Russiske militærøvelser som skader norsk fiskeri kan bryte med havretten, sier forsker

Norge har, som andre kyststater, eksklusive rettigheter over naturressurser som fisk i den økonomiske sonen [200 nautiske mil fra grunnlinja]. Kystvakten holder oppsyn med de norske havområdene.  (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret). 

Norske fiskefartøy må avbryte fisket på grunn av russiske militærøvelser i nord. Forsker Øystein Jensen ved FNI sier den hyppige militæraktiviteten i norske havområder kan bryte med havretten.

– Russland har lov til å gjennomføre maritime militærøvelser i norsk økonomisk sone. Men, dersom øvelsen i for stor grad kommer i strid med - og ikke tar hensyn til norske fiskerier, kan det være ulovlig i henhold til Havrettskonvensjonens bestemmelser.

Det sier forsker og professor Øystein Jensen ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI) til High North News.

De siste årene har Russlands øvingsaktivitet i nordområdene økt i omfang. Det øves stadig lenger sør i norske nærområder. 

Professor Øystein Jensen ved FNI har i en årrekke forsket på FNs havrettskonvensjon, Arktis og Norges maritime områder. (Foto: FNI).

Organisasjonen Fiskebåt sier de stadig oftere får henvendelser fra norske fiskefartøy som må avbryte fisket på grunn av russiske militærøvelser i nord. De forteller at fareområdene som opprettes ved øvelsene dekker svært store havområder, og at øvelsene varsles i kort tid før de skal gjennomføres.  

I et brev til det norske Utenriksdepartementet stiller Fiskebåt blant annet spørsmål ved om russiske myndigheter har folkerettslig adgang til å opprette fareområder i havområder under norsk jurisdiksjon.

High North News har vært i kontakt med Utenriksdepartementet som sier de vil uttale seg om saken når innholdet i brevet fra Fiskebåt er vurdert.

Enhver stat som ønsker å drive militærøvelser i norsk økonomisk sone, må ta hensyn til fisket i området. Det gjelder både norsk økonomisk sone og fiskevernsonen på Svalbard.
Øystein Jensen, forsker og professor ved Fridtjof Nansens Institutt.

En delikat sak

FNI-forsker Jensen forklarer at det på den ene siden ikke finnes en hjemmel i Havrettskonvensjonen der en kyststat som Norge kan forby militære øvelser i sin økonomiske sone. På den andre siden finnes det bestemmelser som befester kyststatens rett til å drive fiskeriaktivitet. 

– Ved gjennomføring av militærøvelser må det ifølge Havrettskonvensjonen tas tilbørlig hensyn til kyststatens fiskeriaktivitet. Det kan dermed stilles spørsmål ved om Russland tar godt nok hensyn til norske interesser, ettersom det rapporteres om store fareområder og kort varsling, sier Jensen.

– Dette er en delikat sak og vanskelig å bedømme kategorisk. Faresonene skal også sikre at ingen kommer til skade. Blir det imidlertid for hyppige russiske øvelser, som ikke respekterer norske aktiviteter, vil man fort kunne argumentere for at Russland har brutt folkeretten. Det koker ned til vurderingen om det er en tilbørlig forstyrrelse av kyststatens rettigheter.

Bør begrenses

– Det er en stadig tilbakevendende utfordring at russiske forsvarsstyrker gjennomfører militærøvelser i områder av Norskehavet og Barentshavet hvor det foregår fiskeriaktivitet, sier Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt, i en pressemelding 

Fiskebåt har lagt fram en rekke tiltak som de mener kan bedre situasjonen. De mener blant annet at det bør være en målsetting å begrense fareområdenes utstrekning og skriver at det ved planlegging av øvelser bør tas hensyn til fiskeriinteressene i områdene hvor øvelsen skal foregå. 

De legger til at planlagte øvelser må varsles med lengre frister enn det som gjøres i dag, slik at varslene kan inngå i rederienes driftsplanlegging.

Les også

Nøkkelord