Trafikken langs NSR dobles mens Russland forsøker å senke krav til isklassifisering

Teekay LNG Carrier on the Northern Sea Route assisted by a Rosatom nuclear icebreaker // Et LNG-skp fra Teekay får assistanse av en atomdrevet isbryter fra Rosatom. (Foto: Teekay)
Teekay LNG Carrier on the Northern Sea Route assisted by a Rosatom nuclear icebreaker. (Photo: Courtesy of Teekay) // Et LNG-skp fra Teekay får assistanse av en atomdrevet isbryter fra Rosatom. (Foto: Teekay)

Russiske transportmyndigheter forventer dobling av transportvolumet langs den nordlige sjøruten (NSR) i 2018 sammenlignet med året før. Mer enn 17 millioner tonn last forventes fraktet langs NSR i løpet av inneværende år.

Skipstrafikken langs den nordlige sjøruten (NSR) i Russland nådde en milepæl gjennom årets 11 første måneder, da hele 15 millioner last ble fraktet langs NSR. Russiske myndigheter forventer at mer enn 17 millioner tonn skal transporteres langs NSR i løpet av 2018, i følge visetransportminister Jurij Tsvetkov. Det er  nær en dobling av fjorårets volum på 9,7 millioner tonn langs ruta. Minst 500,000 tonn kommer fra gjennomfartstrafikk, noe som er det høyeste tallet siden 2013.

Trafikkveksten kommer primært fra eksport av flytende naturgass (LNG), råolje og kull. Utvinning av naturressurser i de russiske arktiske områdene har ført til en femdobling av lastevolumet siden 2014. Russiske myndigheter har startet en prosess for å redusere kravene til is-klassifisering av skip som følge av den raske økningen i shippingaktivitet for å forenkle tilgangen til NSR og støtte den økonomiske utviklingen. I utkastet til nytt lovforslag som High North News har fått tak i, foreslår russiske myndigheter å ikke lenger skille mellom sommer- og vintersesong for navigering, og å gi adgang til skip som tidligere har vært nektet adgang vinterstid. Eksperter stiller spørsmål ved sikkerheten dersom de nye reglene skal innføres, ettersom forholdene fortsatt er krevende om vinteren.

Novatek, Gazprom og VostokCoal bruker NSR

Mesteparten av økningen i skipstrafikk kommer fra Novateks Yamal LNG-anlegg, som startet opp i desember 2017. Anlegget er Russlands største uavhengige gassprodusent og transporterte mer enn sju millioner tonn LNG langs den nordlige sjøruten i år, inkludert leveranser til Norge, Vest-Europa og så fjerne land som Brasil og Kina. Etter at anlegget i forrige uke åpnet sin tredje produksjonslinje opererer det nå med 100 % kapasitet og forventes å transportere opptil 16,5 tonn LNG årlig.

Gazprom Neft, Russlands tredje største oljeprodusent, økte produksjonen i Novoportovskoye-feltet i Yamal med 19 prosent, til 7 millioner tonn i 2018 – eller nesten 20.000 tonn per dag, sammenlignet med 5,9 millioner tonn i 2017. Økningen forventes å stige til 8 millioner tonn i 2020. Selskapet eksporterte olje til ni land i 2018, herunder Norge, Storbritannia, Frankrike og Nederland.

Mye oppmerksomhet har vært rettet mot Novateks ambisiøse LNG-anlegg i Yamal, men VostokCoal sitt prosjekt for å utvinne opptil 30 millioner tonn høykvalitets-kull fra Taybass-området ved Taymyr-halvøya innen 2025 vil snart bli den største vekstfaktoren for trafikk langs den nordlige sjøruten. Selskapet forventer å eksportere ti millioner tonn kull allerede i 2019 og har nettopp signert shippingkontrakt med MSCO, the Murmansk Shipping Company. Selskapet vil bruke isforsterkede fartøyer som kan navigere på helårsbasis for denne kontrakten. Kontrakten fører også til at havnen Dikson i Karahavet vil utvides til å kunne håndtere opptil 10 millioner tonn last.

Færre restriksjoner betyr mer shipping

Behovet for spesialisbygde isklassifiserte skip representerer en betydelig utfordring og utgift for selskap som driver forretninger i området, tross det faktum at havisen i polhavet minker. Selv om navigering har blitt enklere gjennom sommersesongen, trengs det regelmessig atomdrevne isbrytere for å hjelpe til med å bryte isen. Det russiske transportministeriet foreslo nylig å redusere de eksisterende kravene til isklassifisering. Det vil i tilfelle tillate flere skip å trafikkere den nordlige sjøruten også vinterstid og uten isbryter-eskorte, noe som vil veie opp for den eksisterende mangelen på skip klassifisert for krevende isforhold.

Russiske myndigheter hevder at isforholdene langs sjøruta ikke lenger gjør det påkrevd med strenge sikkerhetstiltak og krav til isklassifisering, men eksperter advarer om at farvannet fortsatt er utfordrende, særlig gjennom vintermånedene. "Vinteraktiviteter er noe helt annet og man må gjøre seriøse vurderinger omkring enhver reduksjon av sikkerhetsstandarder, særlig i lys av hendelser som allerede har inntruffet selv når de strengeste sikkerhetsstandarder har vært gjeldende. Selv om NSR er mer isfri sommerstid, er isforholdene og forholdene generelt utrolig krevende vinterstid", sa Simon Walmsley, seniorspesialist på arktisk bærekraftig utvikling for WWFs arktiske program, til High North News.

Ikke lenger skille mellom vinter og sommer

I følge utkastet til nytt lovforslag skal det ikke lenger skilles mellom sommer- og vinternavigeringsperioder. I det gjeldende lovverket skiller reglene for navigering langs den nordlige sjøruten (NSR) mellom to distinkte perioder; desember til juni, og juli til november. Fartøy med lav isklassifisering er i praksis nektet å navigere langs ruten gjennom vinter- og vårsesongen selv med isbrytereskorte.

Rules of Navigation Arc4-Arc6 // Reduksjon i kravene til isklassifisering i Karahavet for fartøyer klassifisert som Arc4-6. (Tabell: Artikkelforfatterens oppsett, basert på informasjon fra det russiske transportministeriet.)
Reduction in ice-class requirement in the Kara Sea for Arc4-6 vessels. (Table: Author’s work based on information from Russian Ministry of Transport) // Reduksjon i kravene til isklassifisering i Karahavet for fartøyer klassifisert som Arc4-6. (Tabell: Artikkelforfatterens oppsett, basert på informasjon fra det russiske transportministeriet.)

Med de foreslåtte endringene vil det være ett sett regler for fartøy med isklassifisering fra Arc4 til Arc9, og dette vil tillate dem å ferdes langs de vestlige delene av NSR selv i krevende isforhold dersom de har isbryter-eskorte. Det er nærmere bestemt skip med de ‘lette’is-klassene Arc4 og Arc5 som vil få tillatelse til å ferdes i Karahavet hele året gjennom. Det ville i så fall representere en stor fordel for både Novatek, Gazprom og VostokCoal, som alle har prosjekter beliggende i denne delen av NSR.

Samtidig med endringene i kravene til isklassifisering foreslår russiske myndigheter også å dele ruten inn i 28 adskilte soner, heller enn i de sju regionene som den i dag er delt inn i. De østlige delen av NSR har hittil vært utilgjengelige selv for skip med høy isklassifisering, men de nye reglene vil gjøre Novatek i stand til å bruke sin flåte av LNG-lasteskip med Arc7-klassifisering hele året for skip som går mot Asia. Det vil bli tiltakende viktig når selskapet begynner å sende en økende andel av sin LNG-eksport til kontraktpartnere i Kina.

28 Shipping Zones on the Northern Sea Route // De 28 foreslåtte navigeringssonene langs den nordlige sjøruten. (Kart: Det russiske transportdepartementet)
Proposed 28 navigation zones on the Northern Sea Route. (Map: Russian Ministry of Transport) // De 28 foreslåtte navigeringssonene langs den nordlige sjøruten. (Kart: Det russiske transportdepartementet)

Nøkkelord