Enighet om konsultasjonslov for Sametinget

Aili Keskitalo (t.v.) og Monica Mæland er fornøyde med forslaget til ny konsultasjonslov for Sametinget. (Foto: Linda Storholm og Nærings- og fiskeridepartementet).
Sametinget, Norske Reindriftsamers Landsforbund og regjeringen er enige om et lovforslag om konsultasjonsregler.


Sametinget, Norske Reindriftsamers Landsforbund og regjeringen er enige om et lovforslag om konsultasjonsregler.

- Klare regler for konsultasjoner vil kunne føre til mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene. Jeg er glad for at vi nå er enige om å lovfeste konsultasjonsordningen i et eget kapittel i sameloven, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra departementet.


Mål om enighet om tiltak

- Reglene er viktig for at både Sametinget og andre samiske interesser kan være med å utforme og bestemme framtidens betingelser for samisk språk, kultur, næringer og samfunnsliv, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Konsultasjonsordningen skal sikre at Sametinget og samene får ta del i beslutningsprosesser i saker som kan få betydning for dem.

Konsultasjoner skal gjennomføres med målsetting om å oppnå enighet om foreslåtte tiltak.

Regjeringen foreslår nå å gi overordnede regler om konsultasjoner i et eget kapittel i sameloven.


Videreføring av dagens regler

Det er i all hovedsak snakk om å videreføre reglene i dagens Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt regjeringens forslag til lovregler til Sametinget for behandling i Sametingets plenum i juni.

Hvis Sametingets plenum slutter seg til forslaget, legger regjeringen opp til å fremme forslaget for Stortinget i slutten av juni.

- Vi har gode erfaringer med dagens konsultasjonsordning. Konsultasjonsordningen er et av de viktigste verktøyene i samepolitikken.


Vil unngå uklarheter

Samtidig er det noen ganger uklart hva vi skal konsultere om, og hvordan konsultasjonene skal gjennomføres. Det vil regjeringen gjøre noe med, sier Monica Mæland.

Lovforslaget presiserer at Sametinget ikke har konsultasjonsrett etter reglene i sameloven i saker hvor Sametinget har innsigelsesadgang etter plan- og bygningsloven, inkludert i saker etter energi- og vassdragslovgivningen.

Her vil innsigelsesordningen som helhet ivareta de samme hensynene som konsultasjonsordningen, og vi unngår lag-på-lag prosesser. Konsultasjonsreglene er også avgrenset mot saker om statsbudsjettet.


Sikrer større klarhet 

- Vi har nå fått etablert en større klarhet i hvordan et av de viktigste verktøyene i samepolitikken skal brukes. Konsultasjonsreglene sikrer at Sametinget og andre direkte berørte samiske interesser deltar for å oppnå enighet om beslutninger som er av betydning for oss, sier sametingspresident Keskitalo i en pressemelding.

Konsultasjonsplikten for kommuner og fylkeskommuner blir forankret i loven slik at det gis rom for ulike måter å ivareta konsultasjonsplikten på, utfra erkjennelsen av at det er stor variasjon mellom kommuner i størrelse, kompetanse og deltakelsesformer fra samiske interesser.

- Med lovfestingen av kommunenes og fylkeskommunenes konsultasjonsplikt styrkes også grunnlaget for samarbeid mellom samiske interesser, kommuner og fylkeskommuner. Loven legger opp til at denne konsultasjonsplikten kan ivaretas på ulike måter og jeg ser derfor fram til gode prosesser om dette til beste for en lokal, regional og samisk samfunnsutvikling, sier Keskitalo.
Tags