Cold Response 2022: 35 000 soldater fra 26 land på militærøvelse i nord

Cold Response 2020.

Kystjegerne og KV Bison i samtrening under øvelse Cold Response 2020. Her trener de på bording av fartøyer. (Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret)

– Dette vil bli den største norskledede øvelsen gjennomført i Norge siden 80-tallet, sier Preben Aursand, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter. Storparten av aktiviteten skal foregå i Nord-Norge.  

Cold Response er en norskledet vinterøvelse som holdes annethvert år med NATO-allierte og partnerland. Årets storstilte utgave er lagt til mars og tidlig april. Bekreftede deltakere er 23 NATO-land - av alliansens totalt 30 medlemmer - samt Finland og Sverige som partnerland. I tillegg vil store deler av det norske totalforsvaret være i sving de neste månedene.

Den største delen av øvingsaktiviteten vil foregå i Nord-Norge. Aktiviteten i sør vil i hovedsak gå på opptrening før forflytning av styrker og logistikk – altså mottak av allierte styrker og personell, forteller Aursand ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til High North News.

Preben Aursand.

Preben Aursand, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter. (Foto: Brynjar Stordal / Forsvaret).

Preben Aursand, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Brynjar Stordal / Forsvaret)

I nord vil øvelsen foregå fra Bodø til Porsangermoen – primært mellom Nordkjosbotn og Narvik, både langs E6 og kysten.

 – All aktivitet øst for Tromsø vil foregå i mindre avdelinger, sier han.

Store dimensjoner

Deltakelsen på Cold Response 2022 tangerer altså størrelsen på militærøving i norsk regi fra 40 år tilbake i tid. Den er også over dobbelt så stor som Cold Response 2020, med 16.000 soldater fra ti land. 2020-utgaven ble dessuten avsluttet midtveis grunnet koronapandemien.

I skala overgår den likevel ikke NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 – som Norge var vertsnasjon for i 2018. Da deltok 50.000 soldater fra 31 allianse- og partnerland. Trident Juncture holder dermed fortsatt rekorden som største militærøvelse på norsk territorium siden 80-tallet, men da under NATOs felleskommando.

Den foregikk i Midt- og Øst-Norge, men inkluderte også øvingsoperasjoner opp mot Tromsø og Alta.

Hva er bakgrunnen for at Cold Response 2022 blir så stor?

Vi inviterer til øvelsen hovedsakelig innenfor rammen av NATO, og størrelsen på deltakelsen går på interessen fra våre allierte og partnere. I tillegg legges annen øvelsesaktivitet under Cold Response, svarer Aursand.

Han viser til at samordning av øving er kostnadsbesparende med hensyn til operativ effekt – og jo flere deltakere, jo bedre samtrening innen alliansen. Konkret er Cold Response øvelsesparaply for sertifiseringsøvelsen Brilliant Jump til NATOs hurtige reaksjonsstyrke, kalt Very High Readiness Joint Task Force. Denne øvelsen begynner i Sør-Norge nå i januar.

USA og Storbritannia

USA og Storbritannia vil stå for den største andelen av allierte styrker, forteller han.

En del av Norges forsvarskonsept er å tilrettelegge for alliert mottak dersom en krise skulle oppstå.

Preben Aursand, talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter

Det britiske hangarskipet HMS "Prince of Wales" skal delta på øvelsen, kunngjorde Royal Navy i en pressemelding 11. januar. Ventet til øvelsen er også det amerikanske hangarskipet USS "Harry S. Truman" med støtteskip, meldte VG samme dag. Denne flåtegruppen øvde i nordlige farvann under Trident Juncture 2018.

For tiden er USS "Harry S. Truman" øst i Middelhavet, ledsaget av den norske fregatten KNM "Fridtjof Nansen". I lys av Ukraina-konflikten, er fartøyene del av en amerikanskledet forsikring til NATO-land i regionen. Trolig grunnet denne usikre situasjonen, kan ikke Aursand per nå bekrefte til High North News at hangarskipet vil delta på Cold Response 2022.

Dynamiske deltakertall

Samtidig som interessen for å være med på Cold Response 2022 er storstilt, vil antall deltakerland og soldater være dynamiske inn mot oppstarten i mars, understreker Aursand. Opprinnelig ventet Forsvaret 45.000 soldater til øvelsen, meldte Nordlys i januar 2021.

Dette er tall som endrer seg fram mot øvelsen av naturlige årsaker. De er knyttet til nasjonale prioriteringer og budsjettene til de ulike landene. Mange faktorer spiller inn – også koronarestriksjoner og den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, sier han.

Forsvaret tar mange grep for å minimere smitterisikoen ved øvelsen – og samarbeider tett med sivile helsemyndigheter og lokale myndigheter der aktiviteten skal foregå.

Norske myndigheter tar pandemien på alvor, og har satt en rekke krav til allierte før vi i det hele tatt kan ta imot personell. Alle deltakerne skal blant annet være fullvaksinerte eller nylig ha gjennomgått covid-19. Dette kan også påvirke tallene underveis, utdyper Aursand.

Uss Harry S. Truman under øvelse Trident Juncture 2018.

USS "Harry S. Truman" under øvelse Trident Juncture 2018. (Foto: Oda Linnea Brekke Iden / Forsvaret)

Arktisk vinterkompetanse

Allerede nå fasiliteter Forsvaret for kursing og sertifisering av alliert personell for å håndtere klimaet her i nord, forteller Aursand og fortsetter:

Dette er svært viktig – og en del av Norges forsvarskonsept, herunder å tilrettelegge for alliert mottak dersom en krise skulle oppstå.

Et spesielt trekk ved Cold Response 2022, ifølge ham, er at den retter seg særlig mot øving på amfibieoperasjoner, også kalt landgangsoperasjoner. I disse kombineres sjøforsvar, luftforsvar og landforsvar.

I denne øvelsen er det mer fokus på forsvarsgrenene sjø og luft enn under tidligere øvelser. Ved alliert forsterkning av Norge er sjø- og luftveier sentrale for ilandsetting av styrker. Å beherske overgangene mellom områdene sjø, luft og land er viktig, skildrer han.

Samlet sett vil øvelsen omfatte 14.000 landstyrker, 13.000 sjøstyrker på fartøy og 8000 luftstyrker og stab, ifølge Forsvaret. Norge har informert om storøvelsen og invitert observatører fra alle medlemsland i Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), inkludert Russland.

Med dette følger Norge bestemmelser i Wien-dokumentet – en avtale mellom OSSE-stater om tillitsbyggende tiltak på det militære feltet.

Artikkelen er oppdatert etter nye opplysninger om svensk deltakelse.

Fakta om Cold Response 2022

  • Cold Response er en norskledet militær øvelsesserie som holdes annethvert år med NATO-allierte og partnerland. 2022-utgaven skal foregå i mars og april, under kommandoen til Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.
  • 35.000 soldater fra 26 land (inkludert Norge) vil delta. Dermed blir dette den største norskledede øvelsen på norsk territorium siden 80-tallet. Samtidig er Trident Juncture 2018 i NATO-regi den absolutt største øvelsen holdt i Norge siden samme tiår.
  • De 23 NATO-landene som sender styrker til øvelsen er USA, Canada, Danmark, Storbritannia, Frankrike, Belgia, Nederland, Italia, Hellas, Tyrkia, Tyskland, Spania, Polen, Tsjekkia, Ungarn, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovenia, Kroatia, Montenegro og Nord-Makedonia. I tillegg kommer partnerlandene Finland og Sverige.
  • Allerede fra høsten 2021 har allierte styrker ankommet Norge for trening og forberedelser til øvelsen.
  • Øvelsen vil foregå i Nord-, Midt- og Sørøst-Norge – med nordlig hovedvekt. I nord skal det øves fra Bodø til Porsangermoen.

Kilder: Forsvaret og NATO

Les også:

Nøkkelord