Slik skal samer få en bedre alderdom

Et eget hefte skal gi helsearbeidere mer kunnskap om å jobbe med samiske eldre.

– Alle har rett til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon, sier Torunn Hamran, faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Nord ved UiT  til universitetets nettsted.

Hun mener at et godt helse- og omsorgstilbud til samiske eldre krever kompetanse i samisk språk og kultur, samt kunnskap om historiske og sosiale faktorer av betydning for den enkeltes livssituasjon. Derfor har hun og kollegaene laget et temahefte for helsearbeidere på oppdrag fra Helsedirektoratet, som en del av satsingen under Demensplan 2015.