår side av saken kommer frem, skriver Susanne M. Nævermo-Sand i Celsa Nordic.

Eierstriden har pågått siden Helgeland Industriutvikling ble aksjonær i Mo industripark AS for snart tre år siden. Det er viktig at det nå blir satt sluttstrek for en eierstrid som etter vår oppfatning har fått vare altfor lenge.

Ignorer rettskraftige dommer

Eierstriden handler enkelt og greit om at styreflertallet i Mo industripark AS feilaktig innførte Helgeland Industriutvikling i aksjeeierboka for aksjer som rettmessig tilhører CELSA Armeringsstål. Denne feilen ønsker verken Mo industripark AS eller Helgeland Industriutvikling å ordne opp i.

Mo industripark AS har latt Helgeland Industriutvikling opptre som rettmessig eier de siste to årene. Dette til tross for at CELSA Armeringsstål har endelig dom på retten til aksjene (Voldgiftsdom 11. februar 2022 og Høyesterett 2023).

En rettskraftig dom som administrasjonen og styreflertallet i Mo industripark AS, enkelte politikere og enkelte næringslivsledere i Rana har valgt å overse. I voldgiftsdom (10. januar 2023) ble verdien av innløsningsaksjene satt til 400 millioner kroner.

CELSA Armeringsstål har siden dommen hatt NOK 400 millioner stående på klientkonto for å betale for aksjene. Men, Helgeland Industriutvikling har nektet å bidra til overføringen. Derfor har saken dratt ut i tid.

Disponeringer som er i strid med Mo industripark AS interesser

Endring i styresammensetningen

I mellomtiden har styreflertallet og administrasjonen i Mo industripark AS de siste to årene endret de økonomiske forutsetningene for bærekraftig drift. Derfor var det nødvendig å gjøre endringer under ekstraordinær generalforsamling 19. januar 2024.

Kort oppsummert for disse endringer er:

- Det forrige styreflertallet har gjort disponeringer som er i strid med Mo industripark AS interesser; et eksempel er salg av Mo industripark AS aksjer i MIP Miljøkraft AS til Helgeland Industriutvikling.

Transaksjonen utgjør en urettmessig overføring av verdier fra Mo industripark AS til Helgeland Industriutvikling AS som rammer Mo industripark både økonomisk og strategisk. Dette er også slått fast i en voldgiftsdom.

- Det forrige styreflertallet var i ferd med å gjøre nye disponeringer som ville bringe ytterligere skade til Mo industripark AS.

Celsa
Celsa Armeringsstål AS er norges største gjenvinningsbedrift, men kommer dårlig ut i Statnetts nye tariffsystem. (Foto: Linda Storholm)
Celsa Armeringsstål AS er Norges største gjenvinningsbedrift. (Foto: Linda Storholm/High North News)

- Helgeland Industriutvikling har ikke rettigheter under aksjonæravtalen. Det er bekreftet gjennom to forskjellige lagmannsretter og voldgiftsrett. Dette er grunnen til at eierne foreslo et nytt interimsstyre som ble vedtatt i tråd med aksjelovens alminnelige system; at flertallet av aksjonærene bestemmer.

Sakens bakteppe

Mo industripark AS, under det forrige styret, har forsøkt å presse CELSA Armeringsstål ut som aksjeeier. Dette med Helgeland Industriutviklings eneste stemme for. Saken pågår fortsatt.

Den er rimelig spesiell, gitt at CELSA Armeringsstål har dom for at de er rette eier av Helgeland Industriutvikling-aksjene, i tråd med den aksjonæravtalen Staten fikk utarbeidet ved Mo industriparks AS oppstart. En rekke rettsavgjørelser har funnet at dette er et overtramp.

Det forrige styreflertallet, nektet også at CELSA Armeringsståls erverv av Helgeland Industriutviklings aksjer skulle godkjennes av Mo industripark AS. Også dette har en rekke rettsavgjørelser funnet er et klart overtramp av styret.

Styreflertallet i Mo industripark AS har gjort vedtak om å tvangsutløse CELSA Armeringsstål og Øijord & Aanes som aksjonærer. I ledtog med Helgeland Industriutvikling, gikk de til søksmål mot sine egne eiere, og eneste rettmessige eiere for å få dette gjennomført (20. mai 2022).

Les også (teksten fortsetter):

At Helgeland Industriutvikling stemte for utløsning av CELSA Armeringsstål og Øijord & Aanes, ble senere stemplet som misbruk av Helgeland Industriutviklings formelle aksjonærposisjon i Voldgiftsretten (10. januar 2023).

Kapitalbehov

Det var aldri snakk om kapitalbehov før Helgeland Industriutvikling feilaktig ble ført inn som aksjeeier og fikk inn sine representanter i styret til Mo industripark AS. Likevel har Helgeland Industriutvikling gått til rettssak mot CELSA Armeringsstål og Øijord & Aanes for å få fastslått at aksjonæravtalen i Mo industripark AS etablerer en plikt for samtlige aksjonærer til å stemme for forslag om kapitalforhøyelser.

Voldgiftsretten (21 november 2023) skriver at Helgeland Industriutvikling har handlet i strid med Aksjonæravtalen 2.3 og lojalitetsplikten.

Dette gjelder a) Helgeland Industriutviklings støtte til forslagene om kapitalforhøyelse, b) deres utøvelse av aksjonærrettigheter i forbindelse med tvangsutløsningssaken og c) inngåelsen av opsjonsavtalen knyttet til erverv av aksjene i MIP Miljøkraft.

Voldgiftsretten anser disse forholdene som alvorlige. Det er viktig å minne om at ett av forslagene dreide seg om oppføring av Freyrs fabrikk der investeringene skulle beløpe seg til milliardbeløp.

Lån i hundremillionersklassen for å sikre nødvendige investeringer og vedlikehold

Hadde dette blitt vedtatt, ville Mo industripark AS påtatt seg betydelig risiko uten nødvendig sikkerhet for at det hadde blitt noe av prosjektet.

CELSA Armeringsstål og Øijord & Aanes har også tilbudt gjennom styret i Mo industripark AS lån i hundremillionersklassen for å sikre nødvendige investeringer og vedlikehold, og med mulighet for konvertering til aksjekapital slik at tilbakebetaling ikke ville blitt nødvendig. Dette ble avslått.

Hva gjelder utbytte som har blitt påpekt, utelater man informasjonen om at det ikke er sammenheng mellom låneopptakene og utbyttene. Eierne har aldri tatt ut mer utbytte enn hva det tidligere styret har foreslått.

Omdømme og samfunnsansvar

Vi registrerer at Helgeland Industriutvikling med tidligere styreleder og tidligere administrerende direktør i Mo industripark AS i spissen, med støtte fra enkelte politikere og administrasjon i Rana kommune, som også er medeiere i Helgeland Industriutvikling, velger å ignorere de mange rettsavgjørelser (fra tingrett, lagmannsrett, høyesterett og voldgift).

Samtidig som flere av de samme snakker ned CELSA Armeringsstål - en av regionens, Nordens og Europas sterkeste industriaktør - og som i tillegg har bred støtte fra de øvrige industribedriftene i Mo industripark.

Arve Ulriksen
Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo industripark. (Foto: MIP info)
Forhenværende administrerende direktør i Mo industripark, Arve Ulriksen, fikk spaken via en feilsendt epost. (Foto: MIP info)

Industribedrifter som til sammen eksporterte for 9,6 milliarder kroner i 2022. Verdiskapingen ved Mo industripark var på 5,4 mrd. kr i 2022. Likt som for omsetningen utgjorde dette om lag 50 prosent av verdiskapingen i Rana kommune.

Industribedriftene i Mo industripark er Ranas og Helgelands vekstmotor. Samtidig har noen av de største aktørene fått varsel om tvangsutkastelse grunnet en urimelig økning i tomteleien, opptil flere hundre prosent.

Hvordan kan et få antall aktører gjennom media få bidra til å svekke omdømmet til industrien i Rana? Vi minner om at det finnes to sider av en sak, og ber innstendig om at de unngår å øke konfliktnivået. Vi har tidligere invitert aktørene til dialog. Den invitasjonen står ved lag.

Vårt mål som eier i Mo industripark

Som eiere i Mo industripark AS har vi i alle år hatt som hovedmål at Mo industripark skal utvikle seg til det beste for etablert industri, ny industri og lokalsamfunnet, administrert av Mo industripark AS.

Vi mener at vi best lykkes med dette ved at Mo industripark AS eies av brukerne som sørger for verdiskapning i Rana og Helgeland.

Derfor har CELSA Armeringsstål, som nevnt i tidligere pressemeldinger, intensjon om å få flere industriaktører med på eiersiden så snart aksjene som Helgeland Industriutvikling i dag urettmessig disponerer, blir overført til CELSA Armeringsstål. Det er de som sørger for vekst.

Nå ønsker vi ro slik at vi kan fokusere på det vi er gode på i Rana. Samarbeid, industri og utvikling.

De siste dagers medieoppslag er skadelig for industrien i Rana, aktører i Mo industripark, omdømmet vårt i regionen og ikke minst ødeleggende for de nærmere 2900 ansatte som går på jobb hver dag og natt i Mo industripark. De gjør en fantastisk jobb.

Det er de som sørger for vekst i bedriftene, i Rana og i regionen. Utvikling skapes ved samarbeid og dialog. Men dialogen må skje med rot i hvem som faktisk er rette eiere av Mo industripark AS.

Les også:

Nøkkelord