Debattinnlegg: Hvor og hva skal vi bygge og utvikle i Nordland fremover?

Bodø
Nå skal Nordland fylkeskommune sammen med kommunene, regionale myndigheter, næringslivet og andre sektorer, lage en helhetlig plan for arealforvaltning for hele Nordland fylke. (Foto av Bodø: Ernst Furuhatt)

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Alle meninger og oppfatninger er forfatterens egne.

Nå skal Nordland fylkeskommune sammen med kommunene, regionale myndigheter, næringslivet og andre sektorer, lage en helhetlig plan for arealforvaltning for hele Nordland fylke. Arbeidet innebærer at vi må ta stilling til hvor og hvordan vi skal bygge og bo, og hva vi skal bevare.

Mange hensyn å ta

Fylkesrådet ser på helhetlig arealforvaltning som et sentralt verktøy for å få til ønsket omstilling og samfunnsutvikling i fylket.

Helhetlig arealforvaltning er komplekst. Det grønne skiftet bringer flere muligheter til Nordland. Samtidig som det krever avklaringer og samordning på tvers av kommunegrenser og interessefelt, hvor hensynet til klima, natur og økonomisk og sosial bærekraft må avveies.

Derfor er det foreslått tre innsatsområder for planarbeidet – arealforvaltning i det grønne skiftet, bærekraftig arealforvaltning og attraktive samfunn og arealforvaltning i kystsonen.

Når det lages regionale planer i tråd med plan- og bygningsloven, lages det et planprogram som skal gi rammer for det videre planarbeidet (planprogram for regional plan for arealforvaltning). Dette kalles ofte en “plan for planen”, og er nå ute på høring.

Ønsker innspill

For å få til en god planprosess, ønsker fylkeskommunen særlig innspill på:  

  • Om innsatsområder og problemstillinger planarbeidet tar opp er relevante for mulighetene og utfordringene i arealforvaltningen i Nordland
  • Om det er det annen kunnskap eller utredninger som bør innhentes, eller legges til grunn som en del av planarbeidet
  • Opplegg og metoder for medvirkning
  • Kommuner og regional forvaltning som ønsker å delta i arbeidsgrupper
  • Andre som vi delta på temamøter eller på annen måte bidra inn i arbeidet

Frist 2. april

Frist for å gi innspill til planprogrammet er 2 april 2024. Følg med på prosessen, gi innspill og hent mer informasjon på våre nettsider www.nfk.no/rpa.

Nå settes rammer for utvikling av Nordland for årene framover. Les mer på pågående regionalt planarbeid på www.nfk.no under menypunktet Planer og planlegging.

Les også:

Nøkkelord