Kronikk: – Russlands kraftige opprustning har gjort økt NATO-aktivitet i nordområdene nødvendig

Hårek Elvenes. (Foto: Wikimedia Commons / Kjetil Ree)
– Helt siden Norges inntreden i NATO i 1949 har Kreml terpet på fortellingen om NATO som krigshisseren og Norge som USAs forlengede arm. Kreml har i årtier brukt dette «retoriske trikset» målrettet for å splitte opinionen, men vi må ikke la oss lure, sier Høyres Hårek Elvenes. (Foto: Wikimedia Commons / Kjetil Ree)

– Økt opprustning og økt russisk aktivitet i nord møtes med et tettere alliert samarbeid og tilstedeværelse. Det tjener Norges sikkerhet. Tormod Heier overser Russland kraftige militære opprustning i våre nærområder og vilje til å bruke militær makt mot naboland for å nå politiske mål, sier Høyres forsvarspolitiske representant Hårek Elvenes.

Oberstløytnant Tormod Heier vil gi Russland lengre varslingstid, men glemmer at Russland har utviklet nye våpensystemer som har redusert varslingstiden til dager og timer. Den stadig kortere varslingstiden gjør Nord-Norge spesielt viktig.

Det er her økt alliert tilstedeværelse, samt evne til å motta, understøtte og samvirke med allierte er mest avgjørende. Det virker som Heier mener at russisk militær aktivitet er begrenset til å beskytte sine egne strategiske ubåter. Lite tyder på at dette dessverre er tilfelle.

Russlands førsteslagsevne er betydelig styrket gjennom kryssermissiler, ballistiske missiler og langtrekkende presisjonsvåpen. Dette er systemer som kan leveres fra ulike plattformer i kombinasjon med land- og luftstyrker med høy mobilitet.

Norge og NATO kan ikke lukke øynene for utviklingen i nord. Norges forhold til Russland forblir en konstant og viktig faktor i norsk utenrikspolitikk. Russlands militære evne er bedre enn noen gang siden den kalde krigen, og våre naboer i øst har tydelig demonstrert vilje til å bruke militær makt for å nå politiske mål.

Det er tid for realisme og ikke naivitet.

Helt siden Norges inntreden i NATO i 1949 har Kreml terpet på fortellingen om NATO som krigshisseren og Norge som USAs forlengede arm. Russland håper selvsagt at fortellingen skal slå an også i Norge. Kreml har i årtier brukt dette «retoriske trikset» målrettet for å splitte opinionen, men vi må ikke la oss lure.

Det er tid for realisme og ikke naivitet.

Siden i fjor sommer har Russland gjennomført en rekke store øvelser med overflatefartøy og ubåter, i Østersjøen, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet og det nordlige Atlanterhavet. Russland har demonstrert sin evne til å forstyrre allierte forsterkninger til Europa og redusere NATOs handlingsrom og bevegelsesfrihet.

Russland har utviklet nye stillegående ubåter med enorm slagkraft og rekkevidde som opererer i våre nærområder. Denne utviklingen påvirker norsk og alliert sikkerhet, og er årsaken til økt alliert tilstedeværelse i nordområdene.

Maktpolitiske realiteter i nord kan ikke overses. Det ville vært direkte uansvarlig å ikke foreta seg noe fra norsk hold. Fasthet og forutsigbarhet er en forutsetning for stabilitet i nord. Alle som opptrer i nord skal vite at vi til enhver tid vil hevde norsk suverenitet, og vil forsvare norsk territorium. På egen hånd og sammen med allierte.

Les mer om saken her:

Norges sikkerhet hviler på to søyler: Vår nasjonale forsvarsevne og sikkerhetsgarantien i NATO. Økt samtrening med våre nærmeste allierte er en villet utvikling fra norsk side som et bredt stortingsflertall står bak. I en krisesituasjon er vi avhengig av støtte fra NATO.

Skal allierte styrker ha forutsetninger for å forsterke vårt eget forsvar må de ha kunnskap om å operere her.

Tormod Heier etterlyser satsing på vårt eget forsvar. Følger Heier med? Parallelt med forsterket alliert samarbeid har vi styrket vårt eget forsvar i nord. Landmakten i Finnmark er under gjenoppbygging.

Nye maritime overvåkningsfly, nye kampfly, nye kystvaktfartøy og nye luftovervåkningsradarer er under anskaffelse, samt at E-tjenesten er betydelig styrket de siste årene. Norge investerer nå tungt i nye egne kapasiteter for å bedre situasjonsforståelsen i nordområdene. Det er i seg selv stabiliserende.

Retten til å øve forsvar av norsk territorium inkluderer også retten til å øve sammen med allierte i Norge. Dette understreker samholdet i NATO, og viser at USA er parat til å hjelpe Norge i fred, krise eller krig, om situasjonen skulle kreve det.

Norge har mange felles interesser med Russland og samarbeider godt på mange områder. Målrettet samarbeid med Russland har ført til økt sjøsikkerhet, større torskekvoter og tiltak for å redusere risikoen for radioaktiv forurensning.  Norge møter Russland med forutsigbarhet og fasthet, og med åpenhet for samarbeid.

Norge og Russland har et felles ansvar for å holde døra på gløtt for hverandre, og videreføre et godt naboskap. Men naiv skal vi ikke være!

Nøkkelord