Anbefaler redaktørplakaten for BarentsObserver

Barentssekretariatet får etter all sannsynlighet ny leder neste uke. (Foto: Linda Storholm)
En utredning om framtidig driftsmodell for BarentsObserver anbefaler store endringer i driften av nettavisen.
En utredning om framtidig driftsmodell for BarentsObserver anbefaler store endringer i driften av nettavisen. 

Utredningen er gjort av tidligere sjefredaktør Thor Woje, og konkluderer blant annet med at avisen bør ledes av en ansvarlig redaktør på Redaktørplakatens vilkår. 

Se hele forslaget nederst i saken. 

Woje anbefaler en omorganisering av driften, anbefaler at avisen fortsatt organiseres innenfor Barentssekretariatet, men som en egen avdeling ledet av en ansvarlig redaktør med personal- og arbeidsgiveransvar overfor egen stab. En redaktør bør ansettes av styret, og rapportere direkte til styret, ikke til daglig leder slik situasjonen er i dag. 

Styreleder Stig Olsen sier at forslaget vil bli behandlet både grundig og seriøst, og at det skal opp til behandling under styremøtet 23. oktober. 

Han presiserer at personalsaken mot  redaktør Thomas Nilsen som fikk avskjed i går, er håndtert uavhengig av utredningen som er gjennomført. 

Les også: Redaktøren i BarentsObserver må gå på dagen


Her er hele forslaget til ny organisering slik det er oppsummert i utredningen: 
 1. BarentsObserver etableres som en selvstendig redaksjon og organiseres som en egen avdeling innenfor Barentssekretariatet.
 2. Redaksjonen ledes av ansvarlig redaktør som ansettes på Redaktørplakatens vilkår.
 3. Ansvarlig redaktør ansettes av styret i Barentssekretariatet som utgiverselskap og rapporterer direkte til styret.
 4. Ansvarlig redaktør ansetter øvrige redaksjonelle medarbeidere og har personalansvar for disse. Ansettelseskontrakter tydeliggjør redaksjonelt arbeidsområde.
 5. Det utarbeides eget avdelingsbudsjett for BarentsObserver som inkluderer midler til reiser, frilansinnkjøp og utviklingsarbeid. Budsjettet vedtas som en del av virksomhetens totalbudsjett som daglig leder står ansvarlig for.
 6. Daglig leder i Barentssekretariatet og ansvarlig redaktør skal som arbeidsgiverrepresentanter tilstrebe et godt samarbeidsklima og bidra til at virksomhetens samlede interesser ivaretas på best mulig måte.
 7. Ansvarlig redaktør har møte- og forslagsrett i styret i saker som direkte angår eller berører BarentsObserver.
 8. Redaksjonelle medarbeidere kan påta seg arbeidsoppgaver for sekretariatet som ikke strider mot redaksjonell integritet. Slike oppgaver skal godkjennes av ansvarlig redaktør.
 9. Ansvarlig redaktør og redaksjonelle medarbeidere som deltar på møter med eksterne aktører i regi av Barentssekretariatet, skal ha en avklart rolle for alle tilstedeværende.
 10. BarentsObserver driftes innenfor vedtatt formålsbeskrivelse. Redaktøren utarbeider et redaksjonelt program som inngår i Barentssekretariatets årlige virksomhetsplan styret får seg forelagt og senere framlegger for Representantskapet. Redaksjonens aktivitetsplaner diskuteres og evalueres årlig i styret og kan naturlig knyttes til budsjettbehandlingen.  BarentsObserver inngår som et eget kapittel i Barentssekretariatets årsmelding.
 11. Organisasjonsendringen er så betydelig at det vil være naturlig å fristille dagens medarbeidere knyttet til redaksjonen og lyse ut rene redaksjonelle stillinger. Først tilsetter styret ansvarlig redaktør, deretter tilsetter redaktøren redaksjonelle medarbeidere i tråd med bemanningsplan og stillingshjemler.
 12. Eierne gjennomgår Barentssekretariatets styringsstruktur for å klargjøre roller og funksjoner.


Tags