19 fylker skal bli 10 regioner, og dette skal de drive med

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener Norge er tjent med å deles inn i 10 regioner, ikke 19 fylker som i dag. (Illustrasjon: Google/Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor)
De oppgavene som i dag ligger til fylkeskommunene skal videreføres i de folkevalgte regionene, unntatt de oppgavene som kommunene overtar i kommunereformen.


De oppgavene som i dag ligger til fylkeskommunene skal videreføres i de folkevalgte regionene, unntatt de oppgavene som kommunene overtar i kommunereformen.

Om ett år skal regjeringen legge fram hvordan den geografiske inndelingen av de nye regionene blir, og hvordan innholdet i regionreformen skal være. 

Etter at fylkene innen 1. desember har gjort sine vedtak om sammenslåing den ene eller andre veien, eller overhodet ikke, skal regjeringen se på hvordan den endelige strukturen skal bli. Regionstrukturen skal vurderes ut fra de målene som er satt for reformen og de kriteriene som er lagt til grunn for regioninndeling.


Tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen 

Stortinget har vedtatt at Norge fortsatt skal ha tre folkevalgte nivå.

- Vi følger opp vedtaket og legger nå grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).  Han la i dag fram stortingsmeldingen om regionreformen, og mener tiden er overmoden for større og mer funksjonelle regioner.

Regionreformen er en av flere reformer som skal ruste landet for utfordringene i dag og i framtiden. I juni 2015 ba Stortinget om en stortingsmelding om nye oppgaver til større regioner, og større regioner ble framhevet som en forutsetning for en forsterket rolle og nye oppgaver. 

Regjeringen foreslår nå at de nye regionene skal få et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen i sin region. Det er foreslått flere tiltak som skal styrke regionene som premissleverandører for sin egen utvikling, og for å gjøre samordningen mellom kommune, region og stat bedre. 


Kommunene får mer å gjøre

De oppgavene som i dag ligger til fylkeskommunene skal videreføres i de folkevalgte regionene, med unntak av oppgaver som kommunene skal overta som en del av kommunereformen. 

Innenfor området infrastruktur skal dagens modell for veiansvar mellom stat og fylkeskommune videreføres, regionene skal være en vesentlig veieier med ansvar for dagens fylkesveier.

Det er foreslått at ansvaret for ordningen med tilskudd til private flyplasser skal overføres til de nye regionene som har slike lufthaver, dette vil gi bedre mulighet til å se regionens transporttilbud i sammenheng og gjøre avveininger mellom forskjellige transporttiltak. Det skal i tillegg utredes om ordningen med kjøp av innenlands flyruter kan overføres til regionene. 
Det skal utredes om de nye regionene kan få et koordineringsansvar for utbygging av digital infrastruktur. 


Mer regionalt ansvar for næringsutvikling

De nye regionene får ansvaret for utformingen og oppfølgingen av oppdraget til de nasjonale virkemiddelaktørene for forskning, innovasjon og næringsutvikling. De nasjonale virkemiddelaktørene må samtidig tilpasse seg de nye regionene, og forslaget legger til grunn at en folkevalgt region også blir en region for regionale forskningsfond. 

Regjeringen ser det ikke som aktuelt å overføre landbruksoppgaver fra fylkesmennene og til de nye regionene. Derimot foreslås det et toårig forsøk, hvor en region gis ansvaret for regionale næringsprogram for landbruket som fylkesmannen forvalter i dag. Forsøket skal vise om det er mulig å utvikle en forvaltning som tarhensyn til gjennomføring av en nasjonal landbrukspolitikk samtidig som det åpnes for økt innflytelse fra et regionalt folkevalgt nivå. 


Kulturpolitikken blir regional

Innen kulturpolitikk er det planlagt et større regionalt handlingsrom enn i dag, som kan være grunnlag for mer helhetlige vurderinger på tvers av politikkområder. Hvordan tilskuddene innen kulturområdet forvaltes skal gjennomgås med tanke på å overføre mer til et regionalt folkevalgt nivå.
Kulturdepartementet skal også gå gjennom ansvarsforhold og finansiering av institusjoner og tiltak som i dag har delt finansiering, målet er å overføre flere oppgaver og mer ansvar til regionene. 


Friluftsansvar 

Innen klima og miljø vil regjeringen at fylkesmannen fortsatt skal ha de største klima- og miljøoppgavene, men at ansvaret innen friluftsliv overføres til regionene. Når det gjelder fylkesmannens ansvar for statlig eide og sikrede friluftsområder skal det vurderes om ansvaret for disse skal overføres til regionene. 

Riksantikvaren skal rendyrkes som et direktorat, flere av oppgavene som i dag ligger til Riksantikvaren skal derfor overføres til regionene, både oppgavene knyttet til Kulturminneloven og og ansvaret for forvaltningen av de automatisk fredete kulturminnene. Regionene får også ansvar for forvaltningen av fredete bygninger i statlig eie, men særdeles viktige bygninger er det fortsatt Riksantikvaren som skal ta ansvar for. Tags