Kronikk: Må gjøre Nord-Norge attraktiv for verden!

- Nord-Norge må fremsnakkes og gjøres attraktiv for hele verden. Vi må ta imot folk og ønske dem velkommen, skriver fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø. (Foto: Pixabay).
Landsdelen vår bugner av ressurser, både i havet og på land. Men menneskene som bor og lever i nord er vår viktigste ressurs. Vi behøver flere nord-boere, skriver fylkesråd Ingelin Noresjø i Nordland.

 

Landsdelen vår bugner nesten over av ressurser, både i havet og på land. Men menneskene som bor og lever i nord, er vår viktigste ressurs. Og vi behøver flere nord-boere!

Skal vi legge grunnlaget for god velferd og et variert arbeidsliv i framtida, trenger vi flere hoder, flere hender og flere unge som vil satse i landsdelen vår. I dag har vi for få som kan gå inn i ledige jobber. NAVs bedriftsundersøkelse viser at vi i Nordland i dag kunne tilsatt ca. 3 000 flere i eksisterende bedrifter hvis vi hadde hatt bedre tilgang på arbeidskraft, og behovet vil øke i årene framover.  

Agenda Nord-Norges arbeidsmarkedsundersøkelse viser et behov for 25 000 nye arbeidstakere i Nord-Norge mot 2030. Spesielt gjelder dette innen helse/omsorg og bygg/anlegg, men også innen nisjer og spesialiserte tjenestenæringer. 

Hva kan vi gjøre – sammen?

Mye av samfunnsutviklingen styres av sentrale myndigheter, men samler vi oss regionalt, er det mye vi kan påvirke og endre. Det krever betydelig samarbeid og enighet om satsing.

Det er flere måter å jobbe på for å øke befolkningstallet og spesielt antall unge voksne: 

  • Ta i bruk hele arbeidsstyrken, ved å tilrettelegge for at flere som er utenfor arbeidslivet finner sin vei inn igjen
  • Utvikle attraktive lokalsamfunn hvor folk har lyst til å bo
  • Etablere nye kompetansearbeidsplasser, som møter behovet til unges utdanning, og som skaper ny vekst
  • Betydelig økt utdanningskapasitet for yrkesgrupper vi har mangel på; sykepleiere, lærere, helsefagarbeidere, fagarbeidere innen byggfag, og førskolelærere
  • Økt innvandring – fra EØS-land og andre verdensdeler

Fylkeskommunene har en opplagt pådriverrolle for å få til endring, og vi må bidra til mobilisering av gode krefter – næringsliv, kommuner, universitet, NAV, Innovasjon Norge, fagopplæring, Husbanken, fylkesmannen, frivillig sektor.

Attraktivitet

Attraktivitet ligger i bunn for hvor folk bosetter seg. For noen er attraktivitet knyttet til været og flyavganger til de store byene. For andre er det knyttet til eget hjemsted, røtter og familie. Fra flere bo- og flytteundersøkelser (SSB) vet vi at den viktigste årsaken til flytting er arbeid.

Telemarksforsking har laget et attraktivitetsbarometer for Nordland. De peker på at den negative flyttebalansen bl.a. skyldes små og isolerte arbeidsmarkeder og store avstander, men antyder også muligheter for vekst, både når det gjelder næringsutvikling og befolkningsvekst. Her beskrives begrepene bedriftsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet, som henger sammen. Vi kan ikke lenger snakke om næringsutvikling isolert, uten å se det i sammenheng med gode lokalsamfunn og attraktivitet. Fylkeskommunens støtte til lokalutviklingsprosjekter og bolystprosjekter sammen med organisasjoner og kommuner har da også lagt vekt på denne helheten. Nordland fylkeskommune har også initiert en bykommunesatsing for at byene våre skal bli mer attraktive for bosetting og bedriftsetableringer, og vi har en bevisst politikk for et kvalitativt godt desentralisert kulturtilbud.

Tilflytting og rekruttering.

Nordland fylkeskommune har blant annet satset mye på prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet" for å få dem som flytter hit til å bli boende, til å trives, til å ta med seg familien og bli aktive i lokalsamfunnene våre. Det er satset på gode og fleksible norskopplæringstilbud, nye utdanningstilbud og ulike mentorordninger.

Karrieresentrene har bygd opp kompetanse om innvandrere slik at de kan få godkjent sin utenlandske utdanning og komme i jobb. Innvandrere starter oftere egen bedrift enn norskfødte, og det har vært etablert kurs og veiledning for disse.

Flere kommuner har fått tilbake gamle håndverkspesialiteter, de har fått nye spisesteder og nye alternative helsetilbud, som nordlendingene har lært seg å sette pris på. Husbanken har sammen med mange kommuner satset på nye typer boliger for tilflyttere. Flere kommuner har utviklet generelle velkommenordninger til alle tilflyttere.

Det tar lang tid å endre strukturelle forhold.  Vi trenger en politikk som tør å ta noen vanskelige valg, f.eks. i forhold til kommunikasjoner, bypolitikk og innvandring. Fylkesrådet og fylkestinget (i Nordland – red. anm.) tar hele tiden slike valg. Nå venter vi spent på hvilke nye virkemidler vi får når Stortinget skal behandle nye oppgaver til høsten.  

Uansett må alle vi som bor i Nord-Norge jobbe for å framsnakke landsdelen vår og ta godt imot alle som vil komme hit og leve og arbeide her!Tags