Varsko her! Det sprenges for stordrift på Nesna

Sprengningsarbeidene er i full gang i Langsetvågen på Nesna, der Mo industripark og Westcon Helgeland forbereder opphugging av gamle oljeplattformer, dypvannskai, svære tørrdokker, gjestekontorer og felles brakkerigger. (Foto: MIP).
Opphugging av gamle oljeplattformer, dypvannskai, svære tørrdokker, gjestekontorer og felles brakkerigger – det er «Nye Nesna».

 

Opphugging av gamle oljeplattformer, dypvannskai, svære tørrdokker, gjestekontorer og felles brakkerigger – det er "Nye Nesna".

I Langsetvågen i Nesna – Westcon Helgeland og Mo industriparks (MIP) nye storsatsing – er man allerede i full gang med å etablere et nytt, stort industriområde.


Hugging av borerigger

Sprengningsarbeidet er i full gang for nye kaianlegg, og forberedelser for demontering – eller skroting – av gamle borerigger og for alle slags fasiliteter som brakkerigg, vannforsyning og nettanlegg etc.

Steinen som sprenges ut for øyeblikket bukles som fundament for brakkeriggen.

Markedssjef Jan Gabor ved MIP forteller at en av grunnene til at man planlegger å gå løs på dette med bl.a. skroting av oljerigger er at verdens reneste skrapjernverk, Celsa Armeringsstål AS, i "bakgården" - i Mo i Rana.


Verdens reneste anlegg

- I samarbeid med Celsa kan vi tilby verdens reneste anlegg for skroting av alle stålkonstruksjoner, sier Gabor.

Mo Industripark AS og Westcon Group AS samarbeider om å utvikle Langsetvågen, og har kjøpt arealet av Nesna Kommune. Westcon Helgeland eier områdene som benyttes for skips- og det planlagte riggvedlikeholdet, mens MIP AS eier tilliggende industriområde. Her skal det legges til rette for ny aktivitet. Og både planer og dimensjoner er store.


Langsetvågen industripark

  • Nye næringsarealer til industri, lager og hotell/overnatting for arbeidere
  • Nye kai- og havneområder i sjø blant annet for rigger/plattformer til kai og opplag
  • Sjøareal for oppankring av rigger/plattformer
  • Småbåthavn med tilhørende anlegg i Langsetvågen
  • Oppfylling i Langsetvågen og Engentjønna med overskuddsmasser fra opparbeiding av næringsarealer. Det vil bli vurdert å regulere fyllingsarealene til dyrka mark, lager, parkeringsplass ol.
Slik kan det bli på Langsetvågen - hvis alt går etter Mo industriparks og Westcon Helgelands planer.
Slik kan det bli på Langsetvågen - hvis alt går etter Mo industriparks og Westcon Helgelands planer.

En miks av næringer

I fase 1 av prosjektet ligger tørrdokker på henholdsvis 160 x 36 meter og 150 x 120 meter. Her blir kilometerlange kaianlegg.

- Mye av tankegangen bak Langsetvågen er at den ikke er rettet kun mot en næring, men mot flere. Den er åpen for å serve flere næringer – marin, maritim, olje- og gass og dessuten landbasert aktivitet av flere slag, forteller Gabor.


Hydrogen og LNG

Han forteller også at de følger nøye med på hva slags drivstoff og drivverk de store skipene etter hvert får – med tanke på at Langsetvågen vil kunne være et svært aktuelt sted for fyllestasjon for hydrogen og/eller LNG.

- Vi har dessuten, for en tid tilbake, gjort mulighetsstudier for etablering av en fiskeforfabrikk der. Det aktuelle prosjektet ble det ikke noe av, men mulighetene ligger der, forteller Jan Gabor.

Gabor vil gjerne fremheve de lokale ringvirkningene rundt prosjektet, og det unike som ligger i kombinasjonen av kompetanse mellom de ulike miljøene.


Smolt, CO2 og alger

- I tillegg til det som er nevnt kan det lages scenarioer omkring smoltproduksjon og landbasert oppdrett, CO2 kan brukes til algeproduksjon, og det kan lages mellomlager for CO2.

Vi har også tenkt i retning av miljøstasjon sett i lys av muligheter knyttet til sirkulær økonomi hvor bruk av organisk avfall kan brukes eksempelvis til biogassproduksjon, og ikke minst blir Langsetvågen en fremskutt posisjon for flere av selskapene som er etablert innenfor Mo industripark allerede.


Første gang utenfor Rana

Etableringen i Langsetvågen på Nesna er Mo industriparks første etablering utenfor Rana.

Totalt er MIP og Westcons planlagte investering i prosjektet på over 50 millioner kroner, og det vil gi store lokale ringvirkninger på Nesna.


Tags