Forskningssenter for samfunnsfag ønskes velkommen i nord

The County Councilors of Troms and Nordland respectively, Willy Ørnebakk (right) and Tomas Norvoll (left) support Nord University Rector Bjørn Olsen’s (center) ideas of a potential center for social science research in Northern Norway. (Photos: Nordland County, Nord University and Troms County)
- Bjørn Olsen peker på noe svært viktig – økt fokus på nord må følges opp på alle samfunnsområder, også forskning, sier fylkesrådslederne i Nordland og Troms.


- Bjørn Olsen peker på noe svært viktig – økt fokus på nord må følges opp på alle samfunnsområder, også forskning.

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (A), mener rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet tar opp viktige problemstillinger i sin kronikk i High North News onsdag. Ørnebakks kollega i Nordland, Tomas Norvoll (A), støtter også Olsens tanker. 

- Dette er tanker som er helt i tråd med fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, og vi ønsker selvsagt et senter for samfunnsforskning velkommen, svarer fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll. 

Et arktisk næringsliv

"Mest av alt trenger vi et arktisk næringsliv. Et lønnsomt, tilpasningsdyktig og bærekraftig næringsliv. Næring og industri er det som til syvende og sist vil levere det økonomiske grunnlaget for bredere utvikling.

En måte å håndtere denne utfordringen på kunne være å etablere et senter for arktisk samfunnsfaglig forskning og utvikling, med fokus på å adressere muligheter innenfor en mer tverrfaglig tilnærming", avsluttet Bjørn Olsen sin kronikk.

Økt fokus må følges opp

- Bjørn Olsen har helt rett når han peker på at det økte fokuset på nordområdene må følges opp – også på forskningsområdet og innenfor samfunnsforskningen. Tverrfaglighet er viktig, og blir viktigere, dette er tanker jeg støtter fullt ut, sier Willy Ørnebakk til HNN.

Han deler også Olsens tanker om det verdifulle i brede samarbeid, og mener det finnes mange gode eksempler allerede.

Eget senter en mulighet

- Det foregår mange gode samarbeidsprosjekter som det bør være mulig å bygge videre på, kanskje gjennom et eget senter, som Olsen nevner som en mulighet.

Fylkesrådslederen i Troms er likevel ikke helt på linje med rektoren i Bodø når det gjelder synet på hjerneflukt fra landsdelen, som Olsen beskriver i kronikken.

- Jeg synes faktisk det skjer utrolig mange spennende og utviklende ting også innenfor innovasjon. Tallene er ikke så gale når vi ser på hvem som har tatt utdanning i nord og som blir værende, som finner arbeid i nord, mener Ørnebakk.

Løse egne utfordringer

Han mener at etableringen av universitetene i Nord-Norge, flyttingen av polarforskningsmiljøet fra Oslogryta og etableringen av tannlegeutdanning i nord viser at nøkkelen ligger nettopp der: At regionen må utdanne egne folk i stor grad.

- Det må bli det unisone kravet fra nord, at vi må få mulighetene til å finne svar på våre egne utfordringer selv. Løsningene ligger hos oss selv, og vi må ha institusjonene på plass her, sier Willy Ørnebakk.

Noen rare tall

- Men det er et paradoks, at mens næringslivet sies å "gå så det griner", så svikter likevel befolkningstilveksten i nord?

- Det er noen litt rare tall der nå ja, som vi må ta på alvor, og som Bjørn Olsen peker på.

Vi ser vel at innflyging av arbeidskraft kan representere et problem, at det lages turnuser som vi kjenner som "nordsjøturnus", og som ikke bygger opp om bosetting og vekst i befolkningen. Det er jo også problemstillinger vi er kjent med historisk sett, fra f. eks. Forsvaret – beordringssystemer og spørsmål om arbeid for ektefeller.

Deler Olsens ønske

Hva som egentlig er bakgrunnen for denne utviklingen er viktig å ta rede på, utvilsomt, og det henger sammen med det jeg sier om økt fokus på alle områder av samfunnet. Sa ja, jeg deler absolutt Bjørn Olsens ønske om økt forskingsinnsats i nord, også innenfor samfunnsfagene, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms.


Tverrfagligheten viktig

Tomas Norvoll slutter seg også til Nord universitetsrektorens tanker.

- Dette er spennende tanker fra Bjørn Olsen. Det treffer fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle veldig godt. Det er jo nettopp derfor vi har satt det å klatre høyre opp på verdikjeden på dagsorden. Vi må skape flere bedrifter som 2017-gasellevinnerene LetSea, der råvarer i nord bidrar til å skape kompetansearbeidsplasser i nord. 

Norvioll peker også på at et senter for samfunnsforskning, kanskje som en videreutvikling av det som allerede skjer i og rundt Nordområdesenteret, er svært velkomment. 

- Jeg har veldig sans for Bjørn Olsens understreking av det tverrfaglige, sier Norvoll. 


Må treffe arbeidslivets behov

- I tillegg til det er det nettopp derfor vi i Nordland har tatt to grep i den videregående skolen. Vi skal treffe arbeidslivets behov med våre videregående tilbud. Vi trenger flere som tar studiespesialiserende og studieforberedende fag. I nord trenger vi flere leger, sykepleiere, ingeniører for å nevne noen.

I tillegg til det har vi arbeidet svært mye med økt gjennomføring i Nordlandsskolen. Det er derfor bra og riktig at ungdommene i Nordland i fjor, for første gang, gjennomfører omtrent som landsgjennomsnittet, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland..  

 Nøkkelord