Kronikk: Næring i Nordland

Nordland er fylket med alle muligheter mener Høyres førstekandidat i fylket. (Foto: Jorge Andrado/Wikimedia)
Kai Henriksen forteller hvordan han vil prioritere for at Nordland skal framstå som mulighetenes fylke.


Kai Henriksen forteller hvordan han vil prioritere for at Nordland skal framstå som mulighetenes fylke. 

Skal Nordland utvikle bærekraftige arbeidsplasser, er det avgjørende at satsningen på nye arbeidsplasser er målrettet – ikke vilkårlig.
Det er under dette punktet at fokuset på grønn industri og bærekraftig blå vekst gjør sitt inntog. Å tenke næringsutvikling i et miljøperspektiv er så fremtidsrettet som det kan bli. Som fylkespolitiker i et langstrakt og rikt fylke, er det med ihuga begeistring og stort håp at jeg ser næringslivsfloraen i fylket utvikle seg.

Vi har et utgangspunkt som er ganske unikt. På landbasis er Nordland det fylket som har størst vekst i eksportrettet næring. Vår naturrikdom legger til rette for næringer som pr i dag har et stort urealisert potensiale, også globalt. Nordland er velsignet med en variert næringsflora. Her finnes industri, landbruk, havbruk, fiske og en variert olje- og gassnæring med dertilhørende underleverandører. Her finnes kunnskapsarbeidsplasser og kraftindustri og her er en stadig økende turistnæring. Alle gir de arbeidsplasser. Alle gir de utvikling. Alle gir de en skatteinngang som bidrar til videre vekst og verdiskapning så vel som ivaretagelse av en velferdsstat.

Legger man til premisset om at samtlige næringer skal utvikle seg i en mer miljøvennlig retning, sier det seg nesten selv at Nordland fylke kan bli svært attraktivt for den som vil tenke – og handle – også ut fra en grønn agenda.

Vi har alle forutsetninger for å bli et foregangsfylke, særlig på dette området. Terrenget ligger der. Kartet er tegnet. Det er bare å begynne å gå. Gjør man en tenkt tredeling av fylket, ser man kjapt at næringsveiene er til dels differensierte. Loften, Ofoten og Vesterålen utmerker seg med havbruk og reiseliv. Bodø og Salten med kunnskapsrelaterte arbeidsplasser og Helgeland med en stor grad av industri og landbruk. Så har man også diverse grenseoverskridende næringer som til eksempel kraftindustri, der Ofoten stiller på en beskjeden tredjeplass, mens Helgeland og Salten briljerer med inntektsbringende kraftkommuner i fleng. Sammen gir de fylket mange bein å stå på.

Vi har bergverksindustri med mineralutvinning som er i kraftig vekst og for å utløse potensialet er vi nødt til å få fart i utbyggingen av både Ofotbanen, så vel som Dunderlandsbanen. Rike mineralforekomster gir grunnlag for ny næring. Både innen eksport, men også innenfor forskning, innovasjon og utdanning.

Næringsrettet forskning er en av regjeringens storsatsinger. På knappe to år har bevilgningene til næringsrettet forskning økt med nærmere 1,5 milliarder kroner. Næringsrettet forskning betyr rett og slett at forsknings- og utviklingsarbeidet skjer i bedriftene. Resultatet er at bedriftene blir mer nyskapende og utvikler nye og fremtidsrettede produkter og løsninger. Regjeringens satsing på næringsrettet forskning er svært godt mottatt i næringslivet og bidrar til å styrke norsk konkurransekraft.

Dette er altså noen av årsakene til at jeg ser positivt på fremtidig næringsutvikling i Nordland: Vi har en ressursrikdom å være bekjent av, en innovasjonsvilje det står respekt av, samt en kunnskapskapital å være stolt av. Mulighetsfylket er i ferd med å bli en realitet. Du kan bidra med din stemme. Nordland Høyre ønsker deg et riktig godt valg.

 

 

Tags